Nuacht 2018

Léachtóireacht Sa Nua-Ghaeilge 2018

27 Aib 2018

.

Ceapachán sainchuspóra (Ré réamh-mheasta de 3 bliana)

Is mian le Coláiste na hOllscoile Corcaigh duine a cheapadh ina Léachtóir le Nua-Ghaeilge fé bhun an bhaic ar socrú ceapacháin shainchuspóra. Beidh speisialtóireacht ag an Léachtóir i dteanga, litríocht agus i bhfoinsí bunaidh na Nua-Ghaeilge Moiche. Beidh sé/sí freagrach do Cheann Roinn na Nua-Ghaeilge, agus beidh dea-theist air/uirthi maidir le teagasc agus taighde a dhéanamh i réimse na Nua-Ghaeilge Moiche. Beidh coinne, chomh maith, go gcuirfidh sé/sí le tograí agus tionscadail reatha eile de chuid Roinn na Nua-Ghaeilge, idir theagasc agus thaighde.

Tá le tabhairt faoi deara go bhféadfadh Grinnfhiosrúchán de chuid an Gharda Shíochána, agus/nó faomhadh ó phóilíní idirnáisiúnta, bheith ina chuid den bpróiseas roghnúcháin.
Tá pacáiste eolais ina bhfuil sonraí an phoist, na critéir roghnaithe agus eolas faoin bpróiseas iarratais le fáil ag www.ucc.ie/hr/vacancies . Tharlódh go ndéanfadh an Ollscoil, do réir mar ba mhian léi, ceapachá(i)n b(h)reise ón gcomórtas seo nuair a bheidh an próiseas i gcrích.
Is féidir fiosrúcháin neamhfhoirmiúla a dhéanamh faoi rún leis an Ollamh Pádraig Ó Macháin: Guthán: 021 4902340, Ríomhphost: p.omachain@ucc.ie. Maidir le heolas breise ar Roinn na Nua-Ghaeilge, téigh led thoil go dtí http://www.ucc.ie/en/modern-irish/
Déanfar ceapachán ar Scála Tuarastail: €33,149 – €58,547 (Scale B); €34,972-€55,710 (Scale A). Tosnóidh an té a cheapfar ar an gcéad phointe de scála tuarastail:
Ní foláir iarratais a dhéanamh ar líne tré thairseach na bhfolúntas ar shuíomh idirlín Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Ba cheart aon cheist i dtaobh an phróisis seo a thagairt do recruitment@ucc.ie agus teideal an phoist a lua.
Ba cheart d'iarrthóirí iarratas a dhéanamh, i muinín, roimh 12 meán lae (Am Áitiúil na hÉireann) ar an Déardaoin 24 Bealtaine 2018.
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Fostaitheoir Comhionannas Deiseanna é Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Tá le tabhairt faoi deara, led thoil, go mbraithfidh ceapachán ar bith ar fhaomhadh na hOllscoile, chomh maith le téarmaí an chreata rialaithe fostaíochta don earnáil tríú leibhéil.

Contact Person : Ollamh Pádraig Ó Macháin

Contact Email : p.omachain@ucc.ie

Job ID: 029811  
Close Date : 24-May-2018 12:00
Click on the link here to view documents and information

 

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr