Ceisteanna Coitianta

Eolas ar FACCT

An raibh a fhios agat ...?

Cén fáth go bhfuil an Staidéar FACCT chomh tábhachtach?

Cén fáth ar chóir do mo leanbh bheith páirteach?

Cad is gá do mo leanbh a dhéanamh?

Céard a tharlóidh má deir an fiaclóir go dteastaíonn cóireáil ó mo leanbh?

Cé mhéid uair a dhéanfar scrúdú ar mo leanbh?

Cén fhaisnéis eile a bhaileofar don staidéar FACCT?

Rúndacht

Má aontaím agus má aontaíonn mo leanbh, an féidir leo fós Níl a rá ar lá an scrúdaithe?

An ionann é seo agus scrúdú sláinte fiacla do mo leanbh?

An mbeidh mo pháiste slán ar ionfhabhtú?

Cad is gá dom a dhéanamh?

Cá háit a mbeidh tuilleadh eolais ar fáil faoin staidéar FACCT?

Eolas ar FACCT

Staidéar taighde tábhachtach ar shláinte bhéil leanaí is ea FACCT. Tionscadal taighde comhpháirteach idir Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus na Seirbhísí Sláinte is ea an staidéar FACCT agus faigheann sé maoiniú ón mBord Taighde Sláinte. Acrainm Béarla atá sna litreacha FACCT a chiallaíonn fluairíd agus cúram fiacla leanaí. Déanfar an staidéar i mbunscoileanna i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCiarraí.

Ar ais go barr

An raibh a fhios agat ... ?

Cabhraíonn fluairíd lenár bhfiacla a neartú agus láidríonn sí iad in aghaidh lobhadh. Bíonn méid áirithe fluairíde in uisce go nádúrtha agus in Éirinn déantar coigeartú ar leibhéal na fluairíde ionas gur féidir léi cabhrú lenár bhfiacla. Tá fluairíd le fáil chomh maith in gach taos fiacla agus folcadh béil nach mór.

Ar ais go barr

Cén fáth go bhfuil an Staidéar FACCT chomh tábhachtach?

Sa bhliain 2007, is amhlaidh a laghdaigh an rialtas an leibhéal fluairíde san uisce ólacháin. Féachfaidh an Staidéar FACCT ar an tionchar atá ag an laghdú fluairíde sin ar shláinte béil leanaí ina gcónaí i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCiarraí.


Thoiligh do pháiste bheith páirteach i staidéar thiar sa bhliain 2013/14 nuair a bhí siad sna Naíonáin Bheaga. Anois agus iad i Rang a Dó, ba mhaith linn a iarradh orthu páirt a ghlacadh i FACCT arís ionas gur féidir linn a gcuid fiacla fásta a sheiceáil. Tabharfaidh sé seo tuiscint mhaith dúinn ar conas a fhorbraíonn fiacla leanaí tar am.

Ar ais go barr

Cén fáth ar chóir do mo leanbh bheith páirteach?

Gné tábhachtach do dhea-shláinte ghinearálta agus folláine do linbh is ea a gcuid fiacla a bheith sláintiúil. Cuirfear faisnéis atá cothrom le dáta ar fáil leis an Staidéar FACCT ar shláinte béil leanaí in Éirinn. Is féidir torthaí a thiocfaidh ó staidéar FACCT a úsáid le treoir a chur ar bheartas agus ar phleanáil náisiúnta i dtéarmaí seirbhísí fiaclóireachta. Beidh do leanbh ag cuidiú leis an obair seo agus iad páirteach sa FACCT.

Ar ais go barr

Cad is gá do mo leanbh a dhéanamh?

Oscail do bhéal!

Tabharfaidh fiaclóir cuairt ar scoil do linbh agus féachfaidh sé/sí ar fhiacla do linbh. Tógfaidh sé níos lú ná 10 nóiméad agus ní bheidh aon chóireáil i gceist. Ní bheidh aon bhaol ná aon mhíchompord ann do leanbh.

Déan miongháire le do thoil!

Tógfar grianghrafanna d’fhiacla tosaigh do linbh chun taifead a dhéanamh d’aon mharcanna ar na fiacla. Grianghraf tógtha cóngarach do na fiacla a bheidh ann, agus ní bheidh aghaidh do linbh le feiceáil sa ghrianghraf. B’fhéidir go n-úsáidfí na grianghrafanna amach anseo ar chúiseanna oideachasúla agus teagaisc.

Seas suas go hard!

Déanfaimid tomhas ar airde agus ar mheáchan do linbh mar tháscairí folláine agus forbartha go ginearálta. Is féidir leat bheith cinnte go ndéanfar é seo ar shlí tuisceanach agus rúnda. Is ar chúiseanna taighde amháin a úsáidfear an fhaisnéis agus ní bheidh éinne ábalta ar do leanbh a aithint.

Abair linn faoina gcuid fiacla!

Iarrfar ar leanaí ceistneoir a chomhlánú i dtaobh conas mar a thugann siad aire dá bhfiacla, conas a mhothaíonn siad faoina bhfiacla, agus an tionchar a bhíonn ag a bhfiacla ar a saol laethúil. Tá úsáid bainte cheana as an gceistneoir seo le páistí den aois seo i dtíortha eile. Líonfar é faoi mhaoirsiú ar ríomhaire glúine slán a úsáidfear don staidéar FACCT amháin agus faic eile. Ní bheidh an ríomhaire ceangailte leis an idirlíon.

Ar ais go barr

Céard a tharlóidh má deir an fiaclóir go dteastaíonn cóireáil ó mo leanbh?

Cuirfear fógra chugat má tá cúram fiaclóireachta ag teastáil go práinneach ó do leanbh.

Ar ais go barr

Cé mhéid uair a dhéanfar scrúdú ar mo leanbh?

An t-aon uair amháin a dhéanfar scrúdú ar do leanbh. Ach, ar mhaithe le cruinneas, déanfar leanbh amháin as gach scór a scrúdú an tarna uair - is gnách nós imeachta mar seo a bheith i bhfeidhm i staidéar cosúil leis an gceann seo.

Ar ais go barr

Cén fhaisnéis eile a bhaileofar don staidéar FACCT?

B'fhéidir go dtabharfaimis cuireadh do roinnt tuismitheoirí agus leanaí ó Rang a Dó a bhí páirteach sa phríomhstaidéar bheith páirteach i ngrúpdhíospóireacht. Cabhróidh an fhaisnéis seo ó na cruinnithe seo linn teacht ar thuiscint níos fearr maidir le beartais agus polasaithe a bhaineann le fluairíd agus a bhaineann le sláinte bhéil.

B'fhéidir, chomh maith, gur mhaith linn leanaí a fheiceáil arís nuair a bhaineann siad Rang a Sé amach ionas gur féidir linn a gcuid fiacla fásta go léir a sheiceáil.

Ar deireadh thiar, más amhlaidh atá taifead fiaclóireachta scoile FSS ag do leanbh ba mhaith leis an Staidéar FACCT faisnéis a bhaineann le sláinte bhéil a bhailiú as an dtaifead sin a chuideoidh linn conas a úsáidfear taifid fiaclóireachta scoile chun faisnéis iontaofa a chur ar fáil amach anseo maidir le sláinte bhéil leanaí. Ar ndóigh, níl taifead fiaclóireachta scoile FSS ag gach páiste.

Ar ais go barr

Rúndacht

Caithfear leis an bhfaisnéis ar fad a thabharfaidh tú mar fhaisnéis atá príobháideach agus faoi rún. Déanfar é a stóráil ar ríomhaire slán i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Ní roinnfear aon fhaisnéis phearsanta le haon eagraíocht eile. Seolfar an Suirbhé páipéir a thagann leis an bpaca seo go cuideachta gairmiúil iontrála sonraí ionas gur féidir an t-eolas a chur ar ríomhaire agus anailísiú a dhéanamh air. Is leis an mbarrachód atá ar bharr doiciméide a tSuirbhé amháin is féidir an fhaisnéis a cheangal le do leanbh, agus ní bheimid ag roinnt eochair an bharrachóid le duine ná dream ar bith. Tar éis iad a bheith iontráilte ar an ríomhaire, cuirtear na comhaid agus na Suirbhéanna páipéir ar ais go Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus i ndeireadh thiar déanfar iad a scrios.

Coláiste na hOllscoile Corcaigh a bheidh mar Rialaitheoir Sonraí ar gach blúire faisnéise a bhaileofar mar pháirt den staidéar seo. Deanfar sonraí pearsanta a ghlanadh / a scrios nuair nach mbeidh aon ghnó ag an stáidéar dóibh. Bainfear úsáid as an bhfaisnéis ar chúiseanna oideachasúla agus teagaisc amháin. Ní aithneoimid go deo tusa ná do leanbh.

Ar ais go barr

Má aontaím agus má aontaíonn mo leanbh, an féidir leo fós Níl a rá ar lá an scrúdaithe?

Cinnte is féidir! Más amhlaidh nach dteastóidh ó do pháiste bheith páirteach sa staidéar ar an lá, beidh se de rogha aige/ aici gan bheith páirteach.

Ar ais go barr

An ionann é seo agus scrúdú sláinte fiacla do mo leanbh?

Ní hionann. Ní scrúdú sláinte fiacla é seo agus ní bheidh aiseolas ar fáil ar shláinte béil aon leanbh ar leith a bheidh páirteach. Cuirfear fógra chugat má tá cúram fiaclóireachta ag teastáil go práinneach ó do leanbh.

Ar ais go barr

An mbeidh mo pháiste i mbaol galar a fháil?

Gan dabht! Beidh an srianadh ionfhabhtaíochta is déine i bhfeidhm chun do leanbh agus an fhoireann fhiaclóireachta a chosaint.

Bainfidh an fiaclóir úsáid as trealamh steiriúil chun scrúdú a chur ar gach páiste. Caithfear é seo amach díreach i ndiaidh an scrúdaithe. Úsáidfidh an fiaclóir lámhainní nua ag gach scrúdú. Glanfar áit an scrúdaithe idir gach scrúdú le ciarsúir díghalráin.

Ar ais go barr

Cad is gá dom a dhéanamh?

Tar éis duit an bhileog eolais seo a léamh, agus má tá tú sásta go mbeadh do pháiste páirteach sa staidéar, beidh ort na nithe seo leanas a dhéanamh:

  1. Sínigh an Fhoirm Toilithe agus iarr ar do leanbh an fhoirm aontaithe a shíniú.
  2. Comhlánaigh an fhoirm maidir le Stair Chónaithe.
  3. Comhlánaigh an fhoirm maidir le Stair Leigheasach.
  4. Comhlánaigh an Suirbhé a thagann leis an bpaca seo.
  5. (Corcaigh agus Ciarraí) Cuir sampla den uisce ón sconna ón tigh ina bhfuil cónaí ar do leanbh ionas gur féidir linn an méid fluairíde atá ann a thomhas (cinntigh le do thoil go bhfuil caipín an bhuidéil fáiscthe go maith sula dtugann tú ar ais an sampla uisce)
  6. Tabhair ar ais don mhúinteoir ranga gan mhoill agus sa chlúdach litreach (dúnta) a cuireadh ar fáil chuige sin an fhoirm toilithe/aontaithe agus í sínithe, foirmeacha comhlánaithe maidir le stair chónaithe agus stair leigheasach, i dteannta an sampla uisce sa mhála Ziplock.

Ar ais go barr

Cá háit a mbeidh tuilleadh eolais ar fáil faoin staidéar FACCT?

Is í comhordaitheoir an staidéir ná: Dr Máiréad Harding, Ionad Taighde Seirbhísí Sláinte Béil, Coláiste na hOllscoile Corcaigh.

Fón: (021) 490 1210 le linn na seachtaine 9am–5pm

R-phost: facct@ucc.ie

Is féidir leat ‘like’ a thabhairt dúinn ar facebook.com/ohsrc nó sinn a leanúint ar twitter.com/ohsrc agus gheobhair scéalta nua agus nuashonrúcháin de réir mar a théann an staidéar ar aghaidh.

Is é an tIonad Taighde Seirbhísí Sláinte Béil, Coláiste na hOllscoile Corcaigh a rinne dearadh agus comhordú ar an Staidéar FACCT agus faigheann sé tacaíocht ón mBord Taighde Sláinte, an FSS agus an Roinn Sláinte.

Ar ais go barr

FACCT Study

Oral Health Services Research Centre, University Dental School & Hospital, Wilton, Cork T12 E8YV, Ireland.

Top