Coistíocht

Bord na Gaeilge Coistíocht

Is coiste staitiúideach é Bord na Gaeilge a cuireadh ar bun faoi Chaib. E, Mír 8 de Phríomh-Staitiúid Choláiste na hOllscoile Corcaigh agus tháinig i bhfeidhm i mí Meithimh 2008.

Leagann an Bord polasaí síos maidir le cur chun cinn na Gaeilge i saol an Choláiste. Tá sé ráite i bhFéilire an Choláiste gur mian leis na hÚdaráis "go gcuirfí an Ghaeilge chun cinn i ngnáthshaol an Choláiste i measc na foirne agus i measc na mac léinn."

Tagann na moltaí atá á ndéanamh faoi hocht gcinnteideal:

       Inmheánach

 1. Oiliúint Phraiticiúil sa teanga labhartha
 2. Timpeallacht Ghaeilge
 3. Cúrsaí acadúla agus gníomhaíochtaí trí Ghaeilge
 4. Ollscolaíocht Ghaeilge sa Ghaeltacht
   
  Seachtrach
 5. An tÚdarás um Ard-Oideachas
 6. Ollscoil na hÉireann
 7. Reachtaíocht Teanga in Éirinn
 8. Aontas na hEorpa

 

Is mar seo a leanas atá comhdhéanamh na ballraíochta (cf. Caib. E, Mír 8, Príomh-Staitiúid COC):

 • Baill ex-officio (5)
 • Baill tofa ag an gCoiste Rialaithe (2)
 • Baill ainmnithe ag an gComhairle Acadúil agus tofa ag an gCoiste Rialaithe (2)
 • Baill tofa ag na ceithre Choláiste Acadúla (4)
 • An Rúnaí (i láthair)
 • Baill a comhthoghtar (2)

Maireann tréimhse oifige an Bhoird cúig bliana.

Ballraíocht

Miontuairiscí

 

Barr