Newyddion

Proffeil Ymchwilydd: Mr Cian Redmond

6 Hyd 2022
Cian i’w weld yn barod i gynaeafu peth Llinad y Dŵr

Bu Mr Cian Redmond, brodor o Swydd Wicklow, mor ddewr â chytuno i ymgymryd â’n cyfweliad byr ar gyfer ein darn Proffeil Ymchwilydd ni. Graddiodd Cian yn ddiweddar â B.Sc. mewn Bioleg Blanhigion Gymwysedig o Goleg Prifysgol Cork (UCC) lle dechreuodd ei ddiddordeb mewn astudio Llinad y Dŵr. 

Rydym yn falch dros ben o glywed y bydd Cian yn parhau â’i frwdfrydedd ynghylch y planhigyn bach disylw Llinad y Dŵr, ac yntau wedi dechrau PhD a ariennir gan yr Adran Amaeth, Bwyd a Môr o dan brosiect Duck-Feed yn Ysgol y Gwyddorau Biolegol, Daear ac Amgylcheddol yn UCC.

Llongyfarchiadau Cian ac rydym yn dymuno’r gorau ichi yn eich astudiaethau yn y dyfodol. 

Beth yw eich enw chi a beth yr ydych yn ei astudio?

Cian Redmond yw f’enw i ac rwyf newdd gwblhau B.Sc. mewn Bioleg Blanhigion Gymwysedig yn UCC.

Beth sy’n dod â chi at brosiect Brainwaves?

Cwrddais i â phrosiect Brainwaves am y tro cyntaf yn ystod prosiect blwyddyn olaf fy nghwrs israddedig. Roedd fy mhrosiect yn anelu at ymchwilio i effeithiau cryfder golau a ffotogyfnod ar y twf a gallu llinad y dŵr i dynnu maethynnau allan o’r dŵr. Gweithiais i ochr yn ochr â phrosiect Brainwaves a defnyddio’r bioadweithyddion wedi’u stacio dan do i dyfu llinad y dŵr ar gyfer fy mhrosiect. 

Ar ôl blwyddyn olaf fy nghwrs israddedig dychwelais at brosiect Brainwaves yn gynorthwy-ydd ymchwil am yr haf. Roedd y gwaith hwn yn golygu tyfu llinad y dŵr yn yr awyr agored ar ffrwd o wastraff fferm. Roedd llinad y dŵr yn cael ei dyfu mewn bioadweithyddion mawr yn yr awyr agored.

Pa fath o brofiad a gawsoch chi ar brosiect Brainwaves?

Fe ges i lwyth enfawr o brofiad wrth weithio ar brosiect Brainwaves. Caniataodd y gwaith imi ymarfer ac adeiladu ar yr holl sgiliau a ddysgais i o’m cwrs israddedig. Rhoddodd y prosiect fewnwelediad gwych imi i fyd ymchwil. Enillais i brofiad o weithio fel rhan o dîm mawr lle mae cyfathrebu’n bwysig tu hwnt.

Fe ges i brofiad ymchwil drwy arwain wrth redeg arbrofion ac adrodd yn ôl ar fy nghanlyniadau. Mae datrys problemau’n rhan fawr o weithio mewn ymchwil ac fe fwynheuais i weithio gyda’r tîm i oresgyn problemau drwy gydol fy mhrofiad.

Enillais i brofiad hefyd o weithio gyda rhanddeiliaid i’r prosiect megis y ffermwyr a gyflenwodd y ffrydiau gwastraff fferm i’r prosiect, caniatodd hyn imi gael gwell dealltwriaeth o’r ffrydiau gwastraff a sut y cânt eu storio a’u defnyddio ar y fferm.

A gawsoch chi hwyl wrth ennill y profiad hwn i gyd?

Do, rwyf wir wedi cael hwyl arni. Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio fel rhan o dîm mawr, peth gwych yw gwybod y bydd y gwaith a wnes i yn bwydo i mewn i agweddau eraill ar y prosiect. Roedd yn braf iawn cydweithio â’r tîm yng Nghymru a chwrdd ag eraill sy’n gweithio ar yr un nodau o brifysgolion gwahanol.

Ble nesaf?

Mwynheuais i weithio â llinad y dŵr gymaint nes fy mod i newydd gychwyn PhD ar brosiect arall â nodau tebyg i brosiect Brainwaves. Rwyf yn edrych ymlaen at gael parhau i weithio â llinad y dŵr a byddaf yn cadw cyswllt agos â phrosiect Brainwaves wrth imi ymgymryd â’m PhD a pharhau ag ymchwil â llinad y dŵr.

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA