Students should note that all of the modules below may not be available to them.

Undergraduate students should refer to the relevant section of the UCC Undergraduate Calendar for their programme requirements.

Postgraduate students should refer to the relevant section of the UCC Postgraduate Calendar for their programme requirements.

GA1002 Ceart na Gaeilge idir Scriobh agus Labhairt
GA1003 Bunstaidear ar Theanga agus ar Chultur na Gaeilge
GA1030 Bunreacht na hEireann (1937): An Leagan Gaeilge
GA1060 Reamhchursa in usaid na Gaeilge idir labhairt agus scriobh i gcomhtheacsanna gairmiula oibre
GA1061 Bunchursa in usaid chruinn na Gaeilge idir labhairt agus scriobh i gcomhtheacsanna gairmiula oibre
GA1062 Feidhm na Gaeilge sa Stair
GA1063 Meanchursa in usaid chruinn na Gaeilge sa chomhtheacs gairmiuil
GA1064 Ardchursa in usaid eifeachtach na Gaeilge Feidhmi i gcomhtheacsanna gairmiula oibre den uile shaghas
GA1065 Feidhm na Gaeilge i Sochai Feinteagaisc an 21u hAois
GA2001 Usaid agus Cruinneas na Gaeilge I
GA2003 Filiocht na hOchtu hAoise Deag
GA2010 Usaid agus Cruinneas na Gaeilge II
GA2012 Pros na Seachtu hAoise Deag
GA2013 Leann agus Lamhscribhinni na Gaeilge
GA2014 Logainmniocht na Gaeilge
GA2016 Dialanna na Gaeilge
GA2019 Cinealacha Scealaiochta: An Litriocht Bheil agus an Gearrsceal Liteartha
GA2023 Foghraiocht na Gaeilge
GA2024 An Ghaeltacht
GA2026 Iriseoireacht na Gaeilge
GA2027 Craoltoireacht na Gaeilge
GA2030 Casanna Dli agus an Ghaeilge
GA2031 Stair na Teanga
GA2032 Litriocht na Sean-Ghaeilge
GA3001 Usaid agus Cruinneas na Gaeilge
GA3002 Litriocht na Gaeltachta i gCuige Mumhan
GA3003 Filiocht na Seachtu hAoise Deag
GA3004 Nua-fhiliocht na Gaeilge
GA3007 Scealaiocht na Nua-Ghaeilge
GA3008 An tUrsceal sa Ghaeilge
GA3010 Treimhse Taithi Oibre I
GA3011 Tionscnamh Treimhse Taithi Oibre I
GA3012 Treimhse Taithi Oibre II
GA3013 Tionscnamh Treimhse Taithi Oibre II
GA3016 Filiocht na Nua-Ghaeilge Luaithe
GA3017 Leamh agus Litriu na Gaeilge
GA3022 Litreacha na Gaeilge
GA3023 Foneolaiocht na Gaeilge
GA3024 Tionscnamh Taighde
GA3025 Treimhse Chonaithe sa Ghaeltacht
GA3030 Litriocht na Nua-Ghaeilge agus an Dli
GA3031 Filiocht na Sean- agus na Mean-Ghaeilge
GA3032 Staidear Bunusach ar an tSean-Ghaeilge
GA3040 Placement I
GA3041 Oral Presentation
GA3042 Work Placement Project
GA3043 Tionscnamh Gaeilge
GA6001 Scriobh Acaduil na Gaeilge
GA6002 Beirt Bhanfhile: Nuala Ni Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson
GA6004 Stair Fhocloireacht na Gaeilge
GA6006 Saothar Mhairtin Ui Chadhain
GA6010 Beginners' Irish Language
GA6012 The Social and Cultural History of the Irish language, 1200-2000
GA6013 The Transmission and Interpretation of Gaelic Literature
GA6014 The Phases of Gaelic literature
GA6015 Gaelic Ireland, 1600-2000 A.D : the International Dimension
GA6016 Place Names and Sense of Place in Gaelic Literature
GA6018 Intensive Workshop in Irish Poetry
GA6019 Dissertation in Gaelic Literature
GA6020 Advanced Translation Skills (Irish)
GA6021 Translation Project (Irish)
GA6023 Pros na Nua-Ghaeilge
GA6024 Eagarthoireacht na Filiochta
GA6027 Ardchursa Conaitheach sa Ghaeilge (Advanced Residential Course in Irish)
GA6028 Tionscnamh taighde sa Dli agus sa Ghaeilge
GA6032 Women's Poetry in Gaelic Society
GA6033 Fionn mac Cumhaill in Gaelic Tradition

GA1002 Ceart na Gaeilge idir Scriobh agus Labhairt

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhraidh (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh).

Eagraí an Mhodúil: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Na mic leinn a thabhairt chun cruinnis i scriobh agus i labhairt na Gaeilge.
To encourage and develop accuracy in the reading and writing of Irish.

Ábhar an Mhodúil: Mineofar priomhphointi gramadai sna leachtai; tabharfar obair scriofa sna ranganna teagaisc agus deanfar curam de liofacht agus cruinneas cainte sna ranganna comhra.
The principal points of grammar will be explained in the lectures; written work will be given out in the language classes; fluency and accuracy in the spoken language will be attended to in the conversation classes.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Eolas acu ar fhoirmeacha an bhriathair agus an ainmfhocail agus beidh siad abalta ar iad a ionrabhail go sasuil.
?Taithi acu ar Ghaeilge a chur ar shleachta Bearla agus ar Bhearla a chur ar shleachta Gaeilge.
?Taithi acu ar chomhra liofa, soileir a dheanamh as Gaeilge.
?Students will have a command of the nominal and verbal systems of modern Irish.
?They will be versed in translating Irish to English and English to Irish.
?They will be capable of fluent and clear speech in Irish.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 40 marc (scruduithe ranga); Scrudu cainte 60 marc (pairt a ghlacadh sa rang comhra 10 marc; scrudu cainte dheireadh na bliana 50 marc).

Eilimintí Riachtanacha: An scrudu cainte. Scrudu scriofa dheireadh na bliana; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana (scruduithe ranga agus pairt a ghlacadh sa rang comhra).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig agus 1 x paipear 1 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. (Paipear breise uair an chloig a dheanamh in ionad obair na bliana (obair scriofa agus comhra). Scrudu cainte.

[Top of page]

GA1003 Bunstaidear ar Theanga agus ar Chultur na Gaeilge

Creidiúintí: 15

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 72 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhraidh (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh).

Eagraí an Mhodúil: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Na mic leinn a thabhairt chun cruinnis i scriobh agus i labhairt na Gaeilge. Tosach staideir ar litriocht na Gaeilge, go hairithe ar thraidisiun na sean-scribhinne (cloite agus lamhscriofa), ar ghneithe den bhfiliocht dhuchasach, agus ar an nualitriocht.
To encourage and develop accuracy in the reading and writing of Irish. To begin the study of Irish literature, especially of the tradition of Gaelic script (in print and writing), of aspects of traditional poetry, and of contemporary literature.

Ábhar an Mhodúil: Mineofar priomhphointi gramadai sna leachtai; tabharfar obair scriofa sna ranganna teagaisc agus deanfar curam de liofacht agus cruinneas cainte sna ranganna comhra. Deanfar staidear ar shamplai den sean-scribhinn Ghaelach, mineofar conas gur tre mhean na lamhscribhinni a thainig formhor sean-litriocht na Gaeilge anuas, agus feachfar ar rogha lamhscribhinni mor le ra, A.D. 1200-19--. Deanfar ple ar ghneithe den litriocht nua-aimseartha, chomh maith le samplai eagsula d'fhiliocht thraidisiunta na Gaeilge.
The principal points of grammar will be explained in the lectures; written work will be given out in the language classes; fluency and accuracy in the spoken language will be attended to in the conversation classes.
Examples of Gaelic script will be studied, the manuscript transmission of Irish literature will be explained and a selection of famous Irish manuscripts from the period 1200-1900 will be examined. Different aspects of contemporary literature will be studied, as well as examples of traditional Irish poetry.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Eolas acu ar fhoirmeacha an bhriathair agus an ainmfhocail agus beidh siad abalta ar iad a ionramhail go sasuil.
?Taithi acu ar Ghaeilge a chur ar shleachta Bearla agus ar Bhearla a chur ar shleachta Gaeilge.
?Taithi acu ar chomhra liofa, soileir a dheanamh as Gaeilge.
?Leargas acu ar ghneithe eagsula den litriocht agus taithi acu ar i a leamh.
?Eolas ginearalta ar leann duchasach na Gaeilge mar ata i lamhscribhinni na Gaeilge.
?Eolas tosaigh ar phaleagrafaiocht na Gaeilge
?On completion of this module, students will have a command of the nominal and verbal systems of modern Irish
?They will be versed in translating Irish to English and English to Irish and will be capable of fluent and clear speech in Irish.
?They will also have a general familiarity with the traditional literature of Ireland as found in Irish manuscripts, and will have a preliminary knowledge of Irish palaeography.

Marcáil: Marc ar fad 300: Scrudu Scriofa Foirmiuil 200 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 40 marc (scruduithe ranga); Scrudu cainte 60 marc (pairt a ghlacadh sa rang comhra 10 marc; scrudu cainte dheireadh na bliana 50 marc).

Eilimintí Riachtanacha: An scrudu cainte. Scruduithe scriofa dheireadh na bliana; an obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana (Scruduithe ranga; pairt a ghlacadh sa rang comhra).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig agus 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig agus 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Paipear breise uair an chloig a dheanamh in ionad obair na bliana (obair scriofa agus comhra). Scrudu cainte.

[Top of page]

GA1030 Bunreacht na hEireann (1937): An Leagan Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Staidear ar chulra, ar chur le cheile, ar theacs agus ar stadas Bhunreacht na hEireann (1937): an Leagan Gaeilge

Ábhar an Mhodúil: Trachtfar ar usaid na Gaeilge chun cuspoiri na Dli sna 1920i agus i dtus na 1930i. Deanfar cur sios orthu siud a dhreachtaigh leagan na Gaeilge de Bhunreacht 1937 agus cuirfear an teacs sa da theanga oifigiula i gcomortas le cheile. Pleifear an seasamh ata ag an leagan Gaeilge san am i lathair, agus feachfar ar chultuir eile a bhfuil teacsanna da mbun-reachtaiocht acu i nios mo na an t-aon teanga amhain

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Tuiscint bheacht acu ar Bhunreacht na hEireann (1937) mar theacs
?Eolas cruinn acu ar an chineal teanga a fheictear i mBunreacht na hEireann (1937)
?Leargas cuimsitheach acu ar an gculra as ar thainig Bunreacht na hEireann (1937) chun cinn
?Spleachadh acu ar sheasamh cursai teanga i mBunreacht na hEireann (1937) i gcomparaid lena mhacasamhail sa bhunreachtaiocht idirnaisiunta
?Radharc acu ar na fadhbanna a thagann sa treis le linn do theacsanna bunreachtula teanga a bheith a ndreachtadh no a n-iniuchadh
?Aireamh maith sealbhaithe acu da reir de na scileanna anailiseacha a bhaineann le habhar.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA1060 Reamhchursa in usaid na Gaeilge idir labhairt agus scriobh i gcomhtheacsanna gairmiula oibre

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 10, Uasmheid 25.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 12 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhraidh (ranganna buncomhra); 13 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (ranganna scriofa); Eile (dianchursa dha la sa Ghaeltacht).

Eagraí an Mhodúil:

Léachtóirí: Mr Brian O Donnchadha, Ionad Na Gaeilge Labhartha.

Aidhm an Mhodúil: Na mic leinn a thabhairt chun cruinnis i labhairt agus i scriobh bunusach na Gaeilge Feidhmi chun go bhfeadfaidh siad a mbunghno gairmiuil a dheanamh tri mhean na Gaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Bunchomhra beo de reir mhiniciocht usaide; beim ar chruinneas cainte; Bunphointi gramadai sna ranganna scriofa; tionscadail agus ceachtanna baile; seimineair sa Ghaeltacht ar an gcomhtheacs culturtha.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?siad abalta bunchomhra cruinn a dheanamh sa Ghaeilge
?siad abalta meid airithe den ghramadach a mhiniu
?siad abalta criobh le cruinneas bunusach
?siad abalta abaltacht a leiriu ar usaid na teanga i gcomhtheacsanna airithe culturtha.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 60 marc (1 x paipear 3 uair an chloig); An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 40 marc (an obair i gcaitheamh an tseimeastair; an dianchursa dha la san aireamh); Scrudu cainte 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: An scrudu cainte.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Tugtar an marc iomlan a theann ar an measunu leanunach ar aghaidh (Beidh caoi chun cleachtai i gcaitheamh an tseimeastair a chur isteach agus ar scrudu cainte a dheanamh aris sa chas nach bhfuil pas faighte.).

[Top of page]

GA1061 Bunchursa in usaid chruinn na Gaeilge idir labhairt agus scriobh i gcomhtheacsanna gairmiula oibre

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 10, Uasmheid 25.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 12 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhraidh (ranganna comhra mar dhushraith); 8 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (ranganna scriofa mar dhushraith); 5 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai (leachtai ar chomhtheascanna ghno); 1 x 1 seachtain(e) Eile (seachtain ar scolaireacht sa Ghaeltacht); Eile (punann athmhachnaimh foghlama).

Eagraí an Mhodúil:

Léachtóirí: Mr Brian O Donnchadha, Ionad Na Gaeilge Labhartha.

Aidhm an Mhodúil: Na mic leinn a thabhairt chun breis cruinnis i labhairt agus i scriobh na Gaeilge Feidhmi chun go mbeidh acu dushraith eolais maidir le husaid na Gaeilge sa chomhtheacs gairmiuil oibre.

Ábhar an Mhodúil: Comhra beo ar bhonn nios leithne de reir mhiniciocht usaide; priomheiliminti na foghraiochta; bunliofacht chainte sa chomhtheacs idirphearsanta; beim ar chruinneas cainte agus scriofa; breis pointi gramadai sna ranganna scriofa; tionscadail agus ceachtanna baile; leachtai ar chomhtheacsanna gno; tionscnamh taighde

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?siad abalta comhra bunusach cruinn a dheanamh sa Ghaeilge
?siad abalta cuid d'fhoghraiocht na teanga a mhiniu
?siad abalta abaltacht bhunusach a leiriu ar ghramadach na teanga
?siad abalta bheith abalta scriobh le bunchruinneas
?siad abalta eolas a leiriu ar usaid na teanga i gcomhtheacsanna airithe gairmiula.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 60 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 40 marc (an tseachtain ar scolaireacht san aireamh); Scrudu cainte 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Obair i gcaitheamh na bliana; Scrudu scriofa; Scrudu Cainte: Tinreamh Leanunach; seachtain ar scolaireacht sa bhFiorGhaeltacht.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Tugtar an marc iomlan a theann ar an measunu leanunach ar aghaidh (Beidh caoi chun obair an tseimeastair a chur isteach agus ar scrudu cainte a dheanamh aris sa chas nach bhfuil pas faighte.).

[Top of page]

GA1062 Feidhm na Gaeilge sa Stair

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 10, Uasmheid 25.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 4 (h)uair(e) an chloig Eile (de Chianfhoghlaim tri aiseanna TFC (ITC)); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Eile (staideir phriobhaidigh); 30 x 1 (h)uair(e) an chloig Eile (ar dha mhor-aiste); Eile (usaid na punainne athmhachnaimh foghlama).

Eagraí an Mhodúil: Dr Ciaran Dawson, Ionad Na Gaeilge Labhartha.

Léachtóirí: Dr Ciaran Dawson, Ionad Na Gaeilge Labhartha.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt do na mic leinn ar rol feidhmeach stairiuil na Gaeilge i bhforbairt na sochai in Eirinn agus i gCein.

Ábhar an Mhodúil: Pleifidh an modul seo le feidhm na Gaeilge sa tsochai o re na Sean-Ghaeilge anuas go dti an la inniu. Deanfaidh se e seo faoi na ceannteidil seo leanas :
? Forbairt na teanga on bProto-Cheiltis anuas go dti an Nua-Ghaeilge.
? Forbairt an Leabhair Ghaeilge.
? An Ghaeilge agus na Gairmeacha trid na hAoiseanna.
? Rol an Scriobhai agus na Lamhscribhneoireachta.
? Usaid Stairiuil na Gaeilge i gCein.
? Usaid na Teicneolaiochta.
Modul ar line ar fad a bheidh anseo agus mairfidh se ar feadh na bliana acadula. Cuirfear abhar seachtainiuil i lathair na mac leinn sna meain eagsula leictreonacha (teacsanna, suiomhanna greasain, podchraoladh srl) agus iarrfar orthu freagairt do tri mheain eagsula Ghreasain 2.0 (Ple ar-line, Vicithe, Blaganna, Podchraoladh). Tathar ag suil le go gcaithfidh gach mac leinn 4 uair an chloig in aghaidh na seachtaine ar a laghad leis an obair seo.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?siad abalta ple go hudarasach le forbairt na Gaeilge mar theanga fheidhmeach
?siad abalta stair na Gaeilge mar theanga fheidhmeach a phle i gcomhtheacs a forbartha sa la ata inniu ann
?siad abalta forbairt na Gaeilge Feidhmi sa 21u hAois a scrudu i gcomhtheacs a staire mar theanga fheidhmeach
?siad abalta comparaid a dheanamh idir forbairt na Gaeilge Feidhmi agus forbairt theangacha eile na hEorpa.

Marcáil: Marc ar fad 200: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 200 marc (An obair i gcaitheamh na bliana 80 marc (40 marc ar chaighdean na teanga, 40 marc ar thathag na hoibre); dha mhor-aiste 2,500 focal an ceann, 120 marc (60 marc agus 60 marc)).

Eilimintí Riachtanacha: Obair i gcaitheamh na bliana; teagmhail leictreonach leanunach; freastal ar chruinnithe eagraithe; an da mhor-aiste taighde.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ni thugtar ar aghaidh ach na marcanna sin a theann ar aon chuid den mheasunu leanunach ar eirigh leis an mac / inion leinn ann. Ma theipeann ar an mac / inion leinn in aon chuid eile, ni folair an chuid / na coda sin a dheanamh in athuair (Beidh caoi chun obair na bliana agus chun an da mhor-aiste athchoirithe a chur isteach aris sa chas nach bhfuil pas faighte.).

[Top of page]

GA1063 Meanchursa in usaid chruinn na Gaeilge sa chomhtheacs gairmiuil

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 10, Uasmheid 25.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 12 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhraidh (ranganna comhra idirmheanacha); 8 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (ranganna scriofa idirmheanacha); Eile (dianchursa dha la sa Ghaeltacht); Eile (staidear priobhaideach agus feinstiurtha ar na sainfhoilseachain sa disciplin); Eile (Punann Athmhachnaimh Foghlama); Eile (Cur i lathair).

Eagraí an Mhodúil:

Léachtóirí: Mr Brian O Donnchadha, Ionad Na Gaeilge Labhartha.

Aidhm an Mhodúil: Na mic leinn a thabhairt chun cruinnis iomlain in usaid mhuinineach na Gaeilge Feidhmi chun go mbeidh siad abalta a ngno gairimiuil a chur i gcrich tri Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Comhra praiticiuil agus usaideach; foghraiocht na teanga; cruinneas gramadai sa chaint agus sa scriobh; comhtheacsanna oibre aonteangacha agus datheangacha sa Ghaeltacht; usaid feidhmeach na Gaeilge in Eirinn an lae inniu; staidear ar na sainfhoilseachain sa disciplin

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?siad abalta bheith muinineach as fein i gcas labhairt agus scriobh na Gaeilge Feidhmi
?siad abalta moran de ghramadach na Gaeilge a mhiniu
?siad abalta na patruin foghraiochta a aithint sa teanga
?siad abalta abaltacht nios iomlaine a leiriu ar usaid na Gaeilge i gcomhtheacsanna gairmiula sa Ghaeltacht
?siad abalta eolas a leiriu ar thabhacht usaid na Gaeilge i reimse na hoibre/seirbhisi sa Stat tri cheile.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 60 marc (Scrudu scriofa ranga ag deireadh an tseimeastair 60 marc (1 x paipear 3 uair an chloig);); An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 40 marc ( An obair i gcaitheamh an tseimeastair 40 marc, an dianchursa dha la san aireamh); Scrudu cainte 100 marc (Cur i lathair).

Eilimintí Riachtanacha: An scrudu cainte.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Tugtar an marc iomlan a theann ar an measunu leanunach ar aghaidh (Beidh caoi chun cleachtai i gcaitheamh an tseimeastair a chur isteach agus ar scrudu cainte/cur i lathair a dheanamh aris sa chas nach bhfuil pas faighte.).

[Top of page]

GA1064 Ardchursa in usaid eifeachtach na Gaeilge Feidhmi i gcomhtheacsanna gairmiula oibre den uile shaghas

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 10, Uasmheid 25.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 5 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 12 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhraidh (de ranganna cainte ar ardchaighdean); 8 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (ranganna scriofa sainiula dushlanacha); Eile (seachtain ar scolaireacht sa Ghaeltacht); Eile (Punann Athmhachnaimh Foghlama).

Eagraí an Mhodúil:

Léachtóirí: Mr Brian O Donnchadha, Ionad Na Gaeilge Labhartha.

Aidhm an Mhodúil: Bheith lanabalta usaid phearsanta agus ghairmiuil na Gaeilge a chur i gcrich le slacht; Lanliofacht agus tuiscint iomlan sa/ar an teanga; scileanna feinfhoghlama, margaiochta agus taighde a fhorbairt; ceannas a leiriu i gcur chun cinn na Gaeilge mar theanga fheidhmeach ghno.

Ábhar an Mhodúil: Comhra agus scriobh lanchruinn na Gaeilge; an fhoghraiocht; an caighdean oifigiuil agus na canuinti Gaeilge; tionscadail agus ceachtanna scriofa baile; leachtai le saineolaithe fiontraiochta agus datheangachais.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?siad abalta ardchumas a leiriu i labhairt agus i scriobh na Gaeilge Feidhmi
?siad abalta abaltacht iomlan a bheith aige ar ghramadach, agus ar chursai stile i scriobh na teanga
?siad abalta foghraiocht na Gaeilge agus a cuid canuinti a mhiniu
?siad abalta scriobh agus cur i lathair a dheanamh go gairmiuil i gcomhtheacsanna gno
?siad abalta foghlaim phriobhaideach agus feinstiurtha a dheanamh ar bhonn pleanailte.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 60 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 40 marc (an tseachtain ar scolaireacht san aireamh); Scrudu cainte 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Obair i gcaitheamh na bliana; Scrudu scriofa; Scrudu Cainte; Tinreamh leanunach; seachtain ar scolaireacht sa bhFiorGhaeltacht.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Tugtar an marc iomlan a theann ar an measunu leanunach ar aghaidh (Beidh caoi chun obair an tseimeastair a chur isteach agus chun an scrudu cainte a dheanamh aris sa chas nach bhfuil pas faighte.).

[Top of page]

GA1065 Feidhm na Gaeilge i Sochai Feinteagaisc an 21u hAois

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 10, Uasmheid 25.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 24 x 4 (h)uair(e) an chloig Eile (de Chianfhoghlaim tri aiseanna TFC/(ITC)); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Eile (staideir phriobhaidigh); 30 x 1 (h)uair(e) an chloig Eile (ar dha mhor-aiste thaighde); Eile (usaid phunann agus dialann faoi stiuir).

Eagraí an Mhodúil: Dr Ciaran Dawson, Ionad Na Gaeilge Labhartha.

Léachtóirí: Dr Ciaran Dawson, Ionad Na Gaeilge Labhartha.

Aidhm an Mhodúil: Eolas agus tuiscint a thabhairt do na mic leinn ar rol na Gaeilge Feidhmi i bhforbairt na sochai in Eirinn agus i gCein sa 21u hAois.

Ábhar an Mhodúil: Pleifidh an modul seo le feidhm na Gaeilge i Sochai an Lae inniu in Eirinn agus thar saile. Deanfaidh se e seo faoi na ceannteidil seo leanas :
In Eirinn :
? An Earnail Phoibli
? An Earnail Chorporaideach
? Earnail an Phobail
Thar Saile :
? An Earnail Phoibli
? An Earnail Chorporaideach
? Earnail an Phobail
Modul ar line ar fad a bheidh anseo agus mairfidh se ar feadh na bliana acadula. Cuirfear abhar seachtainiuil i lathair na mac leinn sna meain eagsula leictreonacha (teacsanna, suiomhanna greasain, podchraoladh srl) agus iarrfar orthu freagairt do tri mheain eagsula Ghreasain 2.0 (Ple ar-line, Vicithe, Blaganna, Podchraoladh). Tathar ag suil le go gcaithfidh gach mac leinn 4 uair an chloig in aghaidh na seachtaine ar a laghad leis an obair seo.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?siad abalta ple go hudarasach le rol na Gaeilge mar theanga fheidhmeach sa domhan;
?siad abalta rol na Gaeilge mar theanga fheidhmeach a phle i gcomhtheacs a forbartha sa da mhilaois dheireanacha;
?siad abalta moltai a dheanamh leis an saol corporaideach i dtaobh an Ghaeilge a usaid i gcur chun cinn an ghno; agus
?siad abalta moltai a dheanamh leis an saol corporaideach i dtaobh chur chun cinn na Gaeilge sa ghno.

Marcáil: Marc ar fad 200: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 200 marc (an obair i gcaitheamh an tseimeastair 80 marc (40 marc ar chaighdean na teanga, 40 marc ar thathag na hoibre), dha mhor-aiste, 2,500 focal an ceann, 120 marc (60 marc agus 60 marc)).

Eilimintí Riachtanacha: Obair i gcaitheamh na bliana; teagmhail leictreonach leanunach; freastal ar chruinnithe eagraithe; an da mhor-aiste taighde; saothru na Punainne Athmhachnaimh Foghlama.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ni thugtar ar aghaidh ach na marcanna sin a theann ar aon chuid den mheasunu leanunach ar eirigh leis an mac / inion leinn ann. Ma theipeann ar an mac / inion leinn in aon chuid eile, ni folair an chuid / na coda sin a dheanamh in athuair (Beidh caoi chun obair an tseimeastair agus chun an da mhor-aiste athchoirithe a chur isteach aris sa chas nach bhfuil pas faighte.).

[Top of page]

GA2001 Usaid agus Cruinneas na Gaeilge I

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: GA1003 nó a chothrom

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Saotharlann Teangan (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh).

Eagraí an Mhodúil: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cur le saibhreas agus le cruinneas na mac leinn i scriobh agus i labhairt na Gaeilge; na priomhthreithe stile a bhaineann le teacsanna traidisiunta na Gaeilge a scrudu.

Ábhar an Mhodúil: Togfar sna leachtai ar an mbunus eolais ata ar ghramadach na Gaeilge ag na mic leinn, ag diriu ar dheilbhiocht an ainmfhocail: na chuig diochlaonta, athruithe tosaigh agus deiridh. Daingneofar an t-eolas ata acu ar phriomhphointi na gramadai. Cuirfear le saibhreas Gaeilge na mac leinn, ag scrudu teacsanna traidisiunta Gaeilge agus na bpriomhthreithe stile agus dioscursa a bhaineann leo. Tabharfar obair scriofa gach seachtain, ceartofar i, agus pleifear deacrachtai sna ranganna teagaisc; ina theannta san deanfar daingniu ar a bhfuil ar siul sa leacht ghramadai. Muinfear ceartfhuaimeanna na Gaeilge sna ranganna saotharlann teangan.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Taithi acu ar theacsanna traidisiunta Gaeilge a aithint, a leamh agus a thuiscint;
?Taithi acu ar Ghaeilge a chur ar shleachta Bearla;
?Ar a gcumas athruithe tosaigh agus deiridh ar ainmfhocail, ar bhriathra agus ar aidiachtai a thuiscint agus a ionramhail go sasuil;
?Cur amach acu ar fhuaimeanna cearta na Gaeilge.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 90 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (obair scriofa sheachtainiuil); Scrudu cainte 60 marc (pairt a ghlacadh sa rang saotharlann teanga 10 marc; scrudu cainte dheireadh na bliana 50 marc).

Eilimintí Riachtanacha: An scrudu cainte. Scrudu scriofa dheireadh na bliana. An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana (obair scriofa sheachtainiuil agus pairt a ghlacadh sa rang saotharlann teanga).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig agus 1 x paipear 1 (h)uair(e) an chloig (in ionad obair na bliana (obair scriofa agus comhra)) le deanamh san Fomhar 2018. Scrudu Cainte.

[Top of page]

GA2003 Filiocht na hOchtu hAoise Deag

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil:

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt do mhic leinn ar fhiliocht na hochtu haoise deag.

Ábhar an Mhodúil: Baineann an modul seo le blathu mor na filiochta aiceanta san ochtu haois deag. Pleitear na cinealacha eagsula filiochta a fhaightear sna foinsi, cen ait agus conas a saothraiodh iad. Pleitear an ide-eolaiocht Sheacaibiteach a sholathair an culra don fhiliocht pholaitiuil, agus go hairithe don Aisling, agus deantar staidear speisialta ar shaothar Aodhagain Ui Rathaille agus ar Chuirt Bhriain Merriman. Deanfar iniuchadh ar an lamhscribhinn Cambridge Additional 6562, bhunfhoinse Chuirt an Mheonoiche, a scriobh Brian Merriman fein.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Eolas speisialta acu ar shaothar Aodhagain Ui Rathaille agus ar shaothar Bhriain Merriman;
?Eolas ginearalta acu ar fhili na hochtu haoise deag agus ar na ceantair inar mhaireadar;
?Tuiscint acu ar fhocloir agus ar mheadaracht na filiochta san ochtu haois deag.
?Eolas ar fhoinsi lamhscriofa na filiochta on ochtu haois deag.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste 2,000 focal, spriocla an Aoine ar a gcriochnoidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a dheanamh aris agus e bheith istigh roimh na scrudaithe scrite.

[Top of page]

GA2010 Usaid agus Cruinneas na Gaeilge II

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Saotharlann Teangan (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh).

Eagraí an Mhodúil: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cur le saibhreas agus le cruinneas na mac leinn i scriobh agus i labhairt na Gaeilge; na priomhthreithe stile a bhaineann le teacsanna traidisiunta na Gaeilge a scrudu.

Ábhar an Mhodúil: Togfar sna leachtai ar an mbunus eolais ata ar ghramadach na Gaeilge ag na mic leinn sna leachtai, ag diriu ar dheilbhiocht an ainmfhocail: na chuig diochlaonta, athruithe tosaigh agus deiridh. Daingneofar an t-eolas ata acu ar phriomhphointi na gramadai. Cuirfear le saibhreas Gaeilge na mac leinn, ag scrudu teacsanna tradisiunta Gaeilge agus na bpriomhthreithe stile agus dioscursa a bhaineann leo. Tabharfar obair scriofa gach seachtain, ceartofar i, agus pleifear deacrachtai sna ranganna teagaisc, go hairithe i gcomhtheacs usaid na Gaeilge i reimse an dli; ina theannta san deanfar daingniu ar a bhfuil ar siul sa leacht ghramadai. Muinfear ceartfhuaimeanna na Gaeilge sna ranganna saotharlann teangan

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Taithi acu ar theacsanna traidisiunta Gaeilge a aithint, a leamh agus a thuiscint;
?Ar a gcumas athruithe tosaigh agus deiridh ar ainmfhocail, ar bhriathra agus ar aidiachtai a thuiscint agus a ionramhail go sasuil;
?Taithi acu ar Ghaeilge a chur ar shleachta Bearla go hairithe ar theacsanna dli;
?Taithi acu ar phroiseail focal agus ar acmhainni Gaeilge a bhaineann leis an dli a aimsiu ar an idirlion agus leas a bhaint astu;
?Cur amach acu ar fhuaimeanna cearta na Gaeilge.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 90 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (obair scriofa sheachtainiuil); Scrudu cainte 60 marc (pairt a ghlacadh sa rang saotharlann teanga 10 marc; scrudu cainte 50 marc).

Eilimintí Riachtanacha: An scrudu cainte. Scrudu Scriofa deireadh na bliana; an obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana (obair scriofa sheachtainiuil agus pairt a ghlacadh sa rang saotharlann teanga).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig agus 1 x paipear 1 (h)uair(e) an chloig (in ionad obair na bliana (obair scriofa agus comhra)) le deanamh san Fomhar 2018. Scrudu Cainte.

[Top of page]

GA2012 Pros na Seachtu hAoise Deag

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt dos na mic leinn ar phriomhshaothair phrois na seachtu haoise deag, ar a gculra stairiuil agus ar mhilieu intleachtuil na haimsire; buneolas ar theanga na Nua-Ghaeilge Luaithe a thabhairt dos na mic leinn agus na mic leinn a chur ar an eolas maidir le foinsi na litriochta seo.

Ábhar an Mhodúil: Pros na seachtu haoise deag: suirbhe ar phros Gaeilge na seachtu haoise deag a chur i lathair na mac leinn, agus roinnt scealta o Sgealaigheacht Cheitinn: Stories from Keating's History of Ireland a leamh mar bheal gearrtha i dteanga na Nua-Ghaeilge Luaithe.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Cur amach acu ar mhilieu culturtha agus polaitiuil na seachtu haoise deag in Eirinn agus i measc Eireannach ar an Mor-Roinn;
?Cur amach acu ar phriomhscribhneoiri prois na Gaeilge sa seachtu haois deag;
?Taithi acu ar shleachta prois sa Nua-Ghaeilge Luath a leamh agus a thuiscint.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA2013 Leann agus Lamhscribhinni na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Togaint ar obair na ceidbhliana (GA1003) agus eolas nios doimhne a thabhairt do na mic leinn i dtaobh thraidisiun na lamhscribhinni Gaeilge, agus orthu siud a scriobh na lamhscribhinni A.D. 1200-1900. Cumas na mac leinn a mhuscailt agus a fhorbairt i leith foinsi litriocht na Gaeilge agus modhanna taighde.
Building on the work done in first year, this module aims to explore more deeply the Irish manuscript and scribal traditions, 1200-1900, and to develop the students' skills with regard to research methodology and primary sources.

Ábhar an Mhodúil: Stair na lamhscribhinni Gaeilge, A.D. 1200-1900; leamh lamhscribhinni na Gaeilge on 17u go dti an 19u haois; diriu ar theacsai faoi leith maidir le tras-scriobh agus eagarthoireacht de. Teagasc ar conas foinsi (cloite agus lamhscriofa) a aimsiu agus a scagadh.
The history of Irish manuscripts, 1200-1900; the reading of Irish manuscripts from the 17th to the 19th century, concentrating on particular texts with regard to transcription and editing; emphasis on research methodologies.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Ceim thosaigh tabhartha acu ar shaineolas ar bhunfhoinsi na Gaeilge a shealbhu
?Foras leagtha doibh i modhanna taighde agus i dtras-scriobh agus in eagarthoireacht teacs
?Tuiscint nios doimhne acu ar stair sheachadta na litriochta
?A first step will have been taken towards expertise in the area of the palaeography, primary sources and transmission of Irish literature
?A foundation will have been laid in transcription and editorial methodologies.

Marcáil: Marc ar fad 100: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 100 marc (An obair a dheanfar i gcaitheamh na bliana (tionscnamh taighde 50 marc agus aiste ranga 50 marc). Spriocla an tionscnaimh le socru leis an leachtoir.).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: An te a dteipfidh sa mhoduil air, caithfidh se na haisti/tionscnaimh taighde a choiriu aris agus an spriocla a shocru leis an leachtoir.

[Top of page]

GA2014 Logainmniocht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt do mhic leinn ar logainmniocht na Gaeilge agus ar an gcuma go bhfuil a rian le feiscint ar logainmneacha Bearla na hEireann sa la ata inniu ann.

Ábhar an Mhodúil: Tabharfar cuntas ar fhoinsi eolais ar logainmneacha, idir fhoinsi liteartha agus fhoinsi bealoidis, agus pleifear bailiu agus staidear logainmneacha in Eirinn. Pleifear priomheiliminti teangan na logainmneacha agus tagrofar don mBearlu a deineadh orthu.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?radharc acu ar shaibhreas teanga agus cultuir logainmneacha na Gaeilge;
?tuiscint acu ar logainmneacha Bearla na hEireann a bhfuil bunus Gaeilge leo;
?eolas acu ar struchtur teanga agus bri logainmneacha Gaeilge;
?leargas acu ar bhailiu agus staidear logainmneacha in Eirinn;
?taithi acu ar fhoinsi eolais ar an logainmniocht a usaid.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA2016 Dialanna na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt ar dhialanna na Gaeilge on 17u haois i leith.

Ábhar an Mhodúil: Pleifear culra agus cur le cheile phriomhdhialanna na Gaeilge on 17u haois ar aghaidh. Leifear sleachta ionadaiocha astu, togtha o bhunfhoinsi lamhscriofa is cloite, ar mhaithe le solas a chaitheamh ar abhar is ar stil scribhneoireachta na saothar seo.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?cur amach acu ar an dialannaiocht mar chineal cumadoireachta;
?eolas acu ar phriomhdhialanna na Gaeilge on 17u haois i leith;
?tuiscint acu ar chulra, ar udair, ar abhar is ar stil na saothar ud;
?dulta amach acu ar ait na dialannaiochta i gceapadoireacht na Gaeilge sa treimhse;
?sealbhu deanta acu ar na scileanna anailiseacha is tuairisceoireachta a bhaineann leis an aicme seo teacsanna a scrudu.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste 2,000 focal, spriocla an Aoine ar a gcriochnoidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana; an obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a dheanamh aris agus e bheith istigh roimh na scruduithe scrite.

[Top of page]

GA2019 Cinealacha Scealaiochta: An Litriocht Bheil agus an Gearrsceal Liteartha

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Isobel Ni Riain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt ar an ni is litriocht bheil ann agus ar an dtabhacht ata lei sa Ghaeilge. Scileanna leitheoireachta agus anailise a mhuineadh, ag diriu go speisialta ar theoirici reacaireachta.

Ábhar an Mhodúil: Pleifear an sceal idirnaisiunta bealoidis (Marchen) sa Ghaeilge, maidir le deanamh agus giniuint de, agus scrudofar cinealacha eagsula seanchais. Pleifear an gearrsceal mar fhoirm liteartha. Deanfar mionstaidear ar shaothar Phadraic Ui Chonaire, Dhonncha Ui Cheileachair agus Liam Ui Fhlaithearta agus rogha o shaothar udar eile.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?culra na scealaiochta beil in Eirinn a thuiscint;
?eolas a leiriu ar genres airithe seanscealta agus seanchais;
?tuiscint a chur in iul ar chorais eagsula rangaithe sa bhealoideas;
?leas a bhaint as tearmaiocht na leirmheastoireachta;
?leargas a shealbhu ar an ngearrsceal mar fhoirm reacaireachta.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu scriofa dheireadh na seimeastar.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA2023 Foghraiocht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt do na mic leinn ar an ngaol idir an scriobh agus an fhoghraiocht; an aibitir fhoghraiochta (International Phonetic Alphabet) a mhuineadh doibh agus e a leiriu le samplai Gaeilge; taithi a thabhairt doibh ar thrascriobh teacsanna san aibitir fhoghraiochta.

Ábhar an Mhodúil: Cur sios ar fhuaimeanna na Gaeilge, ceann ar cheann, agus ar ghneithe eagsula de fhoneolaiocht na Gaeilge ar leibheal an fhocail agus na habairte, e.g. an bheim, sandhi, etc.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?buneolas acu ar an aibitir fhoghraiochta
?tuiscint nios fearr acu ar leamh na Gaeilge
?tuiscint nios fearr acu ar an sli a ndeantar fuaimeanna na Gaeilge.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc (Scrudu scriofa dheireadh na bliana).

Eilimintí Riachtanacha: Formal Written Examination.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig (An marc is airde is feidir a bhaint amach i scrudu an Fhomhair na marc an phais - 40%) le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA2024 An Ghaeltacht

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai (ar theanga agus litriocht Ghaeltachtai na Mumhan; seiminear lae no deireadh seachtaine i nGaeltacht Mhuscrai, no i nGaeltacht na Rinne, no i nGaeltacht Chorca Dhuibhne).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Go raghadh na mic leinn amach ar dhuchas beo agus ar ilghneitheacht Ghaeltachtai na Mumhan.

Ábhar an Mhodúil: Deanfar tracht ar thraidisiuin liteartha Ghaeltachtai na Mumhan, ar shainchomharthai canunacha Ghaeilge bheo na Mumhan, agus ar thireolas na nGaeltachtai.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?eolas maith acu ar Ghaeltachtai na Mumhan
?tuiscint acu ar shainthreithe liteartha agus teangan na nGaeltachtai
?taithi phraiticiuil acu ar na Gaeltachtai mar limisteiri ina maireann cultur duchasach na nGael.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (aiste bunaithe ar an dturas Gaeltachta).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. Scrudu scriofa dheireadh an tseimeastair; an obair a dheanfai i gcaitheamh an tseimeastair (turas Gaeltachta agus aiste a bheidh bunaithe air sin).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Ni thugtar ar aghaidh ach na marcanna sin a theann ar aon chuid den mheasunu leanunach ar eirigh leis an mac / inion leinn ann. Ma theipeann ar an mac / inion leinn in aon chuid eile, ni folair an chuid / na coda sin a dheanamh in athuair (de reir mar a ordoidh an Roinn).

[Top of page]

GA2026 Iriseoireacht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Go bhfaigheadh na mic leinn cur amach cuimsitheacheach ar iriseoireacht na Gaeilge sna meain chloite agus idirlin.

Ábhar an Mhodúil: Pleifear stair agus comhtheacs na meain chloite Gaeilge o aimsir na hathbheochana i leith. Deanfar na meain Ghaeilge ar-line a mhea. Feachfar le praitic agus teoiric na hiriseoireachta a chur fe bhraid na mac leinn.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?eolas acu ar theoiric agus ar phraitic na hiriseoireachta Gaeilge;
?cur amach acu ar na meain chloite Ghaeilge is mo tabhacht;
?taithi acu ar na meain Ghaeilge ar-line a aimsiu agus a phle;
?leargas acu ar ait na Gaeilge sna meain chumarsaide Bhearla.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x tionscnamh, spriocla Deardaoin deiridh an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. Scrudu Scriofa dheireadh an tseimeastair.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a dheanamh aris agus i a bheith istigh roimh na scruduithe scriofa.

[Top of page]

GA2027 Craoltoireacht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann do

Comhriachtanas: Ní hann do

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Go raghadh na mic leinn amach ar chraoltoireacht na Gaeilge (fuaim agus fis) go stairiuil agus san am i lathair

Ábhar an Mhodúil: Deanfar tracht ar fhoras na craoltoireachta in Eirinn, agus ar an mbaint a bhi ag an nGaeilge leis sin go stairiuil. Direofar ansin ar chraoltoireacht na Gaeilge (Raidio na Gaeltachta, TG4). Cuirfear beim ar an dteicneolaiocht agus ar na gnasanna a bhaineann le craoltoireacht: ullmhuchan, eagarthoireacht, ar leiriu agus cur i lathair.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?Eolas maith acu ar stair na craoltoireachta in Eirinn
?Saineolas acu ar fhoras mean craolta na Gaeilge
?Tuiscint acu ar ghnasanna praiticiula craoltoireachta sa la inniu
?Dulta amach acu ar fheidhm na craoltoireachta sa phobal.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x tionscnamh, spriocla Deardaoin deiridh an tseimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. Scrudu scriofa dheireadh an tseimeastair.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig (an aiste a dheanamh aris agus i a bheith istigh roimh na scruduithe scriofa) le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA2030 Casanna Dli agus an Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Sile Ni Mhurchu, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sile Ni Mhurchu, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Mionstaidear ar chasanna cuirte inar tugadh breith faoi usaid na Gaeilge no faoi chearta teanga o bhunu an Stait.

Ábhar an Mhodúil: Feachfar ar chasanna tabhachtacha a togadh mar gheall ar usaid na Gaeilge i reimsi difriula den saol, pleifear culra agus cuinsi na gcasanna san, leifear go mion teacs na mbreithiuntas a tugadh (go hairithe iad siud a eisiodh as Gaeilge) chun feidhmiu praiticiuil na teanga fein a leiriu, maraon le solas a chaitheamh ar na hargointi ata i gceist.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint acu ar ait na gcasanna cuirte i leith usaid na Gaeilge agus maidir le cearta teanga a shuiomh;
?dulta amach acu ar chasanna a eistiodh ag leibheil eagsula de choras na gcuirteanna faoi phointi difriula dli is teanga;
?teacs breithiuntas ionadaioch scrudaithe acu mar mhaithe le hargointeacht is le teanga na mbreithiuntas fein;
?sealbhu deanta acu ar na scileanna anailiseacha is tuairisceoireachta a bhaineann le casanna den gcineal seo a scagadh.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x aiste, spriocla an Aoine ar a gcriochnoidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a dheanamh aris agus e bheith istigh roimh na scrudaithe scrite.

[Top of page]

GA2031 Stair na Teanga

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Kevin Murray, Roinn Na Sean Agus Na Mean Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Kevin Murray, Roinn Na Sean Agus Na Mean Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Staidear ar stair na teanga.

Ábhar an Mhodúil: Staidear ar theanga na Gaeilge ag diriu go hairithe ar an tSean-Ghaeilge agus ar an gcomhtheacs idirnaisiunta.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint acu ar shuiomh na Gaeilge laistigh den Ind-Eorpais agus den Cheiltis i gcoitinne;
?eolas acu ar theacht na gCeilteach go hEirinn;
?na hathruithe is tabhachtai a tharla don Ghaeilge sa treimhse luath (roimh c. 600 A.D.) ar eolas acu;
?na hathruithe mora a chuaigh i bhfeidhm ar an teanga o re na Sean-Ghaeilge go tus re na Nua-Ghaeilge ar eolas acu;
?aiste udarasach scriofa acu ar stair na Gaeilge roimh 1200.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 80 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 20 marc (1 x Aiste).

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a choiriu aris.

[Top of page]

GA2032 Litriocht na Sean-Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Caitriona O Dochartaigh, Roinn Na Sean Agus Na Mean Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Caitriona O Dochartaigh, Roinn Na Sean Agus Na Mean Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Suirbhe ar scealaiocht na Sean-Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Pleifear abhar, comhtheacs agus fiuntas na scealaiochta.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint leathan acu ar chorpas litriochta na Sean-Ghaeilge;
?mioneolas acu ar phriomhscealta na Ruraiochta, Tain Bo Cuailnge ina measc;
?anailis deanta acu ar litriocht an laochais i gcomhtheacs domhanda;
?tuiscint dhoimhin acu ar mhortheamai litriocht Ghaeilge na Meanaoise.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 70 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 30 marc (Scrudu scriofa ranga).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig (scrudu scriofa foirmiuil agus an obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana san aireamh le cheile) le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA3001 Usaid agus Cruinneas na Gaeilge

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: GA2001 / GA2010 nó a chothrom

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh); 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Comhraidh (sa mheid is gur feidir sin a dheanamh).

Eagraí an Mhodúil: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cur le cumas agus le cruinneas na mac leinn i scriobh agus i labhairt na Gaeilge (arb ionann caighdean do agus grad C1 de reir 'Frama Tagartha Comonta Eorpach do Theangacha'), agus teacsanna Gaeilge de chuid na haimsire seo a scrudu.

Ábhar an Mhodúil: Togfar ar an mbunus eolais ata ar ghramadach na Gaeilge ag na mic leinn sna leachtai, direofar ar dhiochlaonadh na haidiachta, agus ar an gcuma a ndeantar an aidiacht agus an t-ainmfhocal le cheile a ionramhail. Daingneofar an t-eolas ata acu ar phriomhphointi na gramadai. Cuirfear le cumas Gaeilge na mac leinn ag scrudu teacsanna Gaeilge a bhaineann le reimsi liteartha/intleachtula na linne seo, agus ag ple na bpriomhthreithe stile agus dioscursa a bhaineann leo. Tabharfar obair scriofa gach seachtain, ceartofar i, agus pleifear deacrachtai sna ranganna teagaisc; ina theannta san deanfar daingniu ar a bhfuil ar siul sa leacht ghramadai. Deanfar curam de liofacht agus de chruinneas cainte sna ranganna comhraidh.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?cur amach acu ar theacsanna Gaeilge de chuid na haimsire seo a leamh agus a phle o thaobh teanga, stile agus dioscursa de;
?tuiscint acu ar phriomhphointi gramadai na Gaeilge;
?taithi acu ar Bhearla a chur ar shleachta Gaeilge agus ar Ghaeilge a chur ar shleachta Bearla;
?taithi acu ar chomhra cruinn a dheanamh as Gaeilge.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 90 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (Obair Scriofa Sheachtainiuil); Scrudu cainte 60 marc (pairt a ghlacadh sa rang comhra 10 marc; scrudu cainte dheireadh na bliana 50 marc).

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana; an obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana; an scrudu cainte.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig agus 1 x paipear 1 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. in ionad obair na bliana (obair scriofa agus comhra). Scrudu cainte.

[Top of page]

GA3002 Litriocht na Gaeltachta i gCuige Mumhan

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil:

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cuid de litriocht na Gaeltachta a iniuchadh agus a mheas.

Ábhar an Mhodúil: Deanfar saothair faoi leith o Chorca Dhuibhne a phle agus a mheas. Pleifear agus measfar saothair o cheantair eile Gaeltachta sa Mhumhain chomh maith.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?eolas ginearalta acu ar litriocht phrois na Gaeltachta;
?eolas speisialta acu ar litriocht Ghaeltachtai Iarthar Chorcai agus Iarthar Chiarrai;
?tuiscint acu ar shaothar Thomais Ui Chriomhthain, Pheig Sayers agus Mhuiris Ui Shuilleabhain.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA3003 Filiocht na Seachtu hAoise Deag

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil:

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt do mhic leinn ar vearsaiocht aiceanta na seachtu haoise deag, agus ar an saol onar eascair si.

Ábhar an Mhodúil: Deanfar tracht ar an gcineal nua filiochta a thainig chun cinn sa tseachtu haois deag de thoradh 'tonnbhriseadh an tseanaghnathaimh'. Leifear cuid eigin de shaothar fhili airithe on re sin - Seathrun Ceitinn, Padraigin Haicead, Piaras Feiritear, Daibhi O Bruadair - agus trachtfar chomh maith ar an bhfiliocht pholaitiuil agus ar chaointe a chum banfhili.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?eolas ginearalta acu ar fhiliocht aiceanta na seachtu haoise deag;
?tuiscint acu ar na hathruithe polaitiula agus soisialta a tharla don saol Gaelach sa tseachtu haois deag;
?eolas speisialta acu ar chuid de shaothar Ui Bhruadair agus de shaothar na mbanfhili.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA3004 Nua-fhiliocht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil:

Léachtóirí: An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Scileanna anailise agus leirmheastoireachta a mhuineadh. Pleifear an traidisiun versus an 'nuafhiliocht' agus saothru na teanga i saothar na bhfili.

Ábhar an Mhodúil: An culra stairiuil: Athbheochan na Gaeilge agus na hiarrachtai tosaigh (Dail na hEigse, an Piarsach, L.S. Gogan); mionstaidear ar shaothar Mhaire Mhic an tSaoi, Mhairtin Ui Dhireain agus Sheain Ui Riordain; filiocht na Gaeilge le cuig bliana fichead anuas, go hairithe saothar Nuala Ni Dhomhnaill agus Bhiddy Jenkinson. Beidh an teagasc bunaithe ar mhionstaidear teacsuil.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?taithi acu ar scileanna mionanailiseacha liteartha;
?cur amach acu ar thearmaiocht na leirmheastoireachta;
?taithi acu ar thuairimi liteartha a chur in uil i bhfoirm aiste.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste, 2,000 focal, spriocla an Aoine ar a gcriochnoidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a dheanamh aris agus e bheith istigh roimh na scrudaithe scrite.

[Top of page]

GA3007 Scealaiocht na Nua-Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Gneithe larnacha de scealaiocht thraidisiunta na Gaeilge o 1200 i leith, idir abhar, fhoirm agus sheachadadh, a leiriu agus a phle.

Ábhar an Mhodúil: Ta an modul roinnte ina dha chuid: (a) Leifear samplai on Ruraiocht dheanach, dornan scealta clasaiceacha agus scealta de chuid na nuatheangacha Eorpacha a aistriodh go Gaeilge. (b) Deanfar cur sios ar genre na Fianaiochta; leifear roinnt samplai sa rang; pleifear an gaol ata acu le bealoideas agus an chuma ina seachadtai iad; deanfar mioniniuchadh ar Toraigheacht Dhiarmada agus Ghrainne mar shampla den genre, ar a chulra teacsuil agus ar leaganacha de sa bhealoideas.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?eolas acu ar ait na scealaiochta traidisiunta i litriocht na Nua-Ghaeilge;
?dulta amach acu ar ghneithe ionadaiocha d'eiliminti duchasacha is iasachta na scealaiochta sin;
?sealbhu deanta acu ar na scileanna anailiseacha is tuairisceoireachta a chuidionn le ciall is le comhtheacs na scealaiochta seo a thuiscint;
?dul amach acu ar litriocht na Feinne;
?cur amach acu ar dhifriochtai idir litriocht agus bealoideas;
?tuiscint acu ar threithe bealoidis agus ar threithe liteartha a aithint i dteacs;
?eolas beacht acu ar Thoruigheacht Dhiarmada agus Ghrainne agus ar scealta eile a pleifear.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA3008 An tUrsceal sa Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sorcha Mairead Nic Lochlainn, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Scileanna leirmheastoireachta agus scribhneoireachta a mhuineadh tre shaothair phrois a leamh agus a phle ag seimineair agus aisti liteartha a scriobh.

Ábhar an Mhodúil: An t-ursceal mar fhoirm liteartha; an t-ursceal sa Nua-Ghaeilge - a chineal; pleifear ceisteanna a bhaineann leis an readachas, an scigaithris, metaficsean.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?taithi acu ar shaothair fhada prois a leamh go criticiuil;
?leargas acu ar an ursceal mar fhoirm liteartha;
?taithi acu ar scileanna mionanailiseacha liteartha;
?taithi acu ar abhar liteartha a phle i bhfoirm aisti.

Marcáil: Marc ar fad 100: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 100 marc (3 x Aisti spriocanna le socru leis an leachtoir).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Na haisti a dheanamh aris agus iad a chur isteach roimh scrudaithe an Fhomhair.

[Top of page]

GA3010 Treimhse Taithi Oibre I

Creidiúintí: 15

Seimeastar(í): Seimeastar 3.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 3.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: Treimhsi Taithi Oibre (Tri mhi).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Dli, moide ionadai on Ionad Oibre.

Aidhm an Mhodúil: Taithi a fhail ar an Ionad agus ar a chuid oibre.

Ábhar an Mhodúil: Beidh na mic leinn bainteach le hIonad Oibre (arna fhaomhadh ag an bhfoireann) i rith na treimhse teagaisc. Beifear ag suil leis go nglacfaidh siad pairt ghniomhach i saothar an Ionaid Oibre le linn an ama sin. Mic leinn go dteipfidh orthu sa mhodul so i scrudu an tSamhraidh agus go mbeidh an modul a dheanamh aris acu an bhliain dar gcionn, beidh se de dhualgas orthu treimhse taithi oibre tri mhi a shocru doibh fein in Ionad Oibre go mbeidh glacadh ag an Roinn leis.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint mhaith acu ar shaothar an Ionaid Oibre;
?pairt ghniomhach glactha acu i saothar an Ionaid Oibre;
?a dtinreamh san Ionad Oibre sasuil;
?dialann oibre an Ionaid Oibre coimeadta acu go sasuil.

Marcáil: Treimhse taithi oibre tri mhi.

Eilimintí Riachtanacha: Tinreamh sasuil le linn na Treimhse Oibre agus an dialann oibre a bheith coimeadta go sasuil.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: Pas a bhaint amach. Teip i gcas Treimhse Oibre nach gcomhliontar go sasuil.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ni bheidh aon scrudu sa bhFomhar ann.

[Top of page]

GA3011 Tionscnamh Treimhse Taithi Oibre I

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 3.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 3.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: Treimhsi Taithi Oibre (tri mhi).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Taithi a fhail ar obair theanga an Ionaid Oibre.

Ábhar an Mhodúil: 1 x aiste 5,000 focal ar ghne eigin d'obair theanga an Ionaid Oibre ar a n-aontaionn an mac leinn agus an t-ionadai acaduil.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?abhar aiste roghnaithe acu ar ghne eigin de shaothar teanga an Ionaid Oibre ar a n-aontaionn na mic leinn agus an t-ionadai acaduil;
?an aiste sin scriofa agus sinte isteach acu.

Marcáil: Marc ar fad 200: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 200 marc (1 x aiste 5,000 focal).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. (An aiste a thabhairt isteach roimh dheireadh na seachtaine staideir i dTreimhse Teagaisc II.).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ma bhionn an ceacht / aiste / tionscnamh 7 la deanach, no fena bhun san, bainfear 5% den marc iomlan den marc ata ag dul don mac / inion leinn. Ma bhionn an ceacht / aiste / tionscnamh 14 la deanach, no fena bhun san, bainfear 10% den marc iomlan den marc ata ag dul don mac / inion leinn. Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh 15 la deanach, no os a chionn san.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ni thugtar ar aghaidh ach na marcanna sin a theann ar aon chuid den mheasunu leanunach ar eirigh leis an mac / inion leinn ann. Ma theipeann ar an mac / inion leinn in aon chuid eile, ni folair an chuid / na coda sin a dheanamh in athuair (An aiste a choiriu aris. Spriocla le socru leis an ionadai acaduil.).

[Top of page]

GA3012 Treimhse Taithi Oibre II

Creidiúintí: 15

Seimeastar(í): Seimeastar 3.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 3.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: Treimhsi Taithi Oibre (tri mhi).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Dli, moide ionadai on Ionad Oibre.

Aidhm an Mhodúil: Taithi a fhail ar an Ionad agus ar a chuid oibre.

Ábhar an Mhodúil: Beidh na mic leinn bainteach le hIonad Oibre (arna fhaomhadh ag an bhfoireann) i rith na treimhse teagaisc. Beifear ag suil leis go nglacfaidh siad pairt ghniomhach i saothar an Ionaid Oibre le linn an ama sin. Mic leinn go dteipfidh orthu sa mhodul so i scrudu an tSamhraidh agus go mbeidh an modul a dheanamh aris acu an bhliain dar gcionn, beidh se de dhualgas orthu treimhse taithi oibre tri mhi a shocru doibh fein in Ionad Oibre go mbeidh glacadh ag an Roinn leis.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint mhaith acu ar shaothar an Ionaid Oibre;
?pairt ghniomhach glactha acu i saothar an Ionaid Oibre;
?a dtinreamh san Ionad Oibre sasuil;
?dialann oibre an Ionaid Oibre coimeadta acu go sasuil.

Marcáil: Treimhse taithi oibre tri mhi.

Eilimintí Riachtanacha: Tinreamh sasuil le linn na Treimhse Oibre agus an dialann oibre a bheith coimeadta go sasuil.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: Pas a bhaint amach. Teip i gcas Treimhse Oibre nach gcomhliontar go sasuil.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ni bheidh aon scrudu sa bhFomhar ann.

[Top of page]

GA3013 Tionscnamh Treimhse Taithi Oibre II

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 3.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 3.

Líon na Mac Léinn:

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: Treimhsi Taithi Oibre (tri mhi).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Taithi a fhail ar obair theanga an Ionaid Oibre.

Ábhar an Mhodúil: 1 x aiste 5,000 focal ar ghne eigin d'obair theanga an Ionaid Oibre ar a n-aontaionn an mac leinn agus an t-ionadai acaduil.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?abhar aiste roghnaithe acu ar ghne eigin de shaothar teanga an Ionaid Oibre ar a n-aontaionn na mic leinn agus an t-ionadai acaduil;
?an aiste sin scriofa agus sinte isteach acu.

Marcáil: Marc ar fad 200: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 200 marc (1 x aiste 5,000 focal).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. (An aiste a thabhairt isteach roimh dheireadh na seachtaine staideir i dTreimhse Teagaisc II.).

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ma bhionn an ceacht / aiste / tionscnamh 7 la deanach, no fena bhun san, bainfear 5% den marc iomlan den marc ata ag dul don mac / inion leinn. Ma bhionn an ceacht / aiste / tionscnamh 14 la deanach, no fena bhun san, bainfear 10% den marc iomlan den marc ata ag dul don mac / inion leinn. Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh 15 la deanach, no os a chionn san.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: An aiste a choiriu aris. Spriocla le socru leis an ionadai acaduil.

[Top of page]

GA3016 Filiocht na Nua-Ghaeilge Luaithe

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6, Uasmheid 30.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Speis na mac leinn a mhuscailt sa bhfiliocht shiollach, agus a chur ar a gcumas i a leamh agus a cailiocht liteartha a mheas.

Ábhar an Mhodúil: Filiocht na treimhse 1200-1650: dornan danta a leamh ar mhaithe le habhar, le vearsaiocht is le modhanna ceapadoireachta an chineail seo filiochta a leiriu.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint acu ar ait shainiuil na filiochta seo i litriocht na Nua-Ghaeilge;
?cur amach acu ar phriomhtheamai na vearsaiochta, ar a cuid reitrice, ar a treithiulacht teanga is ar phatruin na meadarachta inti;
?leamh agus trachtaireacht mhion deanta acu ar bhunteacs danta ionadaiocha.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x aiste no tionscnamh 2,000 focal, spriocla an Aoine ar a gcriochnoidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a choiriu aris agus e bheith istigh roimh na scrudaithe scrite.

[Top of page]

GA3017 Leamh agus Litriu na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Cur le cumas na mac leinn i leamh na Gaeilge tri dianstaidear a dheanamh ar an scribhinn Ghaelach agus ar lamhscribhinni na Gaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Mionstaidear a dheanamh ar shaothar scriobhaithe airithe, agus ar lamhscribhinni airithe a luafar sa chursa; agus tosnu a dheanamh ar eagar a chur ar theacs.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?mioneolas curtha acu ar an scribhinn Ghaelach;
?tuiscint chuimsitheach faighte acu ar choras seachadta teacsai Gaeilge agus ar an rud is stair theacsuil ann;
?tuiscint thosaigh faighte acu ar modhanna eagarthoireacht teacs.

Marcáil: Marc ar fad 100: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 100 marc. Measunu leanunach (tionscnamh taighde 50 marc agus aiste ranga 50 marc). Spriocla an tionscnaimh le socru leis an leachtoir.

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: An te a dteipfidh sa mhoduil air, caithfidh se na haisti/tionscnaimh taighde a choiriu aris agus an spriocla a shocru leis an leachtoir.

[Top of page]

GA3022 Litreacha na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt ar litreacha na Gaeilge on 16u haois i leith.

Ábhar an Mhodúil: Fianaise na Gaeilge sna blianta 1500-2000 A.D. ar an ghne bhunusach seo do chumarsaid an duine a ple le cabhair solaoidi o bhunfhoinsi lamhscriofa is cloite de chuid na haimsire agus i leith na teoirice a bhaineann le habhar.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?cur amach acu ar an litir mar sheanra is mar mhean cumarsaide
?eolas acu ar thraidisiun an chomhfhreagrais Ghaeilge, go hairithe on 16u haois anuas
?sealbhu deanta acu ar na scileanna anailiseacha is trachtaireachta a theastaionn chun an chatagoir cheapadoireachta seo a scrudu.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc (Scrudu scriofa dheireadh an tseimeastair 50 marc); An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x aiste 2,000 focal, spriocla an Aoine ar a gcriochnoidh ranganna an tSeimeastair).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. Scrudu scriofa dheireadh an tseimeastar.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a choiriu aris agus e bheith istigh roimh na scrudaithe scrite.

[Top of page]

GA3023 Foneolaiocht na Gaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6 (gan teora).

Réamhriachtanas: GA2023 a bheith déanta agus marc deiridh 50% nó níos mó faighte sa mhodúl.

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Blaiseadh beag a thabhairt do na mic leinn de ghneithe eagsula teanga: an focal, an deilbhiocht, an fhoneolaiocht, an chomhreir, an tseimeantaic, deanamh na bhfocal.

Ábhar an Mhodúil: Beidh 2 chuid i gach rang. Sa chead chuid, deanfaidh an leachtoir cur sios ar an abhar faoi leith a bheidh faoi chaibidil. Sa dara cuid, beidh ar na mic leinn cleachtai a dheanamh a bheidh bunaithe ar an gcead chuid.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint acu ar na proisis is coitianta i gcoras fuaimeanna na Gaeilge
?bunchumas anailis theangeolaiochta a dheanamh
?buneolas ar phroisis inshealbhaithe teanga.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu scriofa dheireadh na seimeastar.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA3024 Tionscnamh Taighde

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Uasmheid 10.

Réamhriachtanas: Ardmharc (70%+) a bheith bainte ag an mac léinn i GA2013 sa dara bliain, agus an modúl a bheith pléite ag an mac léinn leis an léachtóir roimh chlárú dó/di.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: Obair Fe Stiuir (taighde a dheanamh ag na mic leinn fe stiuir an leachtora).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Go leanfaidh na mic leinn do chursa taighde a chuirfidh lena gcuid saineolais ar an nGaeilge, agus a d'fheadfadh a bheith mar ullmhuchan do thaighde iarcheime.

Ábhar an Mhodúil: Tionscnamh taighde a bheidh bunaithe ar bhunfhoinsi na Nua-Ghaeilge.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?saothar bunusach taighde curtha i gcrich acu
?dulta amach acu ar mhodhanna eagsula taighde
?curtha acu lena gcuid eolais ar shainghne de leann na Gaeilge
?ullmhu deanta acu maidir le tabhairt fe chursa taighde iarcheime.

Marcáil: Marc ar fad 100: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 100 marc (Tionscnamh taighde. Spriocla: deireadh Seimeastar 2.).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Athchoiriu a dheanamh ar an dtionscnamh agus e a chur isteach aris, ach an spriocdhata a shocru leis an leachtoir.

[Top of page]

GA3025 Treimhse Chonaithe sa Ghaeltacht

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2and Seimeastar 3.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2and Seimeastar 3.

Líon na Mac Léinn: gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: Obair Sa Ghort (Treimhsi sa Ghaeltacht (dha mhi thar na tri bliana den mbuncheim)).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Modul breise e seo a dheanfaidh freastal ar riachtanais an Comhairle Muinteoireachta a eilionn fianaise ar threimhse dha mhi a bheith caite ag an mac leinn i gcaitheamh na buncheime. Ni mheafaidh creidiuinti an mhoduil seo do mharcanna na ceime, ach raghaidh taifead ar threascriobh an mhic leinn.

Ábhar an Mhodúil: Agus iad ag cur futhu sa Ghaeltacht ag treimhsi airithe (arbh ionann iad agus dha mhi san iomlan thar na tri bliana) ar a gcostas fein i gcaitheamh na buncheime do na mic leinn, cuirfear dianchursai cainte agus teangan ar fail doibh agus beidh deis acu bheith i gcuideachta cainteoiri duchais.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint mhaith a leiriu ar shaol an cheantair Ghaeltachta ina rabhadar ag cur
?machnamh ar thabhacht na Gaeltachta i saol na hEireann
?ardchumas i labhairt agus i scriobh na Gaeilge a leiriu.

Marcáil: Treimhsi chonaithe arbh ionann iad agus dha mhi san iomlan thar na tri bliana; measunu leanunach tri mhean na ndianchursai ar an bhfreastaloidh an mac leinn.

Eilimintí Riachtanacha: Treimhse chonaithe dha mhi a thabhairt sa Ghaeltacht.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: Is feidir don mac leinn an saothar a ghabhann leis an modul seo a dheanamh i seimeastar1, 2, no 3 de bhlianta 1-3 den cheim, do reir mar a chuirfidh an Roinn na deiseanna ar fail doibh. Beidh ar na mic leinn treimhsi arbh ionann iad agus dha mhi san iomlan a chaitheamh sa Ghaeltacht i gcaitheamh an ama seo.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ni hann do. Ni bheidh aon scrudu breise i gceist.

[Top of page]

GA3030 Litriocht na Nua-Ghaeilge agus an Dli

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Cornelius Buttimer, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Ait an Dli i litriocht na Gaeilge o na Meanaoiseanna Deanacha i leith go dti an 20u haois.

Ábhar an Mhodúil: Deanfar staidear ar litriocht na Gaeilge agus dli duchasach na treimhse 1200-1650. Scrudofar an rian a d'fhag teacht chun cinn Dhli Shasana ar cheapadoireacht an 17u haois. Feachfar ar thuiscinti traidisiunta (neamh-oifigiula) ar chearta an phobail agus an duine aonair mar a nochtar i bhfoinsi liteartha iad anuas go dti aimsir an Ghorta. Tabharfar cuntas ar an gcaidreamh idir litriocht na hAthbheochana agus coras riarachain an Stait nua.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint acu ar an gcaidreamh idir litriocht na Nua-Ghaeilge agus an dli;
?dulta amach acu ar ghneithe sainiula den gcaidreamh sin ag trathanna eagsula de chuid treimhse na Nua-Ghaeilge;
?mionleamh deanta acu ar theacsanna ionadaiocha litriochta is dli;
?na scileanna anailiseacha is tuairisceoireachta sealbhaithe acu a chabhraionn leis an gceangal idir an litriocht agus an dli a scrudu.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 50 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 50 marc (1 x Aiste a bheith ag Roinn na Nua-Ghaeilge roimh dheireadh na Dara Treimhse).

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. An aiste a choiriu aris,spriocdhata roimh thus na scrudaithe scriofa.

[Top of page]

GA3031 Filiocht na Sean- agus na Mean-Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: GA2031 nó GA2032 nó a chomhshamhail

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai.

Eagraí an Mhodúil: Dr Caitriona O Dochartaigh, Roinn Na Sean Agus Na Mean Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Caitriona O Dochartaigh, Roinn Na Sean Agus Na Mean Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Pleifear litriocht, go hairithe filiocht na Sean-Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Pleifear an litriocht laistigh de chomhtheacs na lamhscribhinni ina bhfuil si tagtha anuas.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint leathan acu ar chorpas filiochta na Sean- agus na Mean-Ghaeilge;
?garleamh deanta acu ar chuid des na danta is cailiula on dtreimhse;
?dianstaidear deanta acu ar theamai, moitifeanna, iomhanna agus stil na filiochta;
?blaiseadh faighte acu ar an ndiospoireacht i leith cheist genre na ndanta on dtreimhse.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 70 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 30 marc (Scrudu scriofa ranga).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig (scrudu scriofa foirmiuil agus an obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana san aireamh le cheile) le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA3032 Staidear Bunusach ar an tSean-Ghaeilge

Creidiúintí: 5

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 6.

Réamhriachtanas: GA2031 nó GA2032 nó a chomhshamhail

Comhriachtanas: Iad siúd a bhfuil CC3010 agus/nó CC3011 ar siúl acu, ní mór dóibh modúl eile a roghnú in ionad GA3032. (Iad sin gur mian leo dhá aonad Sean-Ghaeilge a dhéanamh agus nach bhfuil Celtic Civilisation á dhéanamh acu mar ábhar, is féidir leo CC3010 agus/nó CC3011 a dhéanamh in ionad GA3031-32 le chéile).

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 12 x 1 (h)uair(e) an chloig Ranganna Teagaisc.

Eagraí an Mhodúil: Dr Emma Nic Carthaigh, Roinn Na Sean Agus Na Mean Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Emma Nic Carthaigh, Roinn Na Sean Agus Na Mean Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Staidear ar an tSean-Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Deanfar staidear bunusach ar ghramadach na Sean-Ghaeilge ar dtus agus ansin leifear agus pleifear roinnt teacsanna roghnaithe

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?eolas acu ar bhunghraimear na Sean-Ghaeilge;
?sleachta airithe aistrithe acu o Shean-Ghaeilge go Nua-Ghaeilge (no go Bearla);
?anailis ghear deanta acu ar struchtur agus ar ghraimear na sleachta seo
?na foinsi Sean-Ghaeilge is tabhachtai scrudaithe acu.

Marcáil: Marc ar fad 100: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA3040 Placement I

Credit Weighting: 20

Semester(s): Semesters 1 and 2.

No. of Students: Max 12.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Placements (24-week work placement under supervision of a workplace mentor and an academic mentor).

Module Co-ordinator: Ms Mairead Ni Loingsigh, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Ms Mairead Ni Loingsigh, Department of Modern Irish; Staff, Department of Economics; Staff, Department of Management and Marketing; Staff, Department of Accounting, Finance and Information Systems; Staff, Department of Food Business and Development.

Module Objective: To enable students to gain work experience in companies who conduct business wholly or partly through Irish.

Module Content: 24-week work placement encompassing both a business orientation and an environment where the Irish language is extensively used.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?practical experience of business practice;
?experience in using Irish in the workplace.

Assessment: Continuous Assessment.

Compulsory Elements: Satisfactory attendance and completion of logbook record.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: A Pass/Fail judgement based on completion of logbook record. Logbook to be submitted by last Friday in March.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Students failing this module shall be responsible for arranging a new 16-week work placement, which must be approved in advance by the module co-ordinator and which must be completed by August 31.

[Top of page]

GA3041 Oral Presentation

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semesters 1 and 2.

No. of Students: Max 12.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Other (24-week work placement under supervision of a workplace mentor and an academic mentor).

Module Co-ordinator: Ms Mairead Ni Loingsigh, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Ms Mairead Ni Loingsigh, Department of Modern Irish; Staff, Department of Economics; Staff, Department of Management and Marketing; Staff, Department of Accounting, Finance and Information Systems; Staff, Department of Food Business and Development.

Module Objective: To enable students to present a personal appraisal of their work experience.

Module Content: An oral presentation in the presence of peers and academic mentors, to take place in April, after completion of 24-week placement.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?compile a succinct report on their work experience;
?identify the three most significant competences acquired during the work placement;
?acquire the organisational and technical skills necessary to make an oral presentation.

Assessment: Total Marks 200: Oral Assessment 200 marks (1 x 20 minute presentation).

Compulsory Elements: Oral Examination. (A mark of Zero will be awarded if no presentation is made).

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): None.

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Students will be required to submit an extended essay, as prescribed by the Department.

[Top of page]

GA3042 Work Placement Project

Credit Weighting: 20

Semester(s): Semesters 1 and 2.

No. of Students: Max 12.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Other (10,000 word essay based on an aspect of the work experience).

Module Co-ordinator: Ms Mairead Ni Loingsigh, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Ms Mairead Ni Loingsigh, Department of Modern Irish; Staff, Department of Economics; Staff, Department of Management and Marketing; Staff, Department of Accounting, Finance and Information Systems; Staff, Department of Food Business and Development.

Module Objective: To focus the student on a particular aspect of the work experience relevant to one of his /her commerce subjects.

Module Content: The student will, in consultation with his/her workplace mentor and, under the supervision of his/her academic mentor, analyse a particular business aspect of the host organisation.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?acquire the skills necessary to write an extended report on their chosen topic;
?learn research skills;
?learn practical analytical skills.

Assessment: Total Marks 400: Continuous Assessment 400 marks (1 x 10,000 written project. Submission date as prescribed by academic mentor).

Compulsory Elements: Written Project. (A mark of Zero will be given for non-submission of project by stated deadline).

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Students will be required to submit an extended essay, as prescribed by the Department.

[Top of page]

GA3043 Tionscnamh Gaeilge

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Uasmheid 12.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: Eile (Aiste 5,000 focal ar ghne den Ghaeilge sa chomhlacht).

Eagraí an Mhodúil: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Ms Mairead Ni Loingsigh, Roinn Na Nua-Ghaeilge; An Fhoireann, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Aire an mhic leinn a dhiriu ar na treithe ar leith a bhaineann le comhlacht ata ag feidhmiu i gceantar Gaeltachta no a dheineann gno tre Ghaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Roghnoidh an mac leinn gne eigin d'obair an chomhlachta a bhaineann leis an nGaeilge no le timpeallacht na Gaeltachta agus pleifidh se/si an t-abhar, i gcomhairle le stiurthoir o Roinn na Nua-Ghaeilge.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?scileanna scribhneoireachta acu i reimse den ghno;
?cur amach acu ar thearmaiocht an ghno sa Ghaeilge;
?scileanna anailise acu i sainghne den ghno.

Marcáil: Marc ar fad 200: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 200 marc (1 x aiste, 5,000 focal Spriocla le socru ag an stiurthoir acaduil).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: An aiste a dheanamh aris, de reir mar a theastaionn on Roinn.

[Top of page]

GA6001 Scriobh Acaduil na Gaeilge

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 5 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fe Stiuir (leitheoireacht fe stiuradh an leachtora agus cleachtai scriofa).

Eagraí an Mhodúil: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Aidan Doyle, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Tuiscint a thabhairt don mhac leinn ar an reim teanga a fhaightear in aisti acadula agus i dtrachtais. Pleitear chomh maith na corais thagartha eagsula agus an trealamh scolartha a bhaineann le trachtais. Beidh piosa prois le scriobh ag an mac leinn go rialta, agus iarrfar uirthi tascanna eagsula taighde a chur di o am go cheile.

Ábhar an Mhodúil: Pleann an modul seo le reimsi na Nua-Ghaeilge. Deantar tagairt inti do na canuinti labhartha agus don teanga scriofa araon, agus minitear an difriocht idir chanuint agus chaighdean. Ina dhiaidh sin, leiritear na fadhbanna eagsula a bhaineann leis an scriobh acaduil, idir thearmaiocht agus chur le cheile ginearalta na haiste leannta.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?leargas faighte ag an mac leinn ar reimsi na Gaeilge;
?tuiscint faighte ag an mac leinn ar an scriobh acaduil;
?leargas faighte ag an mac leinn ar phroiseas na heagarthoireachta ginearalta.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc (Scrudu Scriofa); An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 100 marc (cleachtai scriofa).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana; scrudu scriofa dheireadh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Tugtar an marc iomlan a theann ar an measunu leanunach ar aghaidh (.i. na cleachtai scriofa).

[Top of page]

GA6002 Beirt Bhanfhile: Nuala Ni Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 5 (Gan teora.).

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fe Stiuir (staidear a leagfar sios dos na mic leinn).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Isobel Ni Riain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eachtaint a thabhairt dos na mic leinn ar shaothar na beirte banfhile seo i solas teoirici airithe de chuid an fheimineachais.

Ábhar an Mhodúil: Pleifear rogha danta as corpus na beirte banfhile mar shampla de nuafhiliocht na Gaeilge; deanfar tracht ar an saothru a dheineann an bheirt ar an nGaeilge mar mhean agus ar an earraiocht a bhaineann siad as an mbealoideas agus an miotaseolaiocht ina saothar.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?eolas acu ar shaothar na beirte banfhile, Nuala Ni Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson;
?eolas stairiuil acu ar an gcur chuige feimineach i gcursai leirmheastoireachta liteartha;
?ar a gcumas mion-anailis liteartha a dheanamh ar theacsanna filiochta nua-aimseartha;
?cur amach acu ar an rud is dioscursa liteartha ann.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 100 marc ( Dialann 4,000 focal).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. Scrudu scriofa dheireadh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Tugtar an marc iomlan a theann ar an measunu leanunach ar aghaidh (.i. an dialann).

[Top of page]

GA6004 Stair Fhocloireacht na Gaeilge

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 5 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann dó.

Comhriachtanas: Ní hann dó.

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 22 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fe Stiuir (leitheoireacht agus taighde stiurtha); 2 x 1 (h)uair(e) an chloig Eile (Cuairt ar Bhailiuchain Speisialta sa Leabharlann mar a gcoimeadtar focloiri stairiula na Gaeilge & taispeantas ar aiseanna focloireachta ata ar fail ar an idirlion, no i measc acmhainni leictreonacha Leabharlann Bhoole.).

Eagraí an Mhodúil: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Sean Ua Suilleabhain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Traidisiun fhocloireacht na Gaeilge a scrudu; na mic leinn a chur aithne ar phriomhfhocloiri na Nua-Ghaeilge, stair na focloireachta go ginearalta a leiriu, agus modheolaiocht na focloireachta mar a leiritear i sna focloiri Gaeilge.

Ábhar an Mhodúil: Pleifear stair na focloireachta domhanda, seanstair na focloireachta Gaeilge; obair na bProinsiasanach sa 17u haois, agus focloiri foilsithe agus lamhscrite na 18u haoise agus na 19u haoise, chomh maith le focloiri na 20u haoise, focloir stairiuil an Acadaimh, tionscnamh an Fhoclora Nua-Ghaeilge, agus a bhfuil ar siul le fiordheanai: Corpas na Gaeilge ar CD-ROM, focloiri tearmaiochta, focal.ie, eDIL, PACDIL. Tabharfar tionscnamh taighde le deanamh do mhic leinn a chuirfidh orthu focloiri eagsula a scrudu.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?cur amach acu ar phriomhfhocloiri na Gaeilge on 17u haois anuas idir lamhscriofa agus foilsithe, a fhios acu conas teacht orthu agus beagan taithi ar usaid a dheanamh diobh;
?eolas acu ar fhocloiri canuna ata foilsithe, agus ar roinnt focloiri canuna lamhscrite;
?a fhios acu ca gcuardofai focal dorcha Gaeilge;
?cur amach acu ar cad is focloir stairiuil nua-aimseartha ann, agus conas a cuirtear chun a leitheid a chur le cheile.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 200 marc.

Eilimintí Riachtanacha: Scrudu Scriofa Foirmiuil na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Gheimhreadh 2017.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 3 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018.

[Top of page]

GA6006 Saothar Mhairtin Ui Chadhain

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1 agus 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1 agus 2.

Líon na Mac Léinn: Iosmheid 5 (Gan teora).

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Leachtai; 24 x 1 (h)uair(e) an chloig Obair Fe Stiuir (stiuradh ar staidear priobhaideach).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Dr Isobel Ni Riain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Eolas a thabhairt do mhic leinn ar phriomhshaothair liteartha Mhairtin Ui Chadhain; iad a chur a leamh agus na saothair sin a mheas ina gcomhtheacs culturtha agus litriochta.

Ábhar an Mhodúil: Deanfar mionphle ar shaothar liteartha Mhairtin Ui Chadhain, go hairithe a chuid gearrscealta agus urscealta. Tabharfar aird faoi leith ar An Braon Broghach agus Cre na Cille. Tabharfar tacaiocht don leitheoireacht seo tri scagadh a dheanamh ar a chuid scribhinni leirmheastoireachta agus polaitiula. Deanfar e a mheas mar scribhneoir prois Gaeilge de chuid na fichiu haoise, agus pleifear conas mar a glacadh lena shaothar lena linn agus tar eis a bhais.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?eachtainti ginearalta faighte acu ar shaol agus ar shaothar Mhairtin Ui Chadhain
?mionleamh deanta acu ar a phriomhshaothair phrois idir ghearrscealta agus urscealta
?tuiscint chuimsitheach ar a thabhacht mar scribhneoir
?blaiseadh coir faighte ar a stil agus ar reimse a fhoclora
?eolas breise sealbhaithe acu ar nua-litriocht na Gaeilge
?meabhair bainte acu as an gcritic fhairsing ata tar eis fais da eis.

Marcáil: Marc ar fad 200: Scrudu Scriofa Foirmiuil 100 marc; An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana 100 marc (dha aiste x 2000 focal).

Eilimintí Riachtanacha: An obair a dheanfai i gcaitheamh na bliana. Scrudu scriofa dheireadh na bliana.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: 40%.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh sa Samhradh 2018.

Riachtanais um Scrúdú Breise: 1 x paipear 1.5 (h)uair(e) an chloig le deanamh san Fomhar 2018. Na haisti a dheanamh aris agus iad a bheith istigh roimh na scruduithe scrite.

[Top of page]

GA6010 Beginners' Irish Language

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 2.

No. of Students: Min 6, Max 20.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Directed Study (Online, based on language exercises).

Module Co-ordinator: Dr Sorcha Mairead Nic Lochlainn, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Dr Sorcha Mairead Nic Lochlainn, Department of Modern Irish.

Module Objective: To instruct students in the basic vocabulary and grammatical structures of the Irish language

Module Content: Language exercises for beginners, involving reading, writing, speaking and listening.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?recognise and pronounce basic vocabulary
?read simple texts and extract relevant information from them
?construct simple sentences
?comprehend the basic structures of Irish.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (This course will be graded by continuous assessment).

Compulsory Elements: Continuous Assessment. In the form of Comprehension exercises (40%), grammar drills (40%) and pronunciation exercises (20%).

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: No Supplemental Examination.

[Top of page]

GA6012 The Social and Cultural History of the Irish language, 1200-2000

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 1.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): 24 x 1hr(s) Lectures (online).

Module Co-ordinator: Dr Aidan Doyle, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Dr Aidan Doyle, Department of Modern Irish.

Module Objective: To examine how the Irish language functioned in society over the centuries. It discusses the composition of the Irish-speaking community, and how that changed with time.

Module Content: Some sociolinguistic theory is introduced in order to provide a framework for the presentation. The module
focuses on the interrelation between Irish and English as a result of the colonization of Ireland by England.
Sources in both Irish and English are drawn upon to give flesh to the narrative. This module will be of
particular interest to students who wish to find out more about the history of Ireland. Texts to include Aidan Doyle. (in press). A history of the Irish language: from the Norman Invasion to Independence.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?demonstrate a comprehensive grasp of the state of Irish as a community language in various stages of its history
?demonstrate an understanding of the forces that strengthen, support or weaken languages
?demonstrate a basic understanding of the main principles of sociolinguistics.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (Online moderated activities 50 marks, Essay (2,500 words) 150 marks).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Resubmission of essay.

[Top of page]

GA6013 The Transmission and Interpretation of Gaelic Literature

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 1.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): 24 x 1hr(s) Lectures (online).

Module Co-ordinator: Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Dr Sean Ua Suilleabhain, Department of Modern Irish; Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Module Objective: To explore Gaelic literature as transmitted and interpreted in the written medium.

Module Content: For much of Gaelic literary tradition, the manuscript - vellum and paper - constituted the staple accessory of the man of letters, and this module will address Irish manuscript tradition in the context of literary production. The print medium will also be treated of, particularly with regard to the literature of Reformation and Counter-Reformation, and to the re-discovery and re-interpretation of Gaelic literature at the end of the 19th century and the beginning of the 20th. Texts such as Eleanor Hull, The Cuchulain saga in Irish literature will be referenced.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?demonstrate the continuity of theme and form in Gaelic literature from early to modern times
?show an in-depth familiarity with the location and distribution of source material for Gaelic literature
?recognise the type of source from which any given piece of literature is likely to have emanated
?explain the historical factors which governed the emergence of a parallel print culture at the end of the sixteenth century and the beginning of the seventeenth
?understand the complex interaction between script and print in Irish tradition
?demonstrate a knowledge of the factors that fed into the renaissance and reacquisition of Irish learning and literature at the end of the 19th century.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (Online moderated activities 50 marks, Essay (2,500 words) 150 marks).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Resubmission of assignments.

[Top of page]

GA6014 The Phases of Gaelic literature

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 2.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): 24 x 1hr(s) Lectures (online).

Module Co-ordinator: Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Dr Sean Ua Suilleabhain, Department of Modern Irish; Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Module Objective: To explore the diversity and development of Gaelic literature over time

Module Content: Emphasis will be placed on continuity and diversity in literary production from the medieval to modern periods: from the poetry and saga literature of early Christian times, through the bardic era (1200-1650), the poetry and song of conquest, plantation and penal times, to the re-affirmation of Gaelic literature in the 19th and 20th centuries. This module will incorporate case-studies of texts, authors and genres. Texts to include samples of bardic poetry, saga literature, nature and love poetry.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?locate any given piece of Gaelic literature within its historical and cultural context
?associate medieval Gaelic literature with the specific class or classes who produced it
?understand and explain the hereditary system of learning that existed in Ireland in the medieval period
?display insights into the continuity and difference between bardic and vernacular literature
?show how political and social circumstances influenced the themes of Gaelic literature of the seventeenth and eighteenth centuries
?distinguish between manuscript literature and folk literature and explain traditional attitudes to both
?identify the literary, social and historic influences that carried modern Irish literature forward to the present time
?explore the similarities and differences between the contemporary Gaelic literature of the Irish-speaking and English-speaking areas.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (Online moderated activities 50 marks, Essay (2,500 words) 150 marks).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Resubmission of assignments.

[Top of page]

GA6015 Gaelic Ireland, 1600-2000 A.D : the International Dimension

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 1.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): 24 x 1hr(s) Lectures (online).

Module Co-ordinator: Dr Cornelius Buttimer, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Dr Cornelius Buttimer, Department of Modern Irish.

Module Objective: This module addresses the interaction by Irish speakers and writers with the everyday life and intellectual
worlds of Britain, Continental Europe, the Americas (particularly the United States) and Australasia from
the 17th century to the present. It examines how this engagement is reflected in Gaelic documentation and
other media produced in Ireland as well as the host countries, reflecting a continuum of human experience
from alienation to acculturation.

Module Content: A review of key manuscript, printed and oral sources will introduce students to functional and imaginative compositions or writings on the subject (read in the original together with translations). The latter comprise correspondence, diaries, novels, short stories, travelogues, textbooks and other forms of scholarly discourse, set in a chronological framework which takes account of the study regions' varying importance to Ireland at different moments in time. Texts such as those available through the Corpus of Electronic Texts (ucc.ie/celt) will be referred to during this module.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?demonstrate an awareness of the centrality of the topic in modern Irish tradition
?demonstrate an appreciation of the influence international involvement exercised both on the representation and the shaping of Irish identity
?demonstrate an understanding of core Gaelic textual evidence, appropriate analytic approaches to and theoretical concepts illuminating such data
?utilise transferrable research skills relevant to the investigation of similar material.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (On-line moderated activities 100 marks. Essay (2,000 words) 100 marks submitted at end of module.).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Resubmission of assignments.

[Top of page]

GA6016 Place Names and Sense of Place in Gaelic Literature

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 2.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): 24 x 1hr(s) Lectures (online).

Module Co-ordinator: Ms Mairead Ni Loingsigh, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Ms Mairead Ni Loingsigh, Department of Modern Irish.

Module Objective: To study Irish language place names and their anglicised forms, and to examine how these are used in depictions of landscape and sense of place in Gaelic literature.

Module Content: The vocabulary of Irish place names will be discussed and the process of anglicisation of Irish forms will be examined in detail. The collection and study of Irish place names will be analysed with particular reference to literary sources. Depictions of landscape and sense of place in the work of Irish-language writers such as Tomas O Criomhthain and Mairtin O Direain will also be addressed.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?interpret the anglicised forms of Irish place names
?demonstrate an understanding of the vocabulary of Irish place names
?comment on the collection and study of place names
?demonstrate an awareness of place in Irish literature
?identify and collect place names from the literature.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (Essay (2,500 words) submitted at end of module 150 marks; online moderated activities 50 marks.).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Resubmission of assignments.

[Top of page]

GA6018 Intensive Workshop in Irish Poetry

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 3.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Workshops (at UCC).

Module Co-ordinator: Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Staff, Department of Modern Irish.

Module Objective: To expose students to the study and interaction of traditional and contemporary Irish poetry in a workshop environment.

Module Content: Readings of medieval, Early Modern, and modern poetry in workshops focusing on composition, metre and transmission and, in the case of contemporary poetry, on performance. The workshop will feature the participation guest lecturers, together with readings and seminars by contemporary authors.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?recognise the span and continuity of Irish poetry as it evolved over time
?detect the shared poetic impulses and inspirations in all Irish poetry
?understand the evolution and function of metre in both a literary and historic context
?explain the status of poets and poetry in Irish tradition
?investigate the importance of the learned tradition in the production and dissemination of Irish poetry
?analyse the similarities and differences of theme and approach in the poetry of native and non-native speakers.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (Presentation during workshop 100 marks. Submission of Journal 100 marks.).

Compulsory Elements: Continuous Assessment. Attendance at and participation in workshop.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Alternative project work will be assigned.

[Top of page]

GA6019 Dissertation in Gaelic Literature

Credit Weighting: 30

Semester(s): Semester 2 and 3.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): Directed Study (Research conducted under the supervision of the staff of the Department of Modern Irish).

Module Co-ordinator: Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Staff, Department of Modern Irish.

Module Objective: To develop research skills in Gaelic literature

Module Content: Research on a subject selected by the student in consultation with the Department

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?show competence in the organisation of thoughts, arguments and ideas into a coherent and structured dissertation
?undertake independent research on Gaelic literature
?show familiarity with archival and online resources and sources for Gaelic literature
?analyse published and unpublished material in a cogent and methodical manner
?express in a structured and well-written style literary and philological arguments and inferences supported by a robust system of bibliographical reference.

Assessment: Total Marks 600: Continuous Assessment 600 marks (A dissertation of between 12,000 and 15,000 words).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: No Supplemental Examination.

[Top of page]

GA6020 Advanced Translation Skills (Irish)

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semesters 1 and 2.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): GA6021

Teaching Method(s): 24 x 2hr(s) Seminars.

Module Co-ordinator: Dr Aidan Doyle, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Staff, Department of Modern Irish.

Module Objective: To develop advanced translation skills from English to Irish and from Irish to English.

Module Content: The module is divided into two parts. In the first part, the students receive advanced training in the structure of the Irish language, and in the principles of editing. The second part focusses on translation. The English-Irish side is concerned with preparing the students for dealing with texts of a legal or technical nature. The Irish-English component is aimed at enabling them to execute a literary translation. Particular attention is paid here to the question of genre and register.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?analyse and parse the structure of complex sentences in Irish;
?prepare an Irish text for publication;
?translate a legal or technical document from English into Irish;
?translate a literary text from Irish into English.

Assessment: Total Marks 200: Formal Written Examination 100 marks; Continuous Assessment 100 marks (calculated as an average of 5 pieces of work submitted during the academic year).

Compulsory Elements: Formal Written Examination; Continuous Assessment. Attendance at all classes.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: 1 x 3 hr(s) paper(s) to be taken in Summer 2018.

Requirements for Supplemental Examination: 1 x 3 hr(s) paper(s) to be taken in Autumn 2018. Marks in passed element(s) of Continuous Assessment are carried forward, Failed element(s) of Continuous Assessment must be repeated.

[Top of page]

GA6021 Translation Project (Irish)

Credit Weighting: 5

Semester(s): Semester 2.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): LL6018

Teaching Method(s): 12 x 1hr(s) Seminars; 6 x 1hr(s) Tutorials; 6 x 1hr(s) Directed Study.

Module Co-ordinator: Dr Aidan Doyle, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Staff, Department of Modern Irish.

Module Objective: To develop advanced translation skills from English to Irish and from Irish to English.

Module Content: The module will prepare students to translate a 1,500-word text of their choice from Irish to English or from English to Irish, drawing on appropriate theories, methodolgies, and approaches to the translation of different text-types and genres, encouraging them to reflect on issues such as target audience and function. Students will be expected to agree a text with their tutor, for which they will translate a text from Irish to English or from English to Irish, and provide commentary on the text. Periodical tutorial and/ or seminar support will be provided.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?demonstrate knowledge of the main areas of debate in the analysis and practice of translation;
?analyze and describe the different parameters which constitute a text's translatability;
?show awareness of key differences between the two linguistic systems;
?produce a critical translation from Irish to English or from English to Irish;
?present written translations in a professional manner.

Assessment: Total Marks 100: Continuous Assessment 100 marks (1,500 words translation + 2,500 words commentary).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Marks in passed element(s) of Continuous Assessment are carried forward, Failed element(s) of Continuous Assessment must be repeated.

[Top of page]

GA6023 Pros na Nua-Ghaeilge

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 2.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 2.

Líon na Mac Léinn: gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: Seimineair (Sraith seiminear).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Agus an mac leinn iarcheime ag gabhail don modul seo raghaidh se no si amach ar scileanna a bhaineann le teacs prois a thuiscint, a aistriu agus a chur in eagar agus ceann a thogaint aige/aici den gcomhtheacs inar cumadh agus inar scriobhadh an teacs.

Ábhar an Mhodúil: Teacs prois a chur in eagar agus a aistriu o fhoinse bhunaidh.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint mhaith a leiriu ar phros na Nua-Ghaeilge Moiche, idir phros foirmiuil agus neamhfhoirmiuil
?eolas maith a thaispeaint ar scriobh foirmiuil agus neamhfhoirmiuil na Gaeilge i modh an phrois
?doimhinthuiscint a leiriu ar fhoinsi bunaidh phros na Nua-Ghaeilge.

Marcáil: Measunu leanunach tri phairt ghniomhach a ghlacadh sna seimineair.

Eilimintí Riachtanacha: Pairt a ghlacadh sna seimineair.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Ni thagann i gceist.

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: Modul pais/teip e seo. Nil aon riachtanas ar leithligh i gceist.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ni hann do.

[Top of page]

GA6024 Eagarthoireacht na Filiochta

Creidiúintí: 10

Seimeastar(í): Seimeastar 1.

Tréimhse Teagaisc: Seimeastar 1.

Líon na Mac Léinn: gan teora.

Réamhriachtanas: Ní hann dó

Comhriachtanas: Ní hann dó

Modhanna Múinte: Seimineair (Sraith seiminear).

Eagraí an Mhodúil: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Léachtóirí: Prof Padraig O Machain, Roinn Na Nua-Ghaeilge.

Aidhm an Mhodúil: Scileanna eagarthoireachta, chomh maith le scileanna paileagrafaiochta, a mhuscailt agus a fhorbairt i lucht iarcheime

Ábhar an Mhodúil: Teacs filiochta a chur in eagar o fhoinse bhunaidh.

Torthaí Foghlama: Nuair a bheidh an modul seo deanta ag na mic leinn beidh:
?tuiscint mhaith a leiriu ar churam na heagarthoireachta teacsula
?eolas maith a thaispeaint ar phaileagrafaiocht
?doimhinthuiscint a leiriu ar fhoinsi bunaidh fhiliocht na Gaeilge.

Marcáil: Measunu leanunach tri phairt ghniomhach a ghlacadh sna seimineair.

Eilimintí Riachtanacha: Pairt a ghlacadh sna seimineair.

An obair a dhéanfaí i gcaitheamh na bliana á chur isteach go déanach: Naid (0) an marc a bhronnfar ar aon cheacht / aiste / tionscnamh a bheidh deanach (no neachtar acu tabharfar teip don mac / inion leinn sa mhodul mas modul 'Pas/Teipe' ata i gceist).

Marc an phais, agus riachtanais ar leithligh chun pas a bhaint amach sa mhodúl: Modul pais/teipe e seo. Nil aon riachtanas ar leithligh i gceist.

Scrúdú Scríofa Foirmiúil: Gan Scrudu Scriofa Foirmiuil.

Riachtanais um Scrúdú Breise: Ni hann do. Ni bheidh aon scrudu breise i gceist.

[Top of page]

GA6027 Ardchursa Conaitheach sa Ghaeilge (Advanced Residential Course in Irish)

Credit Weighting: 15

Semester(s): Semester 3.

No. of Students: Gan teora.

Pre-requisite(s): Na codeanna eile den MA sa Ghaeilge agus i nDlí na hEorpa (MA in Irish Language and European Law) a bheith déanta

Co-requisite(s): Ní hann dó

Teaching Method(s): 3 x 3day(s) Workshops (including ranganna teagaisc agus ranganna comhra).

Module Co-ordinator: Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Module Objective: An mac leinn a thabhairt go hardleibheal cumais i labhairt agus i scriobh na Gaeilge, agus e sin a dheanamh i gcomhtheacs Gaeltachta

Module Content: Dianchursa Gaeilge, lonnaithe sa Ghaeltacht, a dhireoidh ar bharr feabhais a chur ar a mbeidh foghlamtha ag an mac leinn tre fhreastal ar an gcuid eile den gcursa MA sa Ghaeilge agus i nDli na hEorpa (MA in Irish Language and European Law)

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?ardchumas Gaeilge a leiriu idir scriobh agus labhairt
?eolas maith a thaispeaint ar scriobh foirmiul na Gaeilge i gcomhtheacs dli go hairithe
?doimhinthuiscint a leiriu ar an nGaeilge mar theanga fheidhmiuil i gcomhtheacs Gaeltachta.

Assessment: Total Marks 300: Continuous Assessment 300 marks (Ranganna teanga: 50 marc (10 marc don rannphairtiocht agus 40 marc don obair a dheantar sna ranganna); Obair scriofa (dialann foghlaimeora - 2,500 focal: 100 marc; Scrudu beil - 75 marc; Scrudu scriofa - 75 marc).

Compulsory Elements: Continuous Assessment. Ceachtai ranga.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: No Supplemental Examination.

[Top of page]

GA6028 Tionscnamh taighde sa Dli agus sa Ghaeilge

Credit Weighting: 15

Semester(s): Semester 3.

No. of Students: gan teora.

Pre-requisite(s): Cuid Sheimeastal 1 agus 2 den MA in Irish Language and European Law a bheith déanta.

Co-requisite(s): Ní hann dó

Teaching Method(s): Other (Taighde fe stiuradh na Roinne agus Scoil na Dli.).

Module Co-ordinator: Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Dr Sean O Conaill, Department of Law; Prof Padraig O Machain, Department of Modern Irish.

Module Objective: Forbairt scileanna taighde

Module Content: Taighde fe stiuradh ar ghneithe d'usaid na Gaeilge i gcomhtheacs dli

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?taighde neamhspleach deanta acu faoi stiuir leachtora oilte;
?dulta amach acu ar conas teacht ar fhoinsi dli as Gaeilge agus na foinsi sin a scagadh;
?tuiscint faighte acu ar shainghne d'usaid na teangan i gcomhtheacs dli agus ar an tearmaiocht a bhaineann leis sin;
?aiteamh bunuil argona deanta acu agus tacaiocht an staideir leis;
?tuiscint faighte acu ar a bhfuil i gceist le tionscnamh taighde a chur le cheile agus a chur i lathair.

Assessment: Total Marks 300: Continuous Assessment 300 marks. (an tionscnamh taighde (idir 6,000-8,000 focal).

Compulsory Elements: Continuous Assessment. An tionscnamh taighde (idir 6,000-8,000 focal).

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: An tionscnamh a shineadh isteach aris.

[Top of page]

GA6032 Women's Poetry in Gaelic Society

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 2.

No. of Students: Min 6 (gan teora).

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): 24 x 1hr(s) Lectures (online).

Module Co-ordinator: Dr Sorcha Mairead Nic Lochlainn, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Dr Sorcha Mairead Nic Lochlainn, Department of Modern Irish.

Module Objective: To study women's poetry in Gaelic Ireland and Scotland, and to place this poetry in its social and historical contexts.

Module Content: This module presents the evidence for women's poetry in Gaelic society, including: the (fairly scanty) pre-1600 evidence; the lament tradition; women's praise-poetry; the nature of poetic expression in Gaelic society; the suppression of women's poetry; and the oral nature of most of our sources. The module will conclude with an examination of the major present-day Irish and Scottish Gaelic women poets and the extent to which they draw from tradition. The module will be taught through the medium of English, and translations of Gaelic texts will be supplied.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?- identify and discuss the main characteristics of Gaelic women's poetry
?- understand the characteristics of each of the main genres of women's poetry
?- interpret the contextual evidence of reactions to and suppression of women's poetry
?- demonstrate an awareness of the evolution of women's poetry until the present day.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (2,500-word essay submitted at end of module: 150 marks; online moderated activities: 50 marks).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Marks in passed element(s) of Continuous Assessment are carried forward, Failed element(s) of Continuous Assessment must be repeated.

[Top of page]

GA6033 Fionn mac Cumhaill in Gaelic Tradition

Credit Weighting: 10

Semester(s): Semester 1.

No. of Students: Min 6.

Pre-requisite(s): None

Co-requisite(s): None

Teaching Method(s): 24 x 1hr(s) Lectures (Online).

Module Co-ordinator: Dr Sile Ni Mhurchu, Department of Modern Irish.

Lecturer(s): Staff, Department of Modern Irish.

Module Objective: To learn about the development of the Finn Cycle, centred around the figure of Fionn mac Cumhaill, from its origins to the present day.

Module Content: This course will provide a survey of the Finn Cycle, the substantial body of literature and lore based around the heroic figure of Fionn mac Cumhaill, from its origins to the present day: this will include the mythological origins of Fionn and his Fiann, the representation of Fionn in the manuscript texts and folklore of both Ireland and Scotland over the centuries, and the growth of interest in Fionn beyond the Gaelic world especially from the time of James Macpherson (1736-96) onwards. Close readings will be made of a number of representative texts, both poetry and prose, covering important developments in the Finn cycle and students will also be familiarised with curent scholarly investigations in this field.

Learning Outcomes: On successful completion of this module, students should be able to:
?Display a broad understanding of the development of the Finn cycle from its origins to the present day
?Demonstrate knowledge of the main characters, places, events and customs assiciated with Fionn mac Cumhaill
?Show a deep level of engagement with a number of key texts, locating them within the overall development of the Finn cycle and indicating awareness of their aesthetic and/or literary features
?Demonstrate an understanding of the nature of the primary sources for the Finn Cycle and the role of the editor or archivist in making these accessible to a wider public
?Show familiarity with some key works of secondary criticism on the Finn Cycle and an understanding of current developments in research on this Cycle.

Assessment: Total Marks 200: Continuous Assessment 200 marks (Online moderated activities 50 marks, Essay (2,500 words) 150 marks).

Compulsory Elements: Continuous Assessment.

Penalties (for late submission of Course/Project Work etc.): Work which is submitted late shall be assigned a mark of zero (or a Fail Judgement in the case of Pass/Fail modules).

Pass Standard and any Special Requirements for Passing Module: 40%.

Formal Written Examination: No Formal Written Examination.

Requirements for Supplemental Examination: Marks in passed element(s) of Continuous Assessment are carried forward, Failed element(s) of Continuous Assessment must be repeated.

[Top of page]