FACCT is an important research study about children’s oral health. The FACCT study is a joint University College Cork/Health Services research project and is funded by the Health Research Board. FACCT stands for Fluoride And Caring for Children’s Teeth. The study will take place in primary schools in Dublin, Cork and Kerry.

Fluoride helps to strengthen our teeth and makes them more resistant to decay. Water contains some fluoride naturally and in Ireland water fluoride levels are adjusted so that it can help protect our teeth. Fluoride is also found in most toothpastes and mouthwashes.

In 2007, the government reduced the level of fluoride in drinking water. The FACCT study will look at the impact this reduction in fluoride has on the oral health of children living in Dublin, COrk and Kerry.

The children who kindly participated in the study in 2013/4 when they were in Junior Infants are now in 2nd class. We would like to invite them to take part in FACCT again so that we can chack their adult teeth. This will give us a good understanding of how children’s teeth develop over time. 


Taighde tábhachtach is ea FACCT a phléann le sláinte béil páistí. Comhthionscadal idir Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus na Seirbhísí Sláinte is ea FACCT arna mhaoiniú ag an mBord Taighde Sláinte. I mBéarla seasann FACCT do Fluoride And Caring for Children’s Teeth. Déanfar an taighde seo i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCiarraí.

Neartaíonn fluairíd ár gcuid fiacla agus déanann sí an lobhadh a thagann orthu a chosc. Bíonn fluairíd éigin san uisce go nádúrtha agus in Éirinn cuirtear leis na leibhéil fluairíde san uisce mar chosaint dár gcuid fiacla. Faightear fluairíd i dtaos fiacla agus i bhfolcadh béil (mouthwash) de ghnáth.

In 2007, laghdaigh an rialtas méid na fluairíde san uisce a ólaimid. Scrúdóidh FACCT mar a ndeachaigh seo i bhfeidhm ar shláinte béil pháistí ina gcónaí i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCiarraí.

Is iad na páistí a ghlac páirt sa staidéar in 2013/4 nuair a bhí siad sna sna naíonáin bheaga anois i rang a dó. Ba mhaith linn buíochas a cuireadh a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i FACCT arís ionas gur féidir linn a chack gcuid fiacla fásta. Tabharfaidh seo tuiscint mhaith dúinn ar fhorbairt fhiacla na bpáistí le linn tréimhse ama.

Close X