Dewch i gwrdd â’r Tîm

Tîm Coleg Prifysgol Cork

Yr Athro Marcel Jansen Prif Ymchwilydd                    m.jansen@ucc.ie 
Ms Anna Power Rheolwr Prosiect anna.power@ucc.ie 
Dr Neil Coughlan Ymchwilydd Ôl-Ddoethuriaeth neil.coughlan@ucc.ie  
Ms Rachel O' Mahoney Technical Research Assistant romahoney@ucc.ie
Ms Niamh Daly Cynworthwy-ydd Ymchwil Gweinyddol niamhdaly@ucc.ie
Dr Paul Bolger Ymgynghorydd Academaidd p.bolger@ucc.ie
Prof Edmond Byrne Ymgynghorydd Academaidd e.byrne@ucc.ie
Dr Fatemeh Kavousi Ymgynghorydd Academaidd fatemeh.kavousi@ucc.ie
Dr Alan Morrison Ymgynghorydd Academaidd a.morrison@ucc.ie

 

Tîm Prifysgol Aberystwyth

Dr Dylan Gwynn-Jones Cyd-Brif Ymchwilydd  dyj@aber.ac.uk 
Ms Lesley Langstaff Rheolwr Prosiect Lleol  lkl1@aber.ac.uk 
Dr Gruffydd Lloyd-Jones Ymchwilydd Ôl-Ddoethuriaeth  glj16@aber.ac.uk
Dr Sarah Dalesman Ymgynghorydd Academaidd  sad31@aber.ac.uk
Dr Paul Robson Ymgynghorydd Academaidd  ppr@aber.ac.uk
Dr John Scullion Ymgynghorydd Academaidd   jos@aber.ac.uk

 

Yr Athro Marcel Jansen, UCC

Prif Ymchwilydd 

E: m.jansen@ucc.ie

 Brainwaves Principal Investigator

Yn yr Iseldiroedd y magwyd Marcel, ond fe ymsefydlodd gyda’i deulu yng Ngogledd Cork yn 2003, ar ôl swyddi yn y DU, Gwlad Belg, yr Almaen, Israel a’r Swistir. Yn yr Iseldiroedd, fe astudiodd Marcel arddwriaeth ym Mhrifysgol Amaethyddol Wageningen gan fod tyfu planhigion a garddio’n rhai o’r pethau y mae ganddo frwdfrydedd mawr amdanynt, yn ogystal â bod ymhlith ei gryfderau. Yn UCC, mae Marcel yn ymhél ag ymchwil a dysgu am bynciau sy’n ymwneud â rheoli twf planhigion (gweler Grŵp Dirboeniad Planhigionproffeil ymchwil a chyhoeddiadau Marcel i gael rhagor).

Yn ystod y degawd diwethaf, mae Marcel wedi gweithio ar y defnydd o linad y dŵr brodorol Iwerddon fel cnwd ymborth newydd sy’n llawn protein ac a all gymryd lle soya a fewnforir yn Iwerddon. Mae Marcel wedi magu arbenigedd mewn tyfu llinad y dŵr ar amryw o ffrydiau gwastraff. Enillwyd ei brofiad ymarferol mewn tyfu llinad y dŵr mewn unedau meithrin wedi’u stacio dan do gan ddefnyddio dŵr gwastraff o brosesu cynhyrchion llaeth. Ar lefel fferm, cafwyd profiad mewn tyfu llinad y dŵr ar un hectar o sianeli llifo awyr agored, wedi’u cysylltu â fferm bysgod yn Swydd Offaly.

Mae Marcel yn arwain prosiect Brainwaves, sy’n dod â gwyddonwyr ynghyd o Brifysgol Aberystwyth a Choleg Prifysgol Cork. Mae’r tîm yn awyddus i siarad â rhanddeiliaid diwydiannol ag arbenigedd mewn hydroponeg, synwyryddion, golau, porthiannau amaethyddol, a ffermio. Os hoffech chi gymryd rhan mewn unrhyw un o weithgareddau prosiect Brainwaves, mae croeso ichi gysylltu â Marcel yn anffurfiol ar m.jansen@ucc.ie

Dr Dylan Gwynn-Jones, AU

Cyd-Brif Ymchwilydd

E: dyj@aber.ac.uk

Yn Nyffryn Clwyd y magwyd Dylan Gwynn-Jones mewn cymuned ffermio wledig a dwyieithog. Astudiodd Fioleg ym Mhrifysgol Bangor ac fe gwblhaodd Ph.D. ym Mangor wedyn ar y cyd â CEH Caeredin. Ecoffisioleg planhigion sydd wedi bod yn ganolbwynt i’w ddiddordebau erioed ac yn y 1990au cyflawnodd swyddi ym Mhrifysgolion Manceinion a Sheffield. Yn y ddwy bu’n archwilio effeithiau lefelau uchel o CO2 a phelydrau uwchfioled B cryfach ar gymunedau o blanhigion ar ledred uchel. Fe benodwyd Dylan wedyn yn Ddarlithydd, yn Uwch-Ddarlithydd ac wedyn yn Ddarllenydd mewn Ecoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn ecoffisioleg a dirboenwyr amgylcheddol planhigion wedi amryfalu ac y mae bellach yn cydweithio’n agos â diwydiant yn y sectorau Garddwriaethol, Amaethyddol a masnachol. Mae ei ddealltwriaeth o ddirboenwyr planhigion a ddeilliodd o’i waith cynnar ar newid amgylcheddol wedi mynd yn fwy cymwysedig ac y mae erbyn hyn yn defnyddio dirboenwyr dan reolaeth i wella maint ac ansawdd cnydau. Y mae’n dadlau dros yr angen i reoli gwastraff yn well ac i gofleidio’r economi gylchog, gan droi gwastraff yn adnodd ac yn gyfle.

Mae proffeil ymchwil Dylan i’w weld yn y fan hon, a gellir cysylltu ag ef ar: dyj@aber.ac.uk

Dr Neil Coughlan, UCC

Ymchwilydd Ôl-Ddoethuriaeth

E: neil.coughlan@ucc.ie

 

Un o Gwm Bride yng Ngorllewin Waterford yw Neil yn enedigol. Mae ganddo ddiddordeb eang mewn ymchwil ecolegol, yn enwedig ecosystemau dŵr. Er bod llawer o’i waith wedi canolbwyntio ar rywogaethau ymledol, rhyngweithiadau ecolegol a llygredd amgylcheddol, yn y blynyddoedd diwethaf yma bu Neil yn gweithio ar ddatblygu technolegau amaethyddiaeth fanwl a diogelwch bwyd, a hynny’n cynnwys systemau dosrannu pori a ffytoadferiad.

Mae gan Neil raddau BSc. (Anrh.), MSc. a PhD, a bu’n gweithio ar amryw o brosiectau ymchwil, gan gynnwys mentrau masnachol sensitif. Efe yw awdur > 50 o gyhoeddiadau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid, yn ogystal ag adroddiadau ymgynghoriad a phrosiect. Y mae wedi sefydlu ac arwain neu gyfrannu at dimau ymchwil niferus ar lefel ryngwladol, gyda chefnogaeth ariannu yn ogystal â hebddi. Ei swyddogaeth ym mhrosiect Brainwaves yw goruchwylio ymchwil a datblygiad y canlyniadau y cynllunnir i’r prosiect eu cynhyrchu.

Mae cyhoeddiadau Neil i’w cael ar ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Neil_Coughlan

Os hoffech chi gysylltu â Neil ynglŷn â’i ymchwil i brosiect Brainwaves, neu ei ddiddordebau ymchwil ehangach, mae croeso ichi anfon ato ar neil.coughlan@ucc.ie

Dr Gruffydd Lloyd-Jones, AU

Ymchwilydd Ôl-Ddoethuriaeth

E: glj16@aber.ac.uk

Brainwaves Post Doctoral Researcher Dr Gryffydd Jones

Ac yntau’n hanu’n wreiddiol o Benrhyn Llŷn yng ngogledd-orllewin Cymru, mae Gruff yn dod o gefndir amaethyddol. Mae ei deulu’n cynnwys ffermwyr cig eidion a llaeth fel ei gilydd, rhywbeth sy’n rhoi gwybodaeth ymarferol iddo o’r diwydiant, a dealltwriaeth o’r heriadau y mae’n eu hwynebu.

Cwblhaodd Gruff PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ymchwilio i sut y bydd y brysgwydden ymledol Rhododendron ponticum yn dylanwadu ar gymunedau o feicrobau yn y pridd a phrosesau megis pydru mater organig ac ailgylchu maetholion. Wedi cwblhau ei PhD, bu’n gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gan fagu cysylltiadau â thirfeddianwyr i ddifa rhywogaethau ymledol ar eu tir. Mae ei swyddogaeth ef ym mhrosiect Brainwaves fel Ymchwilydd Ôl-Ddoethuriaeth, ac yntau’n chwarae rhan mewn goruchwylio datblygu systemau awyr agored a than do i dyfu llinad y dŵr.

Mae cyhoeddiadau Gruff i’w gweld yn y fan hon a gellir cysylltu ag ef ar: glj16@aber.ac.uk

Rachel O' Mahoney, UCC

Technical Research Assistant 

E: romahoney@ucc.ie

Treuliodd Rachel lawer o’i magwraeth hi yng ngwylltiroedd Gorllewin Kerry lle tyfodd gwreiddiau ei brwdfrydedd dros fioamrywiaeth, ecoleg a’r byd naturiol, a hithau’n mynd ymlaen wedyn i gwblhau ei BSc (Anrh.) mewn Söoleg a’i MSc mewn Bioleg Fôr yn Ysgol y Gwyddorau Biolegol, Daear ac Amgylcheddol, UCC. Yn ei thesis ym mlwyddyn olaf ei BSc, ymchwiliodd Rachel i gydberthnasau cymunedol a gorgyffwrdd deietegol tri grŵp o rywogaethau gwahanol o bysgod ac fe wnaeth ei thesis ymchwil MSc ddarganfod, mapio a chofnodi dosbarthiad a statws Zostera marina yn Harbwr Dingle. Swyddogaeth Rachel yn Brainwaves fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yw cyfrannu at ymchwil a datblygu, yn ogystal â magu cysylltiadau â rhanddeiliaid.

Ms. Anna Power, UCC

Rheolwr Prosiect 

E: anna.power@ucc.ie 

Anna Power's Profile Photograph

Wrth iddi gael ei magu yng nghefn gwlad Iwerddon yn Kildare, treuliodd Anna lawer o’i phlentyndod ar fferm odro a daeth i garu’r awyr agored. A hithau wedi’i lleoli yn UCC, mae hi bellach yn byw ar lannau afon hyfryd Lee yn Cork.

Mae Anna’n dod â chefndir yn y gyfraith, gan arbenigo mewn cyfraith amgylcheddol a bwyd. Ar ôl ei bagloriaeth yn y Gyfraith a Busnes yng Ngholeg y Drindod yn Nulyn, cynrychiolodd wladwriaeth Iwerddon dramor yn Bord Bia Gogledd America, gan hybu diwydiant bwyd-amaeth, diodydd a garddwriaeth Iwerddon a chan gynorthwyo cynhyrchwyr yn Iwerddon â’r gofynion cyfreithiol a thechnegol i ddod i ben â marchnad Gogledd America. Mae gan Anna PGDip mewn Datblygiad Busnes Rhyngwladol (DIT), ac MSc mewn Amgylcheddau Arfordirol a Morol (NUI Galway), a hithau wedi ennill gwobr am ei hymchwil ar reoleiddio a datblygiad a yrrir gan randdeiliaid mewn perthynas â chynaeafu gwymon yn Iwerddon. Yn ddiweddarach, mae hi wedi defnyddio ei sgiliau i reoli prosiectau datblygu.

Fel Rheolwr Prosiect, mae Anna’n gyfrifol am gynllunio cyffredinol, cydymffurfiaeth, ymestyn allan, rheoli cyllideb, cydlynu partneriaid, a gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae’r swyddogaeth hon yn clymu ynghyd ei diddordebau mewn datblygu ac arloesi cynaliadwy. Mae croeso ichi gysylltu ag Anna os hoffech chi wybod rhagor am Brainwaves neu os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn rhanddeiliad: anna.power@ucc.ie

Ms. Lesley Langstaff, AU

Rheolwr Prosiect Lleol 

E:  lkl1@aber.ac.uk 

Magwyd Lesley yng nghefn gwlad Swydd Rydychen a symudodd i Orllewin Cymru 30 mlynedd yn ôl, a hithau’n byw ychydig i’r gogledd o Aberystwyth gyda’i theulu a haid fach o ieir. Ar ôl cael ei hyfforddi yn gyntaf fel nyrs Theatr penderfynodd ddychwelyd at addysg a chwblhaodd BSc mewn Rheolaeth Adnoddau Gwledig yn 1995. Ym mlwyddyn olaf ei gradd, arbenigodd mewn amaeth organig a chadwraeth â thraethawd estynedig terfynol a gyfunai’r elfennau hyfrydol o falwod a slyri!

Ers graddio bu Lesley’n gweithio ar ystod eang o brosiectau fel ymchwilydd a hefyd, mewn blynyddoedd diweddarach, mewn swyddogaeth rheoli prosiect ar brosiectau a ariannwyd gan yr ERDF, a gweinyddu prosiect ar brosiect Horizon 2020. Mae ei swyddogaeth yn Brainwaves fel y Rheolwr Prosiect Lleol i dîm Prifysgol Aberystwyth sydd wedi’i leoli yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS).

Os hoffech chi gymryd rhan mewn unrhyw un o weithgareddau ymestyn allan arfaethedig prosiect Brainwaves yng Nghymru, mae croeso ichi gysylltu â Lesley ar: lkl1@aber.ac.uk

Ms. Niamh Daly, UCC

Cynworthwy-ydd Ymchwil Gweinyddol  

E: niamhdaly@ucc.ie  

 

Un o Orllewin Cork yw Niamh yn wreiddiol ac fe dreuliodd fwy na 10 mlynedd yn gweithio ac yn teithio yn Awstralia ond y mae hi bellach yn byw yn Cork gyda’i theulu.Ffermwyr cnydau o Kilkenny oedd taid a nain Niamh, felly fe dreuliodd rai hafau yn ei phlentyndod yn helpu ar y fferm yn ystod y cynhaeaf.

Mae gan Niamh gymhwyster ôl-raddedig mewn Archeoleg a bu’n gweithio ar brosiectau cloddio at ddibenion ymchwil a masnachol fel ei gilydd ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Mewn blynyddoedd diweddar mae Niamh wedi gweithio mewn gweinyddu academaidd yng Ngholeg Prifysgol Cork. Un ran-amser yw ei swyddogaeth ym mhrosiect Brainwaves i oruchwylio’r adrodd ariannol a rheolaeth gweithgareddau ymestyn allan y prosiect.

Os hoffech chi ymwneud ag unrhyw weithgareddau ymestyn allan arfaethedig gan Brainwaves neu gysylltu â ni mewn perthynas â chyfranogiad gennym ni mewn unrhyw weithgareddau ymestyn allan, mae croeso ichi gysylltu â Niamh ar niamhdaly@ucc.ie

Dr. Paul Bolger, UCC

Ymgynghorydd Academaidd

E: p.bolger@ucc.ie 

Y mae Dr Paul Bolger yn Rheolwr i’r Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol yn UCC.

Y mae ganddo PhD mewn Cemeg a Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes ac y mae wedi gweithio ar draws y byd academaidd, diwydiant a llywodraeth am fwy na 25 mlynedd gan ddatblygu atebion ymchwil hirdymor i heriadau cynaliadwyedd byd-eang.

Y mae ar hyn o bryd yn Brif Ymchwilydd ar nifer o brosiectau ymchwil ar newid hinsawdd a’r economi gylchog gan gynnwys Imagining2050 sy’n delweddu llwybrau tuag at Iwerddon ddi-garbon, a NEWTRIENTS sy’n ymchwilio i ffyrdd o ennill gwerth o ddŵr gwastraff o’r diwydiant llaeth.

Y mae gan Dr Bolger ddiddordeb mewn sut y gellir defnyddio ymagweddiadau rhyngddisgyblaethol a thrawsddigyblaethol i greu canlyniadau ac iddynt effaith fwy i ymchwil ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Y mae’n dysgu modiwl am Arweinyddiaeth er mwyn Cynaliadwyedd fel rhan o’r HDip Cynaliadwyedd mewn Mentr yn UCC. Y mae’n Ysgolhaig Fulbright Unol Daleithiau-Iwerddon ac yn aelod o Bwyllgor Newid Hinsawdd a Gwyddorau Amgylcheddol Academi Frenhinol Iwerddon.

O fewn prosiect BRAINWAVES, y mae gan Dr Bolger ddiddordeb mewn sut y gellir mwyhau a masnacheiddio technolegau i gau’r cylch ar ffrydiau dŵr gwastraf. 

Professor Edmond Byrne, UCC

Ymgynghorydd Academaidd

E: e.byrne@ucc.ie 

Edmond Byrne is Professor of Process & Chemical Engineering at University College Cork. A UCC Environmental Research Institute (ERI) PI, his research interests are centred on sustainability, on transdisciplinary approaches, and on appropriate contributions from engineering and engineering education. He has co-edited two books in this area (Transdisciplinary Perspectives on Transitions to Sustainability (Routledge 2017), and Metaphor, Sustainability, Transformation: Transdisciplinary Perspectives (Routledge, 2021)). He also has researched and teaches on fluid mechanics and on how fluid flow patterns impact on design of agri-food process equipment and systems, which has informed his contributions to Brainwaves. 

See Ed’s full profile at: http://publish.ucc.ie/researchprofiles/D015/ebyrne  

Dr. Fatemeh Kavousi, UCC

Ymgynghorydd Academaidd

E: fatemeh.kavousi@ucc.ie

Fatemeh joined UCC’s Process and Chemical Engineering Department as the Eli Lilly lecturer in Biochemical/Biopharmaceutical Engineering in 2019. She obtained her BE and ME in Chemical Engineering from Iran University of Science and Technology (IUST) in 2007 and 2011, respectively. Starting during her undergraduate studies, Fatemeh fulfilled various roles in Polymer industries and research institutes for over 6 years. In 2012, she was awarded the IRC Embark Initiative PhD Scholarship which facilitated her PhD research on ‘Hydrodynamics and Mass Transfer Analysis of PDMS Hollow Fibre Membranes Modules’ in UCD under the supervision of Prof. Eoin Casey. Following the completion of her PhD, she took on the role of Assistant Professor in UCD’s School of Chemical & Bioprocess Engineering where she was responsible for undergraduate and postgraduate modules. Fatemeh’s main research interests are Fluid Dynamics and Membrane Separation Processes with a focus on Biochemical and Biopharmaceutical Processes.

See Fatemeh's full profile here.

Dr. Kavousi lends expertise to Brainwaves in the areas of biochemical engineering and fluid dynamics, and as co-supervisor on technical elements of the indoor system design.

Dr Alan Morrison, UCC

Ymgynghorydd Academaidd

E: a.morrison@ucc.ie

Graddiodd Alan ag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Drydanol o UCC yn 1992. Cwblhaodd ei PhD yn y Ganolfan Ymchwil Ficro-electroneg Genedlaethol (NMRC) yn Cork a Labordai Ymchwil Philips yn Eindhoven, gan raddio yn 1997 â thesis ym maes laseri lled-ddargludyddol.

Gweithiodd fel Gwyddonydd Ymchwil yn yr NMRC lle roedd ganddo gyfrifoldeb dros ffotonigion silicon, yn enwedig datblygu synwyryddion un ffoton a dyfeisiau ffotofoltäig.

Ymunodd â UCC fel academydd yn 1998, cafodd ei ddyrchafu i Uwch Ddarlithydd yn 2006 a bwriodd ddau dymor yn Ddeon Peirianneg o 2012 i 2018. Y mae ar hyn o bryd yn Is-Ddeon dros Faterion Israddedig yn y Coleg Gwyddoniaeth, Peirianneg a Gwyddoniaeth Fwyd.

Y mae diddordebau ymchwil Alan yn cynnwys synhwyro un ffoton, synwyryddion optegol, deuodau allyrru golau, ffotofoltäigion, dylunio cylchedau a chymhwyso technolegau opto-electronaidd.

Dr Sarah Dalesman

Ymgynghorydd Academaidd 

E: sad31@aber.ac.uk

Mae gan Dr. Sarah Dalesman PhD yn ecoleg ymddygiadol malwod dŵr. Mewn cymuned wledig yng Ngogledd Swydd Efrog y magwyd Sarah, ond mae hi wedi treulio amser yn byw yn yr Alban, Awstralia, Canada ac yn fwyaf diweddar Dyfnaint cyn symud i Aberystwyth yng Nghymru.

Fe ymunodd ag Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), Prifysgol Aberystwyth yn 2014 fel darlithydd mewn bioleg dŵr croyw. Mae gan Sarah 15 mlynedd o brofiad ymchwil yn gweithio gyda rhywogaethau dŵr croyw, a hithau’n arbenigo mewn ymaddasiad poblogaethau ac ymatebion i straen amgylcheddol. Mae gwaith blaenorol mewn systemau amaethyddol wedi canolbwyntio ar fesur effeithiau rheoli cynefinoedd dŵr croyw ar dir amaethyddol ar ecoleg poblogaethau a throsglwyddo parasitiaid. Mae ei gwaith ymchwil cyfredol yn cynnwys cloriannu tyfiant Lemna ar draws graddiannau amgylcheddol.

Mae ei swyddogaeth fel rhan o’r tîm ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae meysydd diddordeb yn y prosiect yn cynnwys cyfraniadau at ddylunio systemau awyr agored i liniaru ar unrhyw fygythiadau a pheryglon o goloneiddio gan infertebrata ac asesu sut y gallai’r system liniaru ar effeithiau llygru ac ewtroffeiddio systemau dŵr croyw ar bwys ffermydd. Gellwch gael gwybod rhagor am Sarah ar ei phroffeil ymchwil, ei phroffeil staff a LinkedIn

Dr Paul Robson

Ymgynghorydd Academaidd 

E: ppr@aber.ac.uk

Biolegydd planhigion yw Paul ac mae’n gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ers mwy nag 20 mlynedd. Bu hefyd yn gweithio ym Mhrifysgolion Warwig a Chaerlŷr, lle datblygodd ei ddiddordeb mewn ffotobioleg a chyflawni effeithiau cynaliadwy drwy fioleg blanhigion. Y mae wedi cymryd rhan mewn sawl prosiect yn cydweithio â diwydiant i ddatblygu planhigion at ystod o ddefnyddiau o ynni i gemegolion i fwyd maethlon. Mae ei ymchwil gyfredol yn canolbwyntio ar ddatblygu ffynonellau bioadnewyddol o fio-màs ac amaethyddiaeth mewn amgylchedd dan reolaeth. Mae’r ddau faes ymchwil hyn yn dod at ei gilydd yn ei swyddogaeth o fewn prosiect Brainwaves lle mae’n rhan o’r tîm sy’n datblygu systemau tyfu ar gyfer Lemna ac wrth ddatblygu’r defnydd o Lemna mewn amaeth a diwydiant. Mae proffeil ymchwil Paul i’w weld yn y fan hon, a gellir cysylltu ag ef ar: ppr@aber.ac.uk

https://www.researchgate.net/profile/Paul-Robson-6

 

Dr John Scullion

Ymgynghorydd Academaidd 

E: jos@aber.ac.uk

Un o Felffast yn enedigol yw Dr John Scullion ond y mae’n byw yng Nghymru ers tua 40 mlynedd bellach, yn gyntaf yn Abertawe, ac wedyn ers 30 mlynedd yn Aberystwyth. Astudiodd John ar gyfer gradd mewn Gwyddor Amgylcheddol ar gampws Coleraine Prifysgol Wlster, ac wedyn ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer ei PhD, lle mae’n Ddarllenydd mewn Gwyddor Pridd yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS).

Yn ei PhD ymchwiliodd John i adfer priddoedd ar safleoedd lle bu gweithfeydd glo brig, ac fe reolodd brosiect a ariannwyd gan Glo Prydain ar fferm cig eidion a defaid arbrofol yn ne Cymru dros gyfnod o 10 mlynedd. Rhedwyd y fferm fel mentr fasnachol â’r nod o ymgorffori darganfyddiadau o leiniau ymchwil i system amaethyddol hyfyw a hyrwyddai broses adfer pridd gynaliadwy hefyd.

Mae gan John ystod eang o ddiddordebau ymchwil mewn gwyddor pridd a rheoli pridd. Y mae ar hyn o bryd yn Ddirprwy Olygydd i’r European Journal of Soil Science. O berthnasedd arbennig i BRAINWAVES mae gwaith ar y defnydd o slwtshys carthion mewn adfer tir, trin trwytholchion o safleoedd tirlenwi, a’r defnydd o weddillion treuliad anaerobig mewn amaethyddiaeth. Mae ei swyddogaeth yn BRAINWAVES yn ymwneud yn bennaf â chemeg a thriniaeth gwastraffoedd amaethyddol, yn ogystal â defnydd potensial o’r adnoddau hyn mewn amaeth.

Mae gan John fwy na 100 o gyhoeddiadau ymchwil sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau’n ymwneud â phridd a llygredd. Yn ogystal â Brainwaves, mae prosiectau ymchwil cyfredol/diweddar yn cynnwys FLEXIS (dal a storio carbon mewn priddoedd), PROSOIL (rheolaeth amaethyddol ar briddoedd i hybu eu hiechyd), Climate Smart Grassland (lliniaru ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ar systemau pridd-planhigion) a mapio priddoedd ar St Helena at ddibenion cynllunio a chadwraeth. Yn ychwanegol at broffeil ymchwil gweithgar, bydd John yn dysgu cemeg, gwyddor pridd a phynciau llygredd i israddedigion ar bob lefel ac ar gynlluniau Gradd Meistr â hyfforddiant.

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA