University College Cork Logo
 

Polasaí Úsáide Inghlactha

Réamhrá

Bíonn gá le comhoibriú ó úsáideoirí uile chun seirbhís ríomhaireachta agus ghréasáin, mar aon le rochtain ar ghléasanna cumarsáide atá éifeachtúil agus iontaofa a sholáthar don fhoireann, do mhic léinn agus do alumni. Dá bharr sin, tá se tábhachtach go dtuigeann tú do chuid freagrachtaí. Má úsáideann tú ar chúis ar bith ceann díobh seo leanas, ríomhairí na hOllscoile (trealamh a cheanglaíonn tú le gréasáin na hOllscoile san áireamh), gréasáin (aon mhodh cianrochtana san áireamh) nó gléasanna cumarsáide, aontaíonn tú go gcloífidh tú leis an bPolasaí seo.

Úsáid Inghlactha

Ní foláir duit a bheith freagrach is tú ag úsáid na n-acmhainní seo agus ní mór duit meas a léiriú do shláine na gcóras ríomhaireachta, na ngléasanna cumarsáide, na ngréasán agus na sonraí a bhfuil rochtain agat orthu, agus pé rialacha agus treoirlínte úsáide atá acu (na rialacha atá leagtha amach sa Pholasaí seo san áireamh). Mar shampla, chun cloí leis an bPolasaí ní ceart duit na nithe seo leanas a dhéanamh:

 1. bheith páirteach i ngníomhaíochtaí a d’fhéadfadh cur isteach ar an tseirbhís d’úsáideoirí eile nó a chuirfeadh stop leis an tseirbhís chéanna;
 2. an ríomhaire, nó acmhainn gréasáin, a úsáid ar chúiseanna eile seachas do chuid dualgas a chomhlíonadh, mar shampla, chun teacht ar ábhar neamhchuí nó chun é a dháileadh, ábhar atá pornagrafach, gráiniúil, gáirsiúil, maslach, ciníoch, clúmhillteach, aithiseach nó bagrach;
 3. an ríomhaire, nó acmhainn gréasáin, a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí ar bith a sháraíonn dlithe an Stáit, nó dlithe tíre eile sa chás go bhfuil tú ag seoladh na sonraí thar lear;
 4. an ríomhaire, nó acmhainn gréasáin, a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí tráchtála nach cuid iad de do chuid oibre/staidéar i COC;
 5. cóipcheart, paitinn nó cearta maoine intleachtúla aon duine a shárú;
 6. aitheantas nó ainm úsáideora a roinnt le duine eile, nó iad a aistriú chuig úsáideoirí eile, nó do phasfhocail a thabhairt d’úsáideoirí eile;
 7. rochtain a fháil ar ábhar ríómhaireachta, ar shonraí, ar thaispeántais nó ar mheáin stórála a bhaineann leis an Ollscoil nó le húsáideoirí eile gan a gcead a lorg.
 8. trealamh neamhúdaraithe a cheangal leis na gréasáin nó leis na gréasáin sonraí phoiblí.
Monatóireacht

Déantar monatóireacht ar thrácht gréasáin má cheaptar go bhfuil an Polasaí seo á shárú agus chun cóip chúltaca a dhéanamh agus chun fadhbanna a réiteach. Ní mór duit a bheith ar an eolas go bhféadfadh monatóireacht dá leithéid a bheith i gceist.

Treoirlínte Breise
 1. Nuair a fhaigheann tú rochtain go feasach ar sheirbhísí a bhfuil táille á leanúint (mar shampla bunachair shonraí tráchtála ar líne) beidh tusa nó do roinn freagrach as na táillí a thabhaítear.
 2. Má phróiseálann tú (nó má tá sé i gceist agat próiseáil a dhéanamh) sonraí daoine eile ar ríomhaire, d’fhéadfadh go mbeadh ort cloí le forálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, agus le pé reachtaíocht a thiocfadh ina dhiaidh sin.
 3. Ó am go chéile, déantar athbhreithniú ar an bPolasaí Úsáide Inghlactha agus ní mór d’úsáideoirí uile cloí le míreanna nua nó leasaithe a chuirtear sa Pholasaí Úsáide Inghlactha.
 4. Dírítear aire úsáideoirí uile an ghréasáin go bhféadfadh ionchúiseamh coiriúil a bheith mar thoradh ar aon iarracht bradaíola anseo nó in áiteanna eile.
 5. Sáraítear an Polasaí seo má sheoltar turscar (r-phoist gan iarraidh)
 6. Má sháraítear an Polasaí seo, d’fhéadfaí gníomh smachtaithe a chur ar bun agus d’fhéadfaí baill foirne a bhriseadh as a bpost nó mic léinn a dhíbirt, faoi réir ag nósanna imeachta smachta na hOllscoile don fhoireann agus do mhic léinn.

Ní foláir duit na céimeanna réasúnta uile a thógaint chun deimhin a dhéanamh de nach dtagann víris ná cláir scriosacha ar an ngréasán de bharr do chuid oibre ar an ngréasán.

Arna Fhaomhadh ag Coiste Polasaí TF – 19 Nollaig 2005

Image Denoting Logos of Sites to which this page can be shared