Fochéimithe

Mic Léinn Reatha: Eolais Ginearalta

2019-2020 Léachtaí An Chéad Seimeastar [PDF]

2019-2020 Léachtaí An Dara Seimeastar [PDF]

Faigh eolais le h-aghaidh cúrsaí, leabhar, scrúdú, srl anseo:

Cuir do cheist i ríomhphostas go dtí ball foirne, nó go dtí an oifig.

Cúrsaí Fochéime

There are a number of Modern Irish courses available at UCC that can be taken as part of your degree studies.

Degrees

Roghanna solúbtha

Is féidir modúil sa Nua-Ghaeilge a roghnú mar chuid de chóras na ‘roghanna solúbtha’. Tógtar na modúil ar an gcuma seo ar mhórán cúiseanna. Mar shampla, dob fhéidir le duine na modúil chéidbhliana GA1003 (15 creidiúintí) nó GA1002 (10 gcreidiúintí) a roghnú díreach ar bhonn feabhsaithe phearsanta, nó ar mhaithe le réamhullmhúchán a dhéanamh i gcomhair an Ard-Dioplóma san hEalaíona (Nua-Ghaeilge).

Treoracha

Treoracha ginearálta i dtaobh aistí a scríobhtar mar chuid d'obair mhodúil

Beidh a choinníollacha féin ag gach léachtóir maidir le faid, spriocdhátaí, agus nithe eile a bhaineann le haistí modúil, agus ba cheart éisteacht a thabhairt don gcomhairle a chuirtear ar fáil sna léachtaí ina thaobh seo.

Treoracha Ginearálta

An aiste a chlóscríobh nó a scríobh le do láimh féin i bpeannaireacht néata. Bain úsáid as spásáil dhúbailte chun an ceartú a éascú. Tabhair na príomhfhoinsí agus na foinsí tánaisteacha i ‘Leabharliosta’.

Do shaothar féin atá le bheith san aiste. Ní ceadmhach duit obair i bpáirt le mac léinn eile sa rang i scríobh na haiste.

Tá an aiste le tabhairt isteach de láímh chuig Oifig an Rúnaí, Roinn na Nua-Ghaeilge, Áras Uí Rathaille.

Ní ghlacfaidh an léachtóir le haon aiste, ná ní ghlacfaidh sé/sí, ná ní ghlacfaidh éinne eile sa Roinn, leis an aiste mar cheangaltán ríomhphoist.

Féach ar an gcuntas i Leabhar na Modúl do na pionóis a ghabhann le haiste a shíneadh isteach déanach.

 

Treoir do theistiméireachtaí

Tá na coinníollacha a leanas le comhlíonadh acu siúd ar mian leo go scríobhfaí teistiméireacht dóibh:

  1. An té go bhfuil teistiméireacht uaithi / uaidh, caithfidh a leithéid a lorg ar an léachóir trí seachtainí ar a laghad roimh an spriocdháta faoina gcaithfidh an t-iarratas a bheith istigh.
  2. Is cóir an t-eolas a leanas a thabhairt do scríbhneoir na teistiméireachta: uimhir chláraithe an mhic léinn i UCC, an cúrsa a lean agus na blianta ina raibh á thógaint seo, a c(h)uid sonraí teagmhála (seoladh poist, seoladh ríomhphoist agus uimhir gutháin).
  3. Is ceart don iarrthóir CV cuimsitheach suas chun dáta a sholáthar don léachtóir mar chabhair chun an teistiméireacht a ullmhú.
  4. Caithfidh an mac léinn a rá an mar chóip chrua nó an i bhfoirm leictreonach atáthar ag lorg na teistiméireachta.
  5. Más mar chóip chrua é, iarrtar ar an mhac léinn a chur in iúl an gá don léachtóir cúl an chlúdaigh litreach a shíniú.
  6. Ní mór don mhac léinn sonraí teagmhála (seoladh poist, seoladh ríomhphoist agus uimhir teileafóin) an duine / na hinstitiúide a thabhairt atá leis an teistiméireacht a fháil, agus an dáta a lua faoina gcaithfidh an teistiméireacht a bheith istigh.

 

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr