The Book of Modules (Modern Irish)

An Chéad Bhliain

GA1002 Ceart na Gaeilge idir Scríobh agus Labhairt

GA1003 Bunstaidéar ar Theanga agus ar Chultúr na Gaeilge

GA1030 Bunreacht na hÉireann (1937): An Leagan Gaeilge


GA1002 Ceart na Gaeilge idir Scríobh agus Labhairt

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhráidh (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh).

Eagraí an Mhodúil: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Na mic léinn a thabhairt chun cruinnis i scríobh agus i labhairt na Gaeilge.
To encourage and develop accuracy in the reading and writing of Irish.

Ábhar an Mhodúil: Míneofar príomhphointí gramadaí sna léachtaí; tabharfar obair scríofa sna ranganna teagaisc agus déanfar cúram de líofacht agus cruinneas cainte sna ranganna comhrá.
The principal points of grammar will be explained in the lectures; written work will be given out in the language classes; fluency and accuracy in the spoken language will be attended to in the conversation classes.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· Eolas acu ar fhoirmeacha an bhriathair agus an ainmfhocail agus beidh siad ábalta ar iad a ionrabháil go sásúil.
· Taithí acu ar Ghaeilge a chur ar shleachta Béarla agus ar Bhéarla a chur ar shleachta Gaeilge.
· Taithí acu ar chomhrá líofa, soiléir a dhéanamh as Gaeilge.
· Students will have a command of the nominal and verbal systems of modern Irish.
· They will be versed in translating Irish to English and English to Irish.
· They will be capable of fluent and clear speech in Irish.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 40 marc (obair scríofa sheachtainiúil); Scrúdú cainte 60 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú scríofa dheireadh na bliana; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana (obair scríofa sheachtainiúil); An scrúdú cainte.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig agus 1 x páipéar 1 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. (Páipéar breise uair an chloig a dhéanamh in ionad chuid na hoibre scríofa seachtainiúla.) Scrúdú cainte.

[Top of page]

GA1003 Bunstaidéar ar Theanga agus ar Chultúr na Gaeilge

Creidiúintí: 15

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 72 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhráidh (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh).

Eagraí an Mhodúil: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Na mic léinn a thabhairt chun cruinnis i scríobh agus i labhairt na Gaeilge. Tosach staidéir ar litríocht na Gaeilge, go háirithe ar thraidisiún na sean-scríbhinne (clóite agus lámhscríofa), ar ghnéithe den bhfilíocht dhúchasach, agus ar an nualitríocht.
To encourage and develop accuracy in the reading and writing of Irish. To begin the study of Irish literature, especially of the tradition of Gaelic script (in print and writing), of aspects of traditional poetry, and of contemporary literature.

Ábhar an Mhodúil: Míneofar príomhphointí gramadaí sna léachtaí; tabharfar obair scríofa sna ranganna teagaisc agus déanfar cúram de líofacht agus cruinneas cainte sna ranganna comhrá. Déanfar staidéar ar shamplaí den sean-scríbhinn Ghaelach, míneofar conas gur tré mheán na lámhscríbhinní a tháinig formhór sean-litríocht na Gaeilge anuas, agus féachfar ar rogha lámhscríbhinní mór le rá, A.D. 1200-19--. Déanfar plé ar ghnéithe den litríocht nua-aimseartha, chomh maith le samplaí éagsúla d'fhilíocht thraidisiúnta na Gaeilge.
The principal points of grammar will be explained in the lectures; written work will be given out in the language classes; fluency and accuracy in the spoken language will be attended to in the conversation classes.
Examples of Gaelic script will be studied, the manuscript transmission of Irish literature will be explained and a selection of famous Irish manuscripts from the period 1200-1900 will be examined. Different aspects of contemporary literature will be studied, as well as examples of traditional Irish poetry.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· Eolas acu ar fhoirmeacha an bhriathair agus an ainmfhocail agus beidh siad ábalta ar iad a ionramháil go sásúil.
· Taithí acu ar Ghaeilge a chur ar shleachta Béarla agus ar Bhéarla a chur ar shleachta Gaeilge.
· Taithí acu ar chomhrá líofa, soiléir a dhéanamh as Gaeilge.
· Léargas acu ar ghnéithe éagsúla den litríocht agus taithí acu ar í a léamh.
· Eolas ginearálta ar léann dúchasach na Gaeilge mar atá i lámhscríbhinní na Gaeilge.
· Eolas tosaigh ar phaléagrafaíocht na Gaeilge
· On completion of this module, students will have a command of the nominal and verbal systems of modern Irish
· They will be versed in translating Irish to English and English to Irish and will be capable of fluent and clear speech in Irish.
· They will also have a general familiarity with the traditional literature of Ireland as found in Irish manuscripts, and will have a preliminary knowledge of Irish palaeography.

Marcáil: Marc ar fad 300: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 200 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 40 marc (obair scríofa sheachtainiúil); Scrúdú cainte 60 marc.

Eilimintí Riachtanacha: An scrúdú cainte. Scrúduithe scríofa dheireadh na bliana; an obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana (obair scríofa sheachtainiúil).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig agus 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig agus 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. Páipéar breise uair an chloig a dhéanamh in ionad chuid na hoibre scríofa seachtainiúla. Scrúdú cainte.

[Top of page]

GA1030 Bunreacht na hÉireann (1937): An Leagan Gaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Staidéar ar chúlra, ar chur le chéile, ar théacs agus ar stádas Bhunreacht na hÉireann (1937): an Leagan Gaeilge

Ábhar an Mhodúil: Tráchtfar ar úsáid na Gaeilge chun cuspóirí na Dlí sna 1920í agus i dtús na 1930í. Déanfar cur síos orthu siúd a dhréachtaigh leagan na Gaeilge de Bhunreacht 1937 agus cuirfear an téacs sa dá theanga oifigiúla i gcomórtas le chéile. Pléifear an seasamh atá ag an leagan Gaeilge san am i láthair, agus féachfar ar chultúir eile a bhfuil téacsanna dá mbun-reachtaíocht acu i níos mó ná an t-aon teanga amháin

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· Tuiscint bheacht acu ar Bhunreacht na hÉireann (1937) mar théacs
· Eolas cruinn acu ar an chineál teanga a fheictear i mBunreacht na hÉireann (1937)
· Léargas cuimsitheach acu ar an gcúlra as ar tháinig Bunreacht na hÉireann (1937) chun cinn
· Spléachadh acu ar sheasamh cúrsaí teanga i mBunreacht na hÉireann (1937) i gcomparáid lena mhacasamhail sa bhunreachtaíocht idirnáisiúnta
· Radharc acu ar na fadhbanna a thagann sa treis le linn do théacsanna bunreachtúla teanga a bheith á ndréachtadh nó á n-iniúchadh
· Áireamh maith sealbhaithe acu dá réir de na scileanna anailíseacha a bhaineann le hábhar.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

An Dara Bliain

GA2001 Úsáid agus Cruinneas na Gaeilge I

GA2003 Filíocht na hOchtú hAoise Déag

GA2010 Úsáid agus Cruinneas na Gaeilge II

GA2012 Prós na Seachtú hAoise Déag

GA2013 Léann agus Lámhscríbhinní na Gaeilge

GA2014 Logainmníocht na Gaeilge

GA2016 Dialanna na Gaeilge

GA2019 Cineálacha Scéalaíochta: An Litríocht Bhéil agus an Gearrscéal Liteartha

GA2023 Foghraíocht na Gaeilge

GA2024 An Ghaeltacht

GA2026 Iriseoireacht na Gaeilge

GA2027 Craoltóireacht na Gaeilge

GA2030 Cásanna Dlí agus an Ghaeilge

GA2031 Stair na Teanga

GA2032 Tús Staidéir ar Scéalaíocht na Sean-Ghaeilge


GA2001 Úsáid agus Cruinneas na Gaeilge I

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: GA1003 no a chothrom

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Saotharlann Teangan (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh).

Eagraí an Mhodúil: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cur le saibhreas agus le cruinneas na mac léinn i scríobh agus i labhairt na Gaeilge; na príomhthréithe stíle a bhaineann le téacsanna traidisiúnta na Gaeilge a scrúdú.

Ábhar an Mhodúil: Tógfar sna léachtaí ar an mbunús eolais atá ar ghramadach na Gaeilge ag na mic léinn, ag díriú ar dheilbhíocht an ainmfhocail: na chúig díochlaonta, athruithe tosaigh agus deiridh. Daingneofar an t-eolas atá acu ar phríomhphointí na gramadaí. Cuirfear le saibhreas Gaeilge na mac léinn, ag scrúdú téacsanna traidisiúnta Gaeilge agus na bpríomhthréithe stíle agus dioscúrsa a bhaineann leo. Tabharfar obair scríofa gach seachtain, ceartófar í, agus pléifear deacrachtaí sna ranganna teagaisc; ina theannta san déanfar daingniú ar a bhfuil ar siúl sa léacht ghramadaí. Múinfear ceartfhuaimeanna na Gaeilge sna ranganna saotharlann teangan.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· Taithí acu ar théacsanna traidisiúnta Gaeilge a aithint, a léamh agus a thuiscint;
· Taithí acu ar Ghaeilge a chur ar shleachta Béarla;
· Ar a gcumas athruithe tosaigh agus deiridh ar ainmfhocail, ar bhriathra agus ar aidiachtaí a thuiscint agus a ionramháil go sásúil;
· Cur amach acu ar fhuaimeanna cearta na Gaeilge.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 90 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (obair scríofa sheachtainiúil); Scrúdú cainte 60 marc.

Eilimintí Riachtanacha: An scrúdú cainte. Scrúdú scríofa dheireadh na bliana. An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig agus 1 x páipéar 1 (h)uair(e) an chloig (in ionad cuid na hoibre scríofa seachtainiúla) le déanamh sa bhfómhar. Scrúdú Cainte.

[Top of page]

GA2003 Filíocht na hOchtú hAoise Déag

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt do mhic léinn ar fhilíocht na hochtú haoise déag.

Ábhar an Mhodúil: Baineann an modúl seo le bláthú mór na filíochta aiceanta san ochtú haois déag. Pléitear na cineálacha éagsúla filíochta a fhaightear sna foinsí, cén áit agus conas a saothraíodh iad. Pléitear an idé-eolaíocht Sheacaibíteach a sholáthair an cúlra don fhilíocht pholaitiúil, agus go háirithe don Aisling, agus déantar staidéar speisialta ar shaothar Aodhagáin Uí Rathaille agus ar Chúirt Bhriain Merriman. Déanfar iniúchadh ar an lámhscríbhinn Cambridge Additional 6562, bhunfhoinse Chúirt an Mheonoíche, a scríobh Brian Merriman féin.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· Eolas speisialta acu ar shaothar Aodhagáin Uí Rathaille agus ar shaothar Bhriain Merriman;
· Eolas ginearálta acu ar fhilí na hochtú haoise déag agus ar na ceantair inar mhaireadar;
· Tuiscint acu ar fhoclóir agus ar mheadaracht na filíochta san ochtú haois déag.
· Eolas ar fhoinsí lámhscríofa na filíochta ón ochtú haois déag.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste 2,000 focal, sprioclá an Aoine ar a gcríochnóidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a dhéanamh arís agus é bheith istigh roimh na scrúdaithe scríte.

[Top of page]

GA2010 Úsáid agus Cruinneas na Gaeilge II

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Saotharlann Teangan (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh).

Eagraí an Mhodúil: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cur le saibhreas agus le cruinneas na mac léinn i scríobh agus i labhairt na Gaeilge; na príomhthréithe stíle a bhaineann le téacsanna traidisiúnta na Gaeilge a scrúdú.

Ábhar an Mhodúil: Tógfar sna léachtaí ar an mbunús eolais atá ar ghramadach na Gaeilge ag na mic léinn sna léachtaí, ag díriú ar dheilbhíocht an ainmfhocail: na chúig díochlaonta, athruithe tosaigh agus deiridh. Daingneofar an t-eolas atá acu ar phríomhphointí na gramadaí. Cuirfear le saibhreas Gaeilge na mac léinn, ag scrúdú téacsanna tradisiúnta Gaeilge agus na bpríomhthréithe stíle agus dioscúrsa a bhaineann leo. Tabharfar obair scríofa gach seachtain, ceartófar í, agus pléifear deacrachtaí sna ranganna teagaisc, go háirithe i gcomhthéacs úsáid na Gaeilge i réimse an dlí; ina theannta san déanfar daingniú ar a bhfuil ar siúl sa léacht ghramadaí. Múinfear ceartfhuaimeanna na Gaeilge sna ranganna saotharlann teangan

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· Taithí acu ar théacsanna traidisiúnta Gaeilge a aithint, a léamh agus a thuiscint;
· Ar a gcumas athruithe tosaigh agus deiridh ar ainmfhocail, ar bhriathra agus ar aidiachtaí a thuiscint agus a ionramháil go sásúil;
· Taithí acu ar Ghaeilge a chur ar shleachta Béarla go háirithe ar théacsanna dlí;
· Taithí acu ar phróiseáil focal agus ar acmhainní Gaeilge a bhaineann leis an dlí a aimsiú ar an idirlíon agus leas a bhaint astu;
· Cur amach acu ar fhuaimeanna cearta na Gaeilge.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 90 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (obair scríofa sheachtainiúil); Scrúdú cainte 60 marc.

Eilimintí Riachtanacha: An scrúdú cainte. Scrúdú Scríofa.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig agus 1 x páipéar 1 (h)uair(e) an chloig (in ionad cuid na hoibre scríofa seachtainiúla) le déanamh sa bhfómhar. Scrúdú Cainte.

[Top of page]

GA2012 Prós na Seachtú hAoise Déag

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt dos na mic léinn ar phríomhshaothair phróis na seachtú haoise déag, ar a gcúlra stairiúil agus ar mhilieu intleachtúil na haimsire; buneolas ar theanga na Nua-Ghaeilge Luaithe a thabhairt dos na mic léinn agus na mic léinn a chur ar an eolas maidir le foinsí na litríochta seo.

Ábhar an Mhodúil: Prós na seachtú haoise déag: suirbhé ar phrós Gaeilge na seachtú haoise déag a chur i láthair na mac léinn, agus roinnt scéalta ó Sgéalaigheacht Chéitinn: Stories from Keating's History of Ireland a léamh mar bhéal gearrtha i dteanga na Nua-Ghaeilge Luaithe.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· Cur amach acu ar mhilieu cultúrtha agus polaitiúil na seachtú haoise déag in Éirinn agus i measc Éireannach ar an Mór-Roinn;
· Cur amach acu ar phríomhscríbhneoirí próis na Gaeilge sa seachtú haois déag;
· Taithí acu ar shleachta próis sa Nua-Ghaeilge Luath a léamh agus a thuiscint.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA2013 Léann agus Lámhscríbhinní na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tógaint ar obair na céidbhliana (GA1003) agus eolas níos doimhne a thabhairt do na mic léinn i dtaobh thraidisiún na lámhscríbhinní Gaeilge, agus orthu siúd a scríobh na lámhscríbhinní A.D. 1200-1900. Cumas na mac léinn a mhúscailt agus a fhorbairt i leith foinsí litríocht na Gaeilge agus modhanna taighde.
Building on the work done in first year, this module aims to explore more deeply the Irish manuscript and scribal traditions, 1200-1900, and to develop the students' skills with regard to research methodology and primary sources.

Ábhar an Mhodúil: Stair na lámhscríbhinní Gaeilge, A.D. 1200-1900; léamh lámhscríbhinní na Gaeilge ón 17ú go dtí an 19ú haois; díriú ar théacsaí faoi leith maidir le tras-scríobh agus eagarthóireacht de. Teagasc ar conas foinsí (clóite agus lámhscríofa) a aimsiú agus a scagadh.
The history of Irish manuscripts, 1200-1900; the reading of Irish manuscripts from the 17th to the 19th century, concentrating on particular texts with regard to transcription and editing; emphasis on research methodologies.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· Céim thosaigh tabhartha acu ar shaineolas ar bhunfhoinsí na Gaeilge a shealbhú
· Foras leagtha dóibh i modhanna taighde agus i dtras-scríobh agus in eagarthóireacht téacs
· Tuiscint níos doimhne acu ar stair sheachadta na litríochta
· A first step will have been taken towards expertise in the area of the palaeography, primary sources and transmission of Irish literature
· A foundation will have been laid in transcription and editorial methodologies.

Marcáil: Marc ar fad 100: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 100 marc (An obair a dhéanfar i gcaitheamh na bliana (2 x aiste/tionscnamh taighde, ceann le síneadh isteach fé lár an tseimeastair agus an ceann eile le síneadh isteach fén Aoine ar a gcríochnóidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: An té a dteipfidh sa mhodúil air, caithfidh sé na haistí/tionscnaimh taighde a chóiriú arís agus an sprioclá a shocrú leis an léachtóir.

[Top of page]

GA2014 Logainmníocht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt do mhic léinn ar logainmníocht na Gaeilge agus ar an gcuma go bhfuil a rian le feiscint ar logainmneacha Béarla na hÉireann sa lá atá inniu ann.

Ábhar an Mhodúil: Tabharfar cuntas ar fhoinsí eolais ar logainmneacha, idir fhoinsí liteartha agus fhoinsí béaloidis, agus pléifear bailiú agus staidéar logainmneacha in Éirinn. Pléifear príomheilimintí teangan na logainmneacha agus tagrófar don mBéarlú a deineadh orthu.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· radharc acu ar shaibhreas teanga agus cultúir logainmneacha na Gaeilge;
· tuiscint acu ar logainmneacha Béarla na hÉireann a bhfuil bunús Gaeilge leo;
· eolas acu ar struchtúr teanga agus brí logainmneacha Gaeilge;
· léargas acu ar bhailiú agus staidéar logainmneacha in Éirinn;
· taithí acu ar fhoinsí eolais ar an logainmníocht a úsáid.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA2016 Dialanna na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt ar dhialanna na Gaeilge ón 17ú haois i leith.

Ábhar an Mhodúil: Pléifear cúlra agus cur le chéile phríomhdhialanna na Gaeilge ón 17ú haois ar aghaidh. Léifear sleachta ionadaíocha astu, tógtha ó bhunfhoinsí lámhscríofa is clóite, ar mhaithe le solas a chaitheamh ar ábhar is ar stíl scríbhneoireachta na saothar seo.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· cur amach acu ar an dialannaíocht mar chineál cumadóireachta;
· eolas acu ar phríomhdhialanna na Gaeilge ón 17ú haois i leith;
· tuiscint acu ar chúlra, ar údair, ar ábhar is ar stíl na saothar úd;
· dulta amach acu ar áit na dialannaíochta i gceapadóireacht na Gaeilge sa tréimhse;
· sealbhú déanta acu ar na scileanna anailíseacha is tuairisceoireachta a bhaineann leis an aicme seo téacsanna a scrúdú.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste 2,000 focal, sprioclá an Aoine ar a gcríochnóidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana; an obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a dhéanamh arís agus é bheith istigh roimh na scrúduithe scríte.

[Top of page]

GA2019 Cineálacha Scéalaíochta: An Litríocht Bhéil agus an Gearrscéal Liteartha

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Isobel Ní Riain, Roinn Na Nua-Ghaeilge


Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt ar an ní is litríocht bhéil ann agus ar an dtábhacht atá léi sa Ghaeilge. Scileanna léitheoireachta agus anailíse a mhúineadh, ag díriú go speisialta ar theoiricí reacaireachta.

Ábhar an Mhodúil: Pléifear an scéal idirnáisiúnta béaloidis (Marchen) sa Ghaeilge, maidir le déanamh agus giniúint de, agus scrúdófar cineálacha éagsúla seanchais. Pléifear an gearrscéal mar fhoirm liteartha. Déanfar mionstaidéar ar shaothar Phádraic Uí Chonaire, Dhonncha Uí Chéileachair agus Liam Uí Fhlaithearta agus rogha ó shaothar údar eile.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· spléachadh faighte acu ar chúlra na scéalaíochta béil in Éirinn;
· eolas acu ar genres áirithe seanscéalta agus seanchais;
· tuiscint acu ar chórais éagsúla rangaithe sa bhéaloideas;
· cur amach acu ar théarmaíocht na léirmheastóireachta;
· léargas acu ar an ngearrscéal mar fhoirm reacaireachta;
· taithí acu ar abhar liteartha a phlé i bhfoirm aiste.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste 2,000 focal, sprioclá an Aoine ar a gcríochnóidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a dhéanamh agus é a bheith istigh roimh na scrúdaithe scríte.

[Top of page]

GA2023 Foghraíocht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt do na mic léinn ar an ngaol idir an scríobh agus an fhoghraíocht; an aibítir fhoghraíochta (International Phonetic Alphabet) a mhúineadh dóibh agus é a léiriú le samplaí Gaeilge; taithí a thabhairt dóibh ar thrascríobh téacsanna san aibítir fhoghraíochta.

Ábhar an Mhodúil: Cur síos ar fhuaimeanna na Gaeilge, ceann ar cheann, agus ar ghnéithe éagsúla de fhóneolaíocht na Gaeilge ar leibhéal an fhocail agus na habairte, e.g. an bhéim, sandhi, etc.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· buneolas acu ar an aibítir fhoghraíochta
· tuiscint níos fearr acu ar léamh na Gaeilge
· tuiscint níos fearr acu ar an slí a ndéantar fuaimeanna na Gaeilge.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc (Scrúdú scríofa dheireadh na bliana).

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig (An marc is airde is féidir a bhaint amach i scrúdú an Fhómhair ná marc an phais - 40%) le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA2024 An Ghaeltacht

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí (ar theanga agus litríocht Ghaeltachtaí na Mumhan; seimineár lae nó deireadh seachtaine i nGaeltacht Mhúscraí, nó i nGaeltacht na Rinne, nó i nGaeltacht Chorca Dhuibhne).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Go raghadh na mic léinn amach ar dhúchas beo agus ar ilghnéitheacht Ghaeltachtaí na Mumhan.

Ábhar an Mhodúil: Déanfar trácht ar thraidisiúin liteartha Ghaeltachtaí na Mumhan, ar shainchomharthaí canúnacha Ghaeilge bheo na Mumhan, agus ar thíreolas na nGaeltachtaí.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· eolas maith acu ar Ghaeltachtaí na Mumhan
· tuiscint acu ar shainthréithe liteartha agus teangan na nGaeltachtaí
· taithí phraiticiúil acu ar na Gaeltachtaí mar limistéirí ina maireann cultúr dúchasach na nGael.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (aiste bunaithe ar an dturas Gaeltachta).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana. Scrúdú scríofa dheireadh an tseimeastair; an obair a dhéanfaí i gcaitheamh an tseimeastair (turas Gaeltachta agus aiste a bheidh bunaithe air sin).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. Ní thugtar ar aghaidh ach na marcanna sin a théann ar aon chuid den mheasúnú leanúnach ar éirigh leis an mac / iníon léinn ann. Má theipeann ar an mac / iníon léinn in aon chuid eile, ní foláir an chuid / na coda sin a dhéanamh in athuair (de réir mar a ordóidh an Roinn).

[Top of page]

GA2026 Iriseoireacht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig

Leachtaí. Eagraí an Mhodúil: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Go bhfaigheadh na mic leinn cur amach cuimsitheacheach ar iriseoireacht na Gaeilge sna meáin chlóite agus idirlín.

Ábhar an Mhodúil: Pléifear stair agus comhthéacs na meáin chlóite Gaeilge ó aimsir na hathbheochana i leith. Déanfar na meáin Ghaeilge ar-líne a mheá. Féachfar le praitic agus teoiric na hiriseoireachta a chur fé bhraid na mac léinn.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh: eolas acu ar theoiric agus ar phraitic na hiriseoireachta Gaeilge; cur amach acu ar na meáin chlóite Ghaeilge is mó tábhacht; taithí acu ar na meáin Ghaeilge ar-líne a aimsiú agus a phlé; léargas acu ar áit na Gaeilge sna meáin chumarsáide Bhéarla.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scriofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x tionscnamh, sprioclá Déardaoin deiridh an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfaí i gcaitheamh na bliana. Scrudú Scríofa dheireadh an tseimeastair. An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac leéinn sa mhodul más modul 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipéar 1.5 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh, 2016.


Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa bhFómhar, 2017. An aiste a dhéanamh aris agus í a bheith istigh roimh na scrúduithe scríofa.

[Top of page]

GA2027 Craoltóireacht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtaí.

Eagraí an Mhodúil: An tOllamh Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Go raghadh na mic leinn amach ar chraoltóireacht na Gaeilge (fuaim agus fís) go stairiúil agus san am i láthair

Ábhar an Mhodúil: Déanfar trácht ar fhorás na craoltóireachta in Éirinn, agus ar an mbaint a bhí ag an nGaeilge leis sin go stairiúil. Díreofar ansin ar chraoltóireacht na Gaeilge (Raidió na Gaeltachta, TG4). Cuirfear béim ar an dteicneolaíocht agus ar na gnásanna a bhaineann le craoltóireacht: ullmhúchán, eagarthóireacht, léiriu agus cur i láthair.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo déanta ag na mic léinn beidh: Eolas maith acu ar stair na craoltóireachta in Éirinn Saineolas acu ar fhorás mheán craolta na Gaeilge Tuiscint acu ar ghnásanna praiticiúla craoltóireachta sa lá inniu Dulta amach acu ar fheidhm na craoltóireachta sa phobal.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scriofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x tionscnamh, sprioclá Déardaoin deiridh an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfaí i gcaitheamh na bliana. Scrudú Scríofa dheireadh an tseimeastair. An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac leéinn sa mhodul más modul 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipéar 1.5 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh, 2016.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa bhFómhar, 2017. An aiste a dhéanamh aris agus í a bheith istigh roimh na scrúduithe scríofa.

[Top of page]

GA2030 Cásanna Dlí agus an Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Mionstaidéar ar chásanna cúirte inar tugadh breith faoi úsáid na Gaeilge nó faoi chearta teanga ó bhunú an Stáit.

Ábhar an Mhodúil: Féachfar ar chásanna tábhachtacha a tógadh mar gheall ar úsáid na Gaeilge i réimsí difriúla den saol, pléifear cúlra agus cúinsí na gcásanna san, léifear go mion téacs na mbreithiúntas a tugadh (go háirithe iad siúd a eisíodh as Gaeilge) chun feidhmiú praiticiúil na teanga féin a léiriú, maraon le solas a chaitheamh ar na hargóintí atá i gceist.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· tuiscint acu ar áit na gcásanna cúirte i leith úsáid na Gaeilge agus maidir le cearta teanga a shuíomh;
· dulta amach acu ar chásanna a éistíodh ag leibhéil éagsúla de chóras na gcúirteanna faoi phointí difriúla dlí is teanga;
· téacs breithiúntas ionadaíoch scrúdaithe acu mar mhaithe le hargóinteacht is le teanga na mbreithiúntas féin;
· sealbhú déanta acu ar na scileanna anailíseacha is tuairisceoireachta a bhaineann le cásanna den gcineál seo a scagadh.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x aiste, sprioclá an Aoine ar a gcríochnóidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a dhéanamh arís agus é bheith istigh roimh na scrúdaithe scríte.

[Top of page]

GA2031 Stair na Teanga

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Kevin Murray, Roinn Na Seán Agus Na Meán Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Kevin Murray, Roinn Na Seán Agus Na Meán Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Staidéar ar stair na teanga.

Ábhar an Mhodúil: Staidéar ar theanga na Gaeilge ag díriú go háirithe ar an tSean-Ghaeilge agus ar an gcomhthéacs idirnáisiúnta.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· an Ghaeilge á shuíomh taobh istigh den Ind-Eorpais agus den Cheiltis i gcoitinne
· eolas ar theacht na gCeilteach go hÉirinn
· na hathruithe is tábhachtaí a tharla don Ghaeilge sa tréimhse luath (roimh c. 600 A.D.) ar eolas
· na hathruithe móra a chuaigh i bhfeidhm ar an teanga ó ré na Sean-Ghaeilge go tús ré na Nua-Ghaeilge ar eolas
· aiste údarásach scríofa ar stair na Gaeilge roimh 1200.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 80 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 20 marc (1 x Aiste).

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a chóiriú arís.

[Top of page]

GA2032 Tús Staidéir ar Scéalaíocht na Sean-Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Caitríona Ó Dochartaigh, Roinn Na Seán Agus Na Meán Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Caitríona Ó Dochartaigh, Roinn Na Seán Agus Na Meán Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Suirbhé ar scéalaíocht na Sean-Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Pléifear ábhar, comhthéacs agus fiúntas na scéalaíochta.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· tuiscint leathan acu ar chorpas litríochta na Sean-Ghaeilge;
· mioneolas acu ar phríomhscéalta na Ruraíochta, Táin Bó Cuailnge ina measc;
· anailís déanta acu ar litríocht an laochais i gcomhthéacs domhanda;
· tuiscint dhoimhin acu ar mhórthéamaí litríocht Ghaeilge na Meánaoise.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 70 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 30 marc (Scrúdú scríofa ranga).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

An Tríú Bliain

GA3001 Úsáid agus Cruinneas na Gaeilge

GA3002 Litríocht na Gaeltachta i gCúige Mumhan

GA3003 Filíocht na Seachtú hAoise Déag

GA3004 Nua-fhilíocht na Gaeilge

GA3007 Scéalaíocht na Nua-Ghaeilge

GA3008 An tÚrscéal sa Ghaeilge

GA3010 Tréimhse Taithí Oibre I

GA3011 Tionscnamh Tréimhse Taithí Oibre I

GA3012 Tréimhse Taithí Oibre II

GA3013 Tionscnamh Tréimhse Taithí Oibre II

GA3016 Filíocht na Nua-Ghaeilge Luaithe

GA3017 Léamh agus Litriú na Gaeilge

GA3022 Litreacha na Gaeilge

GA3023 Fóneolaíocht na Gaeilge

GA3024 Tionscnamh Taighde

GA3030 Litríocht na Nua-Ghaeilge agus an Dlí

GA3031 Cúlra Litríochta na Sean- agus na Meán-Ghaeilge

GA3032 Staidéar Bunúsach ar an tSean-Ghaeilge

GA3040 Placement I

GA3041 Oral Presentation

GA3042 Work Placement Project

GA3043 Tionscnamh Gaeilge


GA3001 Úsáid agus Cruinneas na Gaeilge

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: GA2001 / GA2010 no a chothrom

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhráidh (sa mhéid is gur féidir sin a dhéanamh).

Eagraí an Mhodúil: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cur le cumas agus le cruinneas na mac léinn i scríobh agus i labhairt na Gaeilge, agus téacsanna Gaeilge de chuid na haimsire seo a scrúdú.

Ábhar an Mhodúil: Tógfar ar an mbunús eolais atá ar ghramadach na Gaeilge ag na mic léinn sna léachtaí, díreofar ar dhíochlaonadh na haidiachta, agus ar an gcuma a ndéantar an aidiacht agus an t-ainmfhocal le chéile a ionramháil. Daingneofar an t-eolas atá acu ar phríomhphointí na gramadaí. Cuirfear le cumas Gaeilge na mac léinn ag scrúdú téacsanna Gaeilge a bhaineann le réimsí liteartha/intleachtúla na linne seo, agus ag plé na bpríomhthréithe stíle agus dioscúrsa a bhaineann leo. Tabharfar obair scríofa gach seachtain, ceartófar í, agus pléifear deacrachtaí sna ranganna teagaisc; ina theannta san déanfar daingniú ar a bhfuil ar siúl sa léacht ghramadaí. Déanfar cúram de líofacht agus de chruinneas cainte sna ranganna cómhráidh.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· cur amach acu ar théacsanna Gaeilge de chuid na haimsire seo a léamh agus a phlé ó thaobh teanga, stíle agus dioscúrsa de;
· tuiscint acu ar phríomhphointí gramadaí na Gaeilge;
· taithí acu ar Bhéarla a chur ar shleachta Gaeilge agus ar Ghaeilge a chur ar shleachta Béarla;
· taithí acu ar chomhrá cruinn a dhéanamh as Gaeilge.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 90 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (Obair Scríofa Sheachtainiúil); Scrúdú cainte 60 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana; an obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana; an scrúdú cainte.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig agus 1 x páipéar 1 (h)uair(e) an chloig (in ionad chuid na hoibre seachtainiúla) le déanamh sa bhfómhar. Scrúdú cainte.

[Top of page]

GA3002 Litríocht na Gaeltachta i gCúige Mumhan

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cuid de litríocht na Gaeltachta a iniúchadh agus a mheas.

Ábhar an Mhodúil: Déanfar saothair faoi leith ó Chorca Dhuibhne a phlé agus a mheas. Pléifear agus measfar saothair ó cheantair eile Gaeltachta sa Mhumhain chomh maith.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· eolas ginearálta acu ar litríocht phróis na Gaeltachta;
· eolas speisialta acu ar litríocht Ghaeltachtaí Iarthar Chorcaí agus Iarthar Chiarraí;
· tuiscint acu ar shaothar Thomáis Uí Chriomhthain, Pheig Sayers agus Mhuiris Uí Shúilleabháin.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA3003 Filíocht na Seachtú hAoise Déag

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt do mhic léinn ar véarsaíocht aiceanta na seachtú haoise déag, agus ar an saol ónar eascair sí.

Ábhar an Mhodúil: Déanfar trácht ar an gcineál nua filíochta a tháinig chun cinn sa tseachtú haois déag de thoradh 'tonnbhriseadh an tseanaghnáthaimh'. Léifear cuid éigin de shaothar fhilí áirithe ón ré sin - Séathrún Céitinn, Pádraigín Haicéad, Piaras Feiritéar, Dáibhí Ó Bruadair - agus tráchtfar chomh maith ar an bhfilíocht pholaitiúil agus ar chaointe a chum banfhilí.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· eolas ginearálta acu ar fhilíocht aiceanta na seachtú haoise déag;
· tuiscint acu ar na hathruithe polaitiúla agus sóisialta a tharla don saol Gaelach sa tseachtú haois déag;
· eolas speisialta acu ar chuid de shaothar Uí Bhruadair agus de shaothar na mbanfhilí.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA3004 Nua-fhilíocht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Scileanna anailíse agus léirmheastóireachta a mhúineadh. Pléifear an traidisiún versus an 'nuafhilíocht' agus saothrú na teanga i saothar na bhfilí.

Ábhar an Mhodúil: An cúlra stairiúil: Athbheochan na Gaeilge agus na hiarrachtaí tosaigh (Dáil na hÉigse, an Piarsach, L.S. Gógan); mionstaidéar ar shaothar Mháire Mhic an tSaoi, Mháirtín Uí Dhireáin agus Sheáin Uí Ríordáin; filíocht na Gaeilge le cúig bliana fichead anuas, go háirithe saothar Nuala Ní Dhomhnaill agus Bhiddy Jenkinson. Beidh an teagasc bunaithe ar mhionstaidéar téacsúil.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· taithí acu ar scileanna mionanailíseacha liteartha;
· cur amach acu ar théarmaíocht na léirmheastóireachta;
· taithí acu ar thuairimí liteartha a chur in úil i bhfoirm aiste.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste, 2,000 focal, sprioclá an Aoine ar a gcríochnóidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a dhéanamh arís agus é bheith istigh roimh na scrúdaithe scríte.

[Top of page]

GA3007 Scéalaíocht na Nua-Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Gnéithe lárnacha de scéalaíocht thraidisiúnta na Gaeilge ó 1200 i leith, idir ábhar, fhoirm agus sheachadadh, a léiriú agus a phlé.

Ábhar an Mhodúil: Tá an modúl roinnte ina dhá chuid: (a) Léifear samplaí ón Rúraíocht dhéanach, dornán scéalta clasaiceacha agus scéalta de chuid na nuatheangacha Eorpacha a aistríodh go Gaeilge. (b) Déanfar cur síos ar genre na Fianaíochta; léifear roinnt samplaí sa rang; pléifear an gaol atá acu le béaloideas agus an chuma ina seachadtaí iad; déanfar mioniniúchadh ar Tóraigheacht Dhiarmada agus Ghráinne mar shampla den genre, ar a chúlra téacsúil agus ar leaganacha de sa bhéaloideas.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· eolas acu ar áit na scéalaíochta traidisiúnta i litríocht na Nua-Ghaeilge;
· dulta amach acu ar ghnéithe ionadaíocha d'eilimintí dúchasacha is iasachta na scéalaíochta sin;
· sealbhú déanta acu ar na scileanna anailíseacha is tuairisceoireachta a chuidíonn le ciall is le comhthéacs na scéalaíochta seo a thuiscint;
· dul amach acu ar litríocht na Féinne;
· cur amach acu ar dhifríochtaí idir litríocht agus béaloideas;
· tuiscint acu ar thréithe béaloidis agus ar thréithe liteartha a aithint i dtéacs;
· eolas beacht acu ar Thóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne agus ar scéalta eile a pléifear.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA3008 An tÚrscéal sa Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sorcha Nic Lochlainn, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Scileanna léirmheastóireachta agus scríbhneoireachta a mhúineadh tré shaothair phróis a léamh agus a phlé ag seimineáir agus aistí liteartha a scríobh.

Ábhar an Mhodúil: An t-úrscéal mar fhoirm liteartha; an t-úrscéal sa Nua-Ghaeilge - a chineál; pléifear ceisteanna a bhaineann leis an réadachas, an scigaithris, metaficsean.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· taithí acu ar shaothair fhada próis a léamh go criticiúil;
· léargas acu ar an úrscéal mar fhoirm liteartha;
· taithí acu ar scileanna mionanailíseacha liteartha;
· taithí acu ar abhar liteartha a phlé i bhfoirm aistí.

Marcáil: Marc ar fad 100: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 100 marc (3 x Aistí spriocanna le socrú leis an léachtóir).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Na haistí a dhéanamh arís agus iad a chur isteach roimh scrúdaithe an Fhómhair.

[Top of page]

GA3010 Tréimhse Taithí Oibre I

Creidiúintí: 15

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: Tréimhsí Taithí Oibre (Trí mhí).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Dlí, móide ionadaí ón Ionad Oibre.

Aidhm an Mhodúil: Taithí a fháil ar an Ionad agus ar a chuid oibre.

Ábhar an Mhodúil: Beidh na mic léinn bainteach le hIonad Oibre (arna fhaomhadh ag an bhfoireann) i rith na tréimhse teagaisc. Beifear ag súil leis go nglacfaidh siad páirt ghníomhach i saothar an Ionaid Oibre le linn an ama sin. Mic léinn go dteipfidh orthu sa mhodúl so i scrúdú an tSamhraidh agus go mbeidh an modúl á dhéanamh arís acu an bhliain dár gcionn, beidh sé de dhualgas orthu tréimhse taithí oibre trí mhí a shocrú dóibh féin in Ionad Oibre go mbeidh glacadh ag an Roinn leis.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· tuiscint mhaith acu ar shaothar an Ionaid Oibre;
· páirt ghníomhach glactha acu i saothar an Ionaid Oibre;
· a dtinreamh san Ionad Oibre sásúil;
· dialann oibre an Ionaid Oibre coimeádta acu go sásúil.

Marcáil: Tréimhse taithí oibre trí mhí.

Eilimintí Riachtanacha: Tinreamh sásúil le linn na Tréimhse Oibre agus an dialann oibre a bheith coimeádta go sásúil.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: Pas a bhaint amach. Teip i gcás Tréimhse Oibre nach gcomhlíontar go sásúil.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ní bheidh aon scrúdú sa bhFómhar ann.

[Top of page]

GA3011 Tionscnamh Tréimhse Taithí Oibre I

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: Tréimhsí Taithí Oibre (trí mhí).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Taithí a fháil ar obair theanga an Ionaid Oibre.

Ábhar an Mhodúil: 1 x aiste 5,000 focal ar ghné éigin d'obair theanga an Ionaid Oibre ar a n-aontaíonn an mac léinn agus an t-ionadaí acadúil.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· ábhar aiste roghnaithe acu ar ghné éigin de shaothar teanga an Ionaid Oibre ar a n-aontaíonn na mic léinn agus an t-ionadaí acadúil;
· an aiste sin scríofa agus sínte isteach acu.

Marcáil: Marc ar fad 200: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 200 marc (1 x aiste 5,000 focal).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana. (An aiste a thabhairt isteach roimh dheireadh na seachtaine staidéir i dTréimhse Teagaisc II.).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Má bhíonn an ceacht / aiste / tionscnamh 7 lá déanach, nó féna bhun san, bainfear 5% den marc iomlán den marc atá ag dul don mac / iníon léinn. Má bhíonn an ceacht / aiste / tionscnamh 14 lá déanach, nó féna bhun san, bainfear 10% den marc iomlán den marc atá ag dul don mac / iníon léinn. Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh 15 lá déanach, nó os a chionn san.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ní thugtar ar aghaidh ach na marcanna sin a théann ar aon chuid den mheasúnú leanúnach ar éirigh leis an mac / iníon léinn ann. Má theipeann ar an mac / iníon léinn in aon chuid eile, ní foláir an chuid / na coda sin a dhéanamh in athuair (An aiste a chóiriú arís. Sprioclá le socrú leis an ionadaí acadúil.).

[Top of page]

GA3012 Tréimhse Taithí Oibre II

Creidiúintí: 15

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: Tréimhsí Taithí Oibre (trí mhí).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Dlí, móide ionadaí ón Ionad Oibre.

Aidhm an Mhodúil: Taithí a fháil ar an Ionad agus ar a chuid oibre.

Ábhar an Mhodúil: Beidh na mic léinn bainteach le hIonad Oibre (arna fhaomhadh ag an bhfoireann) i rith na tréimhse teagaisc. Beifear ag súil leis go nglacfaidh siad páirt ghníomhach i saothar an Ionaid Oibre le linn an ama sin. Mic léinn go dteipfidh orthu sa mhodúl so i scrúdú an tSamhraidh agus go mbeidh an modúl á dhéanamh arís acu an bhliain dár gcionn, beidh sé de dhualgas orthu tréimhse taithí oibre trí mhí a shocrú dóibh féin in Ionad Oibre go mbeidh glacadh ag an Roinn leis.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· tuiscint mhaith acu ar shaothar an Ionaid Oibre;
· páirt ghníomhach glactha acu i saothar an Ionaid Oibre;
· a dtinreamh san Ionad Oibre sasúil;
· dialann oibre an Ionaid Oibre coimeádta acu go sásúil.

Marcáil: Tréimhse taithí oibre trí mhí.

Eilimintí Riachtanacha: Tinreamh sásúil le linn na Tréimhse Oibre agus an dialann oibre a bheith coimeádta go sásúil.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: Pas a bhaint amach. Teip i gcás Tréimhse Oibre nach gcomhlíontar go sásúil.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ní bheidh aon scrúdú sa bhFómhar ann.

[Top of page]

GA3013 Tionscnamh Tréimhse Taithí Oibre II

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: Tréimhsí Taithí Oibre (trí mhí).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Taithí a fháil ar obair theanga an Ionaid Oibre.

Ábhar an Mhodúil: 1 x aiste 5,000 focal ar ghné éigin d'obair theanga an Ionaid Oibre ar a n-aontaíonn an mac léinn agus an t-ionadaí acadúil.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· ábhar aiste roghnaithe acu ar ghne éigin de shaothar teanga an Ionaid Oibre ar a n-aontaíonn na mic léinn agus an t-ionadaí acadúil;
· an aiste sin scríofa agus sínte isteach acu.

Marcáil: Marc ar fad 200: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 200 marc (1 x aiste 5,000 focal).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana. (An aiste a thabhairt isteach roimh dheireadh na seachtaine staidéir i dTréimhse Teagaisc II.).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Má bhíonn an ceacht / aiste / tionscnamh 7 lá déanach, nó féna bhun san, bainfear 5% den marc iomlán den marc atá ag dul don mac / iníon léinn. Má bhíonn an ceacht / aiste / tionscnamh 14 lá déanach, nó féna bhun san, bainfear 10% den marc iomlán den marc atá ag dul don mac / iníon léinn. Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh 15 lá déanach, nó os a chionn san.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: An aiste a chóiriú arís. Sprioclá le socrú leis an ionadaí acadúil.

[Top of page]

GA3016 Filíocht na Nua-Ghaeilge Luaithe

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6, Uasmhéid 30.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Spéis na mac léinn a mhúscailt sa bhfilíocht shiollach, agus a chur ar a gcumas í a léamh agus a cáilíocht liteartha a mheas.

Ábhar an Mhodúil: Filíocht na tréimhse 1200-1650: dornán dánta a léamh ar mhaithe le hábhar, le véarsaíocht is le modhanna ceapadóireachta an chineáil seo filíochta a léiriú.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· tuiscint acu ar áit shainiúil na filíochta seo i litríocht na Nua-Ghaeilge;
· cur amach acu ar phríomhthéamaí na véarsaíochta, ar a cuid reitrice, ar a tréithiúlacht teanga is ar phatrúin na meadarachta inti;
· léamh agus tráchtaireacht mhion déanta acu ar bhuntéacs dánta ionadaíocha.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x aiste nó tionscnamh 2,000 focal, sprioclá an Aoine ar a gcríochnóidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana; agus scrúdú scríofa foirmiúil.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a chóiriú arís agus é bheith istigh roimh na scrúdaithe scríte.

[Top of page]

GA3017 Léamh agus Litriú na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Freastal a bheith déanta cheana ag an mac leinn ar GA2013

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cur le cumas na mac léinn i léamh na Gaeilge trí dianstaidéar a dhéanamh ar an scríbhinn Ghaelach agus ar lámhscríbhinní na Gaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Mionstaidéar a dhéanamh ar shaothar scríobhaithe áirithe, agus ar lámhscríbhinní áirithe a luafar sa chúrsa; agus tosnú a dhéanamh ar eagar a chur ar théacs.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· mioneolas curtha acu ar an scríbhinn Ghaelach;
· tuiscint chuimsitheach faighte acu ar chóras seachadta téacsaí Gaeilge agus ar an rud is stair théacsúil ann;
· tuiscint thosaigh faighte acu ar modhanna eagarthóireacht téacs.

Marcáil: Marc ar fad 100: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 100 marc. Measúnú leanúnach 2 x tionscnamh. Sprioclá le socrú leis an léachtóir.

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ní thugtar ar aghaidh ach na marcanna sin a théann ar aon chuid den mheasúnú leanúnach ar éirigh leis an mac / iníon léinn ann. Má theipeann ar an mac / iníon léinn in aon chuid eile, ní foláir an chuid / na coda sin a dhéanamh in athuair (agus é bheith istigh roimh na scrúdaithe scríofa).

[Top of page]

GA3022 Litreacha na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt ar litreacha na Gaeilge ón 16ú haois i leith.

Ábhar an Mhodúil: Fianaise na Gaeilge sna blianta 1500-2000 A.D. ar an ghné bhunúsach seo do chumarsáid an duine á plé le cabhair solaoidí ó bhunfhoinsí lámhscríofa is clóite de chuid na haimsire agus i leith na teoirice a bhaineann le hábhar.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· cur amach acu ar an litir mar sheánra is mar mheán cumarsáide
· eolas acu ar thraidisiún an chomhfhreagrais Ghaeilge, go háirithe ón 16ú haois anuas
· sealbhú déanta acu ar na scileanna anailíseacha is tráchtaireachta a theastaíonn chun an chatagóir cheapadóireachta seo a scrúdú.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc (Scrúdú scríofa dheireadh an tseimeastair 50 marc); An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x aiste 2,000 focal, sprioclá an Aoine ar a gcríochnóidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana. Scrúdú scríofa dheireadh an tseimeastar.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a chóiriú arís agus é bheith istigh roimh na scrúdaithe scríte.

[Top of page]

GA3023 Fóneolaíocht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6

Réamhriachtanas: GA2023

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tógfaidh an modúl seo ar an mbunshraith san fhoghraíocht a bheidh ag na mic léinn ón modúl GA2023. Déanfaidh sé cur síos ar chóras fuaimeanna na Gaeilge (phonology), murab ionann agus déanamh na bhfuaimeanna (phonetics).

Ábhar an Mhodúil: Pléifear a leithéid seo d'abhar: carballú agus coguasú na gconsan, malartú gutaí, carn consan i siollaí, an bhéim. Déanfar cúram faoi leith den idirghabháil idir an fhóneolaíocht agus an deilbhíocht (morphophonology).

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic leinn beidh:
tuiscint acu ar an bhfóneolaíocht
tuiscint acu ar na próisis is coitianta i gcóras fuaimeanna na Gaeilge
tuiscint níos fearr acu ar dheilbhíocht na Gaeilge
tuiscint níos fearr acu ar an ngaol idir an fhoghraíocht agus an fhóneolaíocht.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudú Scríofa Foirmiúil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudú scríofa dheireadh na seimeastar.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2016.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2017.

[Top of page]

GA3024 Tionscnamh Taighde

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Uasmhéid 10. N.B.: ní mór don mhac léinn an modúl seo a phlé leis an léachtóir sara gcláraíonn sé/sí.

Réamhriachtanas: GA2013 bheith déanta ag an mac leinn sa dara bliain.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: Obair Fé Stiúir (taighde á dhéanamh ag na mic léinn fé stiúir an léachtóra).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Go leanfaidh na mic léinn do chúrsa taighde a chuirfidh lena gcuid saineolais ar an nGaeilge, agus a d'fhéadfadh a bheith mar ullmhúchán do thaighde iarchéime.

Ábhar an Mhodúil: Tionscnamh taighde a bheidh bunaithe ar bhunfhoinsí na Nua-Ghaeilge.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· saothar bunúsach taighde curtha i gcrích acu
· dulta amach acu ar mhodhanna éagsúla taighde
· curtha acu lena gcuid eolais ar shainghné de léann na Gaeilge
· ullmhú déanta acu maidir le tabhairt fé chúrsa taighde iarchéime.

Marcáil: Marc ar fad 100: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 100 marc (Tionscnamh taighde. Sprioclá: deireadh Seimeastar 2.).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Athchóiriú a dhéanamh ar an dtionscnamh agus é a chur isteach arís, ach an spriocdháta a shocrú leis an léachtóir.

[Top of page]

GA3030 Litríocht na Nua-Ghaeilge agus an Dlí

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Áit an Dlí i litríocht na Gaeilge ó na Meánaoiseanna Déanacha i leith go dtí an 20ú haois.

Ábhar an Mhodúil: Déanfar staidéar ar litríocht na Gaeilge agus dlí dúchasach na tréimhse 1200-1650. Scrúdófar an rian a d'fhág teacht chun cinn Dhlí Shasana ar cheapadóireacht an 17ú haois. Féachfar ar thuiscintí traidisiúnta (neamh-oifigiúla) ar chearta an phobail agus an duine aonair mar a nochtar i bhfoinsí liteartha iad anuas go dtí aimsir an Ghorta. Tabharfar cuntas ar an gcaidreamh idir litríocht na hAthbheochana agus córas riaracháin an Stáit nua.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· tuiscint acu ar an gcaidreamh idir litríocht na Nua-Ghaeilge agus an dlí;
· dulta amach acu ar ghnéithe sainiúla den gcaidreamh sin ag tráthanna éagsúla de chuid tréimhse na Nua-Ghaeilge;
· mionléamh déanta acu ar théacsanna ionadaíocha litríochta is dlí;
· na scileanna anailíseacha is tuairisceoireachta sealbhaithe acu a chabhraíonn leis an gceangal idir an litríocht agus an dlí a scrúdú.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 50 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste a bheith ag Roinn na Nua-Ghaeilge roimh dheireadh na Dara Tréimhse).

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. An aiste a chóiriú arís,spriocdháta roimh thús na scrúdaithe scríofa.

[Top of page]

GA3031 Cúlra Litríochta na Sean- agus na Meán-Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: GA2031 no GA2032 no a chomhshamhail

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí.

Eagraí an Mhodúil: Dr Caitríona Ó Dochartaigh, Roinn Na Seán Agus Na Meán Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Caitríona Ó Dochartaigh, Roinn Na Seán Agus Na Meán Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Pléifear litríocht, go háirithe filíocht na Sean-Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Pléifear an litríocht laistigh de chomhthéacs na lámhscríbhinní ina bhfuil sí tagtha anuas.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· tuiscint leathan acu ar chorpas filíochta na Sean- agus na Meán-Ghaeilge;
· garléamh déanta acu ar chuid des na dánta is cailiúla ón dtréimhse;
· dianstaidéar déanta acu ar théamaí, moitífeanna, íomhánna agus stíl na filíochta;
· blaiseadh faighte acu ar an ndíospóireacht i leith cheist genre na ndánta ón dtréimhse.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 70 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 30 marc (Scrúdú scríofa ranga).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA3032 Staidéar Bunúsach ar an tSean-Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 6.

Réamhriachtanas: GA2031 no GA2032 no a chomhshamhail

Comhriachtanas: Iad siud a bhfuil CC3010 agus/no CC3011 ar siul acu, ni mor doibh modul eile a roghnu in ionad GA3032. (Iad sin gur mian leo dha aonad Sean-Ghaeilge a dheanamh agus nach bhfuil Celtic Civilisation a dheanamh acu mar abhar, is feidir leo CC3010 agus/no CC3011 a dheanamh in ionad GA3031-32 le cheile).

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 12 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc.

Eagraí an Mhodúil: Dr Kevin Murray, Roinn Na Seán Agus Na Meán Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Kevin Murray, Roinn Na Seán Agus Na Meán Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Staidéar ar an tSean-Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Déanfar staidéar bunúsach ar ghramadach na Sean-Ghaeilge ar dtús agus ansin léifear agus pléifear roinnt téacsanna roghnaithe

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· eolas ar bhunghraiméar na Sean-Ghaeilge
· sleachta áirithe á aistriú ó Shean-Ghaeilge go Nua-Ghaeilge (nó go Béarla)
· anailís ghéar á dhéanamh ar struchtúr agus ar ghraiméar na sleachta seo
· cur síos déanta ar na hathruithe a tháinig isteach sa teanga ó thús ré na Sean-Ghaeilge go deireadh ré na Meán-Ghaeilge
· na foinsí Sean-Ghaeilge is tabhachtaí pléite.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA3040 Placement I

Credit Weighting: 20

Semester(s): Semesters 1 and 2.

No. of Students: Max 12.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Placements (24-week work placement under supervision of a workplace mentor and an academic mentor).

Module Co-ordinator: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Ms Máiréad Ní Loingsigh, Department of Modern Irish; Staff, Department of Economics; Staff, Department of Management and Marketing; Staff, Department of Accounting, Finance and Information Systems; Staff, Department of Food Business and Development.

Module Objective: To enable students to gain work experience in companies who conduct business wholly or partly through Irish.

Module Content: 24-week work placement encompassing both a business orientation and an environment where the Irish language is extensively used.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
· practical experience of business practice;
· experience in using Irish in the workplace.

Assessment: Continuous Assessment.

Compulsory Elements: Satisfactory attendance and completion of logbook record.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: A Pass/Fail judgement based on completion of logbook record. Logbook to be submitted by last Friday in March.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Students failing this module shall be responsible for arranging a new 16-week work placement, which must be approved in advance by the module co-ordinator and which must be completed by August 31.

[Top of page]

GA3041 Oral Presentation

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semesters 1 and 2.

No. of Students: Max 12.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Other (24-week work placement under supervision of a workplace mentor and an academic mentor).

Module Co-ordinator: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Ms Máiréad Ní Loingsigh, Department of Modern Irish; Staff, Department of Economics; Staff, Department of Management and Marketing; Staff, Department of Accounting, Finance and Information Systems; Staff, Department of Food Business and Development.

Module Objective: To enable students to present a personal appraisal of their work experience.

Module Content: An oral presentation in the presence of peers and academic mentors, to take place in April, after completion of 24-week placement.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
· compile a succinct report on their work experience;
· identify the three most significant competences acquired during the work placement;
· acquire the organisational and technical skills necessary to make an oral presentation.

Assessment: Total Marks 200: Oral Assessment 200 marks (1 x 20 minute presentation).

Compulsory Elements: Oral Examination. (A mark of Zero will be awarded if no presentation is made).

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): None.

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Students will be required to submit an extended essay, as prescribed by the Department.

[Top of page]

GA3042 Work Placement Project

Credit Weighting: 20

Semester(s): Semesters 1 and 2.

No. of Students: Max 12.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Other (15,000 word essay based on an aspect of the work experience).

Module Co-ordinator: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Ms Máiréad Ní Loingsigh, Department of Modern Irish; Staff, Department of Economics; Staff, Department of Management and Marketing; Staff, Department of Accounting, Finance and Information Systems; Staff, Department of Food Business and Development.

Module Objective: To focus the student on a particular aspect of the work experience relevant to one of his /her commerce subjects.

Module Content: The student will, in consultation with his/her workplace mentor and, under the supervision of his/her academic mentor, analyse a particular business aspect of the host organisation. Project outline to be submitted by last Friday in November.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
· acquire the skills necessary to write an extended report on their chosen topic;
· learn research skills;
· learn practical analytical skills.

Assessment: Total Marks 400: Continuous Assessment 400 marks (1 x 15,000 written project to be submitted by last Friday in May).

Compulsory Elements: Written Project. (A mark of Zero will be given for non-submission of project by stated deadline).

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Students will be required to submit an extended essay, as prescribed by the Department.

[Top of page]

GA3043 Tionscnamh Gaeilge

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Uasmhéid 12.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: Eile (Aiste 5,000 focal ar ghné den Ghaeilge sa chomhlacht).

Eagraí an Mhodúil: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Máiréad Ní Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Aire an mhic léinn a dhíriú ar na tréithe ar leith a bhaineann le comhlacht atá ag feidhmiú i gceantar Gaeltachta nó a dheineann gnó tré Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Roghnóidh an mac léinn gné éigin d'obair an chomhlachta a bhaineann leis an nGaeilge nó le timpeallacht na Gaeltachta agus pléifidh sé/sí an t-ábhar, i gcomhairle le stiúrthóir ó Roinn na Nua-Ghaeilge.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· scileanna scríbhneoireachta acu i réimse den ghnó;
· cur amach acu ar théarmaíocht an ghnó sa Ghaeilge;
· scileanna anailíse acu i sainghné den ghnó.

Marcáil: Marc ar fad 200: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 200 marc (1 x aiste, 5,000 focal le síneadh isteach fén Aoine dheireanach de mhí na Bealtaine).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: An aiste a dhéanamh arís, de réir mar a theastaíonn ón Roinn.

[Top of page]

Cúrsa M.A. (Múinte)

GA6001 Scríobh Acadúil na Gaeilge

GA6002 Beirt Bhanfhile: Nuala Ní Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson

GA6004 Stair Fhoclóireacht na Gaeilge

GA6005 Filíocht Mhúscraí ón 18ú hAois Anuas

GA6006 Saothar Mháirtín Uí Chadhain

GA6007 Filíocht Uí Bhruadair

GA6008 Léamh Lámhscríbhinní agus Tosach Staidéir ar Théacsaí a Chur in Eagar

GA6009 Miontráchtas sa Nua-Ghaeilge

GA6011 Scríbhinní Amhlaoibh Uí Shúilleabháin


GA6001 Scríobh Acadúil na Gaeilge

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fé Stiúir (léitheoireacht fé stiúradh an léachtóra agus cleachtaí scríofa).

Eagraí an Mhodúil: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt don mhac léinn ar an réim teanga a fhaightear in aistí acadúla agus i dtráchtais. Pléitear chomh maith na córais thagartha éagsúla agus an trealamh scolártha a bhaineann le tráchtais. Beidh píosa próis le scríobh ag an mac léinn go rialta, agus iarrfar uirthi tascanna éagsúla taighde a chur di ó am go chéile.

Ábhar an Mhodúil: Pléann an modúl seo le réimsí na Nua-Ghaeilge. Déantar tagairt inti do na canúintí labhartha agus don teanga scríofa araon, agus mínítear an difríocht idir chanúint agus chaighdeán. Ina dhiaidh sin, léirítear na fadhbanna éagsúla a bhaineann leis an scríobh acadúil, idir théarmaíocht agus chur le chéile ginearálta na haiste léannta.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· léargas faighte ag an mac léinn ar réimsí na Gaeilge;
· tuiscint faighte ag an mac léinn ar an scríobh acadúil;
· léargas faighte ag an mac léinn ar phróiseas na heagarthóireachta ginearálta.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc (Scrúdú Scríofa); An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 100 marc (cleachtaí scríofa).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana; scrúdú scríofa dheireadh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. Tugtar an marc iomlán a théann ar an measúnú leanúnach ar aghaidh (.i. na cleachtaí scríofa).

[Top of page]

GA6002 Beirt Bhanfhile: Nuala Ní Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5 (Gan teora.).

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fé Stiúir (staidéar a leagfar síos dos na mic léinn).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sorcha Nic Lochlainn, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Éachtaint a thabhairt dos na mic léinn ar shaothar na beirte banfhile seo i solas teoiricí áirithe de chuid an fheimineachais.

Ábhar an Mhodúil: Pléifear rogha dánta as corpus na beirte banfhile mar shampla de nuafhilíocht na Gaeilge; déanfar trácht ar an saothrú a dheineann an bheirt ar an nGaeilge mar mheán agus ar an earraíocht a bhaineann siad as an mbéaloideas agus an miotaseolaíocht ina saothar.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· eolas acu ar shaothar na beirte banfhile, Nuala Ní Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson;
· eolas stairiúil acu ar an gcur chuige feimineach i gcúrsaí léirmheastóireachta liteartha;
· ar a gcumas mion-anailís liteartha a dhéanamh ar théacsanna filíochta nua-aimseartha;
· cur amach acu ar an rud is dioscúrsa liteartha ann.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 100 marc; An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 100 marc ( Dialann).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana. Scrúdú scríofa dheireadh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar. Tugtar an marc iomlán a théann ar an measúnú leanúnach ar aghaidh (.i. an dialann).

[Top of page]

GA6004 Stair Fhoclóireacht na Gaeilge

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 22 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fé Stiúir (léitheoireacht agus taighde stiúrtha); 2 x 1 (h)uair(e) an chloig Eile (Cuairt ar Bhailiúcháin Speisialta sa Leabharlann mar a gcoimeádtar foclóirí stairiúla na Gaeilge & taispeántas ar áiseanna foclóireachta atá ar fáil ar an idirlíon, nó i measc acmhainní leictreonacha Leabharlann Bhoole.).

Eagraí an Mhodúil: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Traidisiún fhoclóireacht na Gaeilge a scrúdú; na mic léinn a chur aithne ar phríomhfhoclóirí na Nua-Ghaeilge, stair na foclóireachta go ginearálta a léiriú, agus modheolaíocht na foclóireachta mar a léirítear í sna foclóirí Gaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Pléifear stair na foclóireachta domhanda, seanstair na foclóireachta Gaeilge; obair na bProinsiasánach sa 17ú haois, agus foclóirí foilsithe agus lámhscríte na 18ú haoise agus na 19ú haoise, chomh maith le foclóirí na 20ú haoise, foclóir stairiúil an Acadaimh, tionscnamh an Fhoclóra Nua-Ghaeilge, agus a bhfuil ar siúl le fíordhéanaí: Corpas na Gaeilge ar CD-ROM, foclóirí téarmaíochta, focal.ie, eDIL, PACDIL. Tabharfar tionscnamh taighde le déanamh do mhic léinn a chuirfidh orthu foclóirí éagsúla a scrúdú.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· cur amach acu ar phríomhfhoclóirí na Gaeilge ón 17ú haois anuas idir lámhscríofa agus foilsithe, a fhios acu conas teacht orthu agus beagán taithí ar úsáid a dhéanamh díobh;
· eolas acu ar fhoclóirí canúna atá foilsithe, agus ar roinnt foclóirí canúna lámhscríte;
· a fhios acu cá gcuardófaí focal dorcha Gaeilge;
· cur amach acu ar cad is foclóir stairiúil nua-aimseartha ann, agus conas a cuirtear chun a leithéid a chur le chéile.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 200 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA6005 Filíocht Mhúscraí ón 18ú hAois Anuas

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5 (Gan teora.).

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fé Stiúir (léitheoireacht agus taighde stiúrtha).

Eagraí an Mhodúil: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Seán Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Traidisiún filíochta Mhúscraí (ó aimsir Chúirt Filíochta Thigh na Cille go Dámhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn) ón 18ú hAois anuas a scrúdú.

Ábhar an Mhodúil: Rianófar an chuma gur athraigh an traidisiún ó aimsir Chúirt Filíochta Thigh na Cille go Dámhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn. Léifear agus pléifear déantúsaí mionfhilí ná fuil a saothar in eagar fós agus míneofar meadarachtaí na ndánta agus na n-amhrán.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· cur amach acu ar phríomhfhilí Mhúscraí ón 18ú haois anuas;
· eolas acu ar na príomhfhoinsí eolais agus téacsanna a bhaineann le filíocht Mhúscraí;
· cur amach acu ar roinnt d'amhránaithe Mhúscraí go bhfuil amhráin de chuid an chúrsa ar taifeadadh acu;
· eolas acu ar na saghasanna filíochta a chleachtaítí sa Mhumhain i dtréimhsí éagsúla ón 18ú haois anuas.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 200 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA6006 Saothar Mháirtín Uí Chadhain

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fé Stiúir (stiúradh ar staidéar príobháideach).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Isobel Ní Riain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt do mhic léinn ar phríomhshaothair liteartha Mháirtín Uí Chadhain; iad a chur á léamh agus na saothair sin a mheas ina gcomhthéacs cultúrtha agus litríochta.

Ábhar an Mhodúil: Déanfar mionphlé ar shaothar liteartha Mháirtín Uí Chadhain, go háirithe a chuid gearrscéalta agus úrscéalta. Tabharfar aird faoi leith ar An Braon Broghach agus Cré na Cille. Tabharfar tacaíocht don léitheoireacht seo trí scagadh a dhéanamh ar a chuid scríbhinní léirmheastóireachta agus polaitiúla. Déanfar é a mheas mar scríbhneoir próis Gaeilge de chuid na fichiú haoise, agus pléifear conas mar a glacadh lena shaothar lena linn agus tar éis a bháis.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· éachtaintí ginearálta faighte acu ar shaol agus ar shaothar Mháirtín Uí Chadhain
· mionléamh déanta acu ar a phríomhshaothair phróis idir ghearrscéalta agus úrscéalta
· tuiscint chuimsitheach ar a thábhacht mar scríbhneoir
· blaiseadh cóir faighte ar a stíl agus ar réimse a fhoclóra
· eolas breise sealbhaithe acu ar nua-litríocht na Gaeilge
· meabhair bainte acu as an gcritic fhairsing atá tar éis fáis dá éis.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 200 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA6007 Filíocht Uí Bhruadair

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fé Stiúir (stiúradh ar staidéar príobháideach).

Eagraí an Mhodúil: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Mr Liam Ó Murchú, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas doimhin a chur ar fhilíocht Uí Bhruadair i gcomhthéacs a aimsire féin.

Ábhar an Mhodúil: Plé ar fhilíocht Ghaeilge na seachtú haoise déag sa chomhthéacs stairiúil agus cultúrtha; plé agus scrúdú ar conas mar nochtann an file a phearsantacht sa bhfilíocht; ar aigne Dháibhí i leith na bpátrún a bhí aige; agus ar a aigne i leith institiúid agus cheapadh na filíochta; scrúdú ar eagráin a chuid filíochta agus ar cheisteanna téacsúla; scrúdú ar an aird a fuair an file ó lucht na léirmheastóireachta.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· ar chumas na mac léinn dul i ngleic leis an gcuid is casta d'fhilíocht Uí Bhruadair;
· léargas acu ar phearsantacht chasta an fhile mar nochtann sí chugainn sna dánta;
· tuiscint acu ar cheisteanna ilghnéitheachta liteartha Ghaeilge na 17ú haoise.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 200 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA6008 Léamh Lámhscríbhinní agus Tosach Staidéir ar Théacsaí a Chur in Eagar

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí (ar a mbeidh cuaird nó dhó ar Bhailiúcháin Speisialta i Leabharlann Boole); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fé Stiúir (stiúradh ar staidéar príobháideach).

Eagraí an Mhodúil: Dr Pádraig de Brún, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Pádraig de Brún, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Léargas a thabhairt do mhic léinn ar an gcóras scríbhneoireachta agus ar na ciorrúcháin a gheibhtear i lámhscríbhinní na tréimhse déanaí.

Ábhar an Mhodúil: Lámhscríbhinní de chuid an 18ú haois agus an 19ú haois is mó a bheidh á léamh. Tabharfar mic léinn isteach ar an gcóras scríbhneoireachta agus ciorrúcháin a chleachtadh scríobhaithe na linne sin agus déanfar blúirí filíochta agus próis ós na lámhscríbhinní d'athscríobh go rialta. Dá éagmais sin, déanfar tosach staidéir ar shaghsanna éagsúla téacsaí a chur in eagar.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· eolas curtha acu ar an script Ghaelach agus ar na ciorrúcháin ba mhinice a d'úsáideadh scríobhaithe na Gaeilge;
· léamh déanta acu ar rogha lámhscríbhinní ón dtréimhse dhéanach;
· tuiscint acu ar na cineálacha litrithe a gheibhtear i lámhscríbhinní na haoise sin;
· iarracht déanta acu ar théacsaí a chóiriú fé stiúradh an léachtóra;
· cur amach acu ar mhodhanna éagsúla eagarthóireachta.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 150 marc (Scrúdú Scríofa); An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 50 marc (scrúdú sa rang).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana (scrúdú sa rang); scrúdú scríofa dheireadh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Gheimhreadh 2014.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig agus 1 x páipéar 1½ (h)uair(e) an chloig (páipéar breise in ionad obair na bliana) le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

GA6009 Miontráchtas sa Nua-Ghaeilge

Creidiúintí: 30

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2 and Seimeastar 3.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5 (Gan teora.).

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: Eile (Taighde fe stiúradh na Roinne).

Eagraí an Mhodúil: Prof Pádraig Ó Macháin, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Forbairt scileanna taighde.

Ábhar an Mhodúil: Taighde fé stiúradh na Roinne ar ábhar atá roghnaithe idir an mac léinn agus an Roinn.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· taighde neamhspleách déanta acu faoi stiúir léachtóra oilte;
· ransú déanta acu i leabharlanna, i gcartlanna agus i measc seancháipéisí;
· scagadh déanta acu ar éagsúlacht ábhar idir fhoilsithe is neamhfhoilsithe;
· áiteamh bunúil argóna déanta acu agus tacaíocht an staidéir leis.
· tuiscint faighte acu ar a bhfuil i gceist le miontráchtas léinn a chur le chéile.

Marcáil: Marc ar fad 600: An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana 600 marc (an miontráchtas (idir 12,000-15,000 focal)).

Eilimintí Riachtanacha: An miontráchtas (idir 12,000-15,000 focal).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Náid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh déanach (nó neachtar acu tabharfar teip don mac / iníon léinn sa mhodúl más modúl 'Pas/Teipe' atá i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrúdú Scríofa Foirmiúil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ní hann do.

[Top of page]

GA6011 Scríbhinní Amhlaoibh Uí Shúilleabháin

Creidiúintí: 10

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Íosmhéid 5.

Réamhriachtanas: Ní hann do.

Comhriachtanas: Ní hann do.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Léachtaí; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fé Stiúir.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Na mic léinn a thabhairt isteach ar shaothar scríofa Amhlaoibh Uí Shúilleabháin.

Ábhar an Mhodúil: Dul amach ar a bhfuil ann de bhuncheapadóireacht fhileata is phróis le hAmhlaoibh Ó Súilleabháin, maraon lena maireann d'foinsí lámhscríofa bunaidh do na déantúis sin.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modúl seo déanta ag na mic léinn beidh:
· eolas acu ar raon iomlán an tsaothair scríofa a chum Amhlaoibh Ó Súilleabháin;
· tuiscint acu ar chúlra is ar dhamhna an tsaothair sin;
· sealbhú déanta acu ar na scileanna anailíseacha cuí a bhaineann leis an ngort staidéir.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrúdú Scríofa Foirmiúil 200 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrúdú Scríofa Foirmiúil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ní thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa Samhradh 2015.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x páipéar 3 (h)uair(e) an chloig le déanamh sa bhfómhar.

[Top of page]

Department of Modern Irish

Roinn na Nua-Ghaeilge

Áras Uí Rathaille, UCC

Top